Forsvaret: Fleksible anskaffelsesordninger og penger til innovative anskaffelser

Anbud365: Forsvaret Fleksible anskaffelsesordninger og penger til innovative anskaffelserForsvarsminister Frank Bakke-Jensen har nettopp lagt fram forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, der det legges vekt på at forsvarssektorens materiellanskaffelser og materiellforvaltning må skje raskere og mer effektivt (foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret).

Skriv ut artikkelen

Hurtig teknologisk utvikling og mer sammensatte materiell- og våpensystemer øker behovet for mer fleksible anskaffelsesordninger og et hurtigere oppdateringsløp, skriver regjeringen i sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Samvirke med det sivile understrekes: Rask anskaffelse av ferdig utviklet og kommersielt tilgjengelig materiell som kan tilpasses Forsvarets behov. Egne midler til innovasjonsaktiviteter kan gi som resultat hurtige småskalaanskaffelser i samarbeid med industri og operative sluttbrukere.

I den nylig fremlagte langtidsplanen for forsvarssektoren – Prop. 62 S (2019–2020) Vilje til beredskap – evne til forsvar – understreker regjeringen at Forsvaret raskere må kunne ta i bruk ny teknologi. Fremskaffelse av militært materiell skal fortrinnsvis gjøres som anskaffelse av ferdig utviklet og kommersielt tilgjengelig materiell. For spesielt utvalgte militære kapasiteter kan det være aktuelt å utvikle egne løsninger, men da primært sammen med allierte for å legge til rette for samhandling i operasjoner og for kostnadsreduksjon.

For å raskere kunne ta nyskapende løsninger frem til praktisk bruk i Forsvaret, tas det sikte på å sette av egne midler til innovasjonsaktiviteter. Dette vil bl.a. kunne innebære støtte til anskaffelse av en kommersielt tilgjengelig løsning etter konseptutvikling og eksperimenteringsaktiviteter. Slike midler vil samtidig bidra til å ta et konsept videre fra eksperimentering og test og evaluering frem mot en hurtig småskalaanskaffelse i samarbeid med industri og operative sluttbrukere.

Bruk av sivil teknologi

Teknologien som Forsvarets materiell og tjenester bygger på, er stadig oftere den samme som på sivil side, heter det, og sivilt utviklet teknologi vil stadig oftere være nyttig også for militære formål. Derfor kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å gå til rask anskaffelse av kommersielt tilgjengelig teknologi, og tilpasse dette til Forsvarets bruk, selv om levetiden til materiellet kan være kort.

Enkelte kapasiteter som etableres i Forsvaret er viktige for sivil beredskap, som for eksempel bistand til politiets håndtering av uønsket bruk av droner eller forsvarssektorens leveranser av graderte kommunikasjonsløsninger til sivile sektorer. Flere av Forsvarets anskaffelsesprosjekter er i så måte relevante for sivil side.

Strategi for eiendom, bygg og anlegg

Forsvarsdepartementet, i samarbeid med etatene, skal utarbeide en EBA-strategi (eiendom, bygg og anlegg) for å bidra til bedre å ivareta sektorens primærmål. Dette vil bl.a. innebære en mer fleksibel anskaffelsesløsning, økt bruk av standardiserte løsninger og semipermanente bygg, offentlig og privat samarbeid, og økt bruk av leiemarkeder og sivil EBA der det er hensiktsmessig. Forvaltning av sektorens EBA blir gjennomført som en kombinasjon av egenproduserte tjenester og kjøp av varer og tjenester i det sivile markedet, der kjøp av varer og tjenester står for rundt 80% av omsetningen.

En profesjonell anskaffelsesorganisasjon er derfor en betingelse for at etatenes tjenester leveres på en kosteffektiv måte, slår det fast i langtidsplanen. Det forventes at Forsvarsbygg gjennom å identifisere, styrke og bevare kjernekompetanse innenfor sektorspesifikk EBA, og samtidig ha en hensiktsmessig anskaffelsesstrategi for øvrige EBA-investeringer, klarer å realisere kapasitets- og kvalitetskrav i langtidsplanperioden tidsriktig.

Forsvarsmateriell skal tilpasse sin organisasjon slik at den understøtter forsvarssektorens materiellanskaffelser og materiellforvaltning raskere og mer effektivt. Organisasjonen er avhengig av å bygge opp nødvendig kompetanse til rett tid, ikke minst rundt nye typer materiell og teknologi, ifølge langtidsplanen.

Bli den første til å kommentere på "Forsvaret: Fleksible anskaffelsesordninger og penger til innovative anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.