Revisjon: Lite trolig at målbildet i anskaffelsesstrategien nås i perioden

Anbud365: Revisjon Lite trolig at målbildet i anskaffelsesstrategien nås i periodenI henhold til målbildet i anskaffelsesstrategien skulle det etableres permanente samarbeidsavtaler mellom Sykehusinnkjøp og de enkelte helseforetakene innen utgangen av 2018, som erstatning for de midlertidige avtalene som ble inngått i perioden 2016 til 2017. Permanente avtaler er ikke etablert, konstaterer internrevisjonen i Helse Nord. På bildet nyansatt adm. dir i Helse Nord,: Cecilie Daae. Hun tiltrer 13. januar neste år, da nåværende adm. dir Lars Vorland går av med pensjon (Foto: Yann Aker, DSB).

Skriv ut artikkelen

Det er lite sannsynlig at strategiens målbilde vil bli realisert i løpet av strategiperioden, og det er uheldig at manglende måloppnåelse for 2018 i liten grad er blitt fulgt opp. Dette fremgår av en rapport fra internrevisjonen i Helse Nord som har tatt for seg helseforetakets anskaffelsesstrategi for 2018 – 2021.

Rapporten «Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021» er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord RHF, Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT HF i perioden februar 2019–august 2019.

Helse Nord gjorde i 2018 anskaffelser for 7 475 mill kroner. Helse Nords mål er at ca. 60 % av disse anskaffelsene skal skje gjennom regionens innkjøpssystem, Clockwork. Kjøp via dette systemet utgjorde 750 mill i 2018. Andelen er økende i 2019. Helse Nord mottok 205 032 inngående fakturaer i 2018, hvorav 25 % gikk gjennom Clockwork, og av disse ble 36 % automatisk godkjent.

Godt fundament, men …

Den vedtatte anskaffelsesstrategien for 2018-2021 er et godt fundament for å utvikle anskaffelsesområdet i Helse Nord, konstaterer revisjonen. Imidlertid er det vesentlige svakheter i operasjonaliseringen av strategien, og det er lite sannsynlig at strategiens målbilde vil bli realisert i løpet av strategiperioden, mener revisjonen, som anbefaler bl.a.:

  • Revidere anskaffelsesstrategien sammen med underliggende foretak og Sykehusinnkjøp HF for å sikre at det etableres realistiske og målbare mål for foretakene.
  • Styrke oppfølgingen av at tiltak i handlingsplaner gjennomføres.
  • Rapportere tertialvis om fremdriften i arbeidet med strategien.

Revisjonen påpeker at en viktig premiss for strategien, at det strategiske og operative ansvaret for en rekke av prosessene ivaretas av Sykehusinnkjøp, ikke var på plass ved iverksettelsen. Mange av oppgavene som skulle overføres fra Helse Nord til Sykehusinnkjøp, har blitt værende igjen i foretaksgruppen eller blir ikke utført.

Lite koordinert på tvers

På grunn av manglende enhetlig forvaltningsregime er det internrevisjonens vurdering at anskaffelsesprosessene på tvers av foretakene i liten grad er koordinert, og at tilgjengelige innkjøpsressurser i stor grad benyttes til manuelle registreringer og fakturahåndtering i Clockwork. I tillegg fører den store andelen av ad hoc-anskaffelser til at Sykehusinnkjøp ikke får planlagt anskaffelsesprosessene på en effektiv måte. Dette bidrar til at det blir et stort sprik mellom strategisk og operativt anskaffelsesarbeid.

Samtidig med at Sykehusinnkjøp har bygd opp sin kapasitet for å overta oppgaver fra helseforetakene, peker revisjonen på at helseforetakene bygd ned sin kapasitet på anskaffelsesområdet. Imidlertid er det oppgitt at det i Helse Nord fortsatt er i underkant av 30 årsverk i innkjøpsavdelingene i foretaksgruppen. I henhold til målbildet i anskaffelsesstrategien skulle det etableres permanente samarbeidsavtaler mellom Sykehusinnkjøp og de enkelte helseforetakene innen utgangen av 2018, som erstatning for de midlertidige avtalene som ble inngått i perioden 2016 til 2017. Permanente avtaler er ikke etablert.

I liten grad fulgt opp

Etter revisjonens vurdering er det uheldig at manglende måloppnåelse for 2018 i liten grad er blitt fulgt opp. Det er positivt at det foretas risikovurderinger av manglende måloppnåelse for de kritiske suksessfaktorene i strategien, heter det, men det gjenstår å vurdere hvordan den høye risikoen skal håndteres. Dersom det er kapasitetsutfordringer og ressursmangel som er den mest kritiske faktoren i risikobildet, bør det vurderes hvilke tiltak som skal prioriteres for å gi størst mulig nytteeffekt opp mot målbildet, på kort og lang sikt.

Bli den første til å kommentere på "Revisjon: Lite trolig at målbildet i anskaffelsesstrategien nås i perioden"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.