Maraton om kontraktstildeling – over 20 runder i rettsapparatet og Kofa hittil

Anbud365: Maraton om kontraktstildeling – over 20 runder i rettsapparatet og Kofa hittilPå bildet Tron Braathe, adm. dir i Braathe Gruppen, etablert i 1989. Gruppen spiller nå en av hovedrollene i en rettsmaraton som gjelder tildeling av en kommunal IKT-kontrakt.

Skriv ut artikkelen

Minst 21 runder i rettsapparat og Kofa, hvorav Bodø kommune er involvert i 18 av dem. Dette er status i en rettsmaraton som oppsto etter kommunens tildeling av en IKT-kontrakt til Atea. Braathe Gruppen/iTet mener seg forbigått, og har i snart sju år forfulgt kontraktstildelingen. Punktum er ikke satt, nye runder kan komme.

I Salten og Lofoten tingrett nylig ble Bodø kommune dømt til å betale Braathe Gruppen 90 mill, samt dekke alt av selskapets saksomkostninger for tingretten på drøyt 3,2 mill. Saken gjaldt krav om erstatning for påståtte feil i kommunes anbudskonkurranse ved tildeling av offentlig IKT–kontrakt.

Atea fikk kontrakten, men iTet AS (som senere ble en del av Braathe Gruppen) mente det var begått feil. Da brøt det løs – slik det fremgår av redegjørelsen i forbindelse med dommen fra Salten og Lofoten tingrett:

 • Selskapet begjærte derfor midlertidig forføyning for å stanse kontraktstildelingen. Kommunen trakk deretter tildelingsbeslutningen tilbake som medførte at iTet trakk midlertidige forføyningen for første tildelingen.
 • Nytt tildelingsbrev ble sendt 2. desember 2015, og resultatet var fremdeles at Atea var innstilt til kontrakten og iTet var rangert som nummer to.
 • iTet fremmet ny begjæring om midlertidig forføyning 26. april 2016 som ikke førte frem.
 • Videre fremgår det av sakens dokumenter at iTet grunnet opplysninger fra Bodø om at det var forhandlinger med Atea, begjærte på nytt midlertidig forføyning 22. mars 2017 som hverken førte frem i tingretten eller lagmannsretten.
 • iTet brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som i avgjørelse av 19. april 2016 (sak 2016/18) kom til at Bodø ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser.
 • I tillegg reiste Braathe en ny klagesak 31. desember 2018. Klagen medførte et gebyrvedtak (sak 2018/568) der Bodø ble ilagt et samlet gebyr på 11 599 000 for blant annet ulovlige direkte anskaffelser og endringer av tildelt kontrakt. Bodø har brakt denne saken inn for Oslo tingrett.
 • iTet reiste 17. juni 2016 søksmål for Salten tingrett mot Bodø med krav om at beslutningen om å tildele kontrakten til Atea AS settes til side. Etter at kommunen 3. januar 2017 inngikk kontrakt med Atea, endret iTet påstanden til krav om erstatning som følge av brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Hovedforhandling har av ulike årsaker vært utsatt flere ganger.
 • I tillegg til at saken har vært gjenstand for midlertidige forføyninger og klager til KOFA, har det også vært en rekke innsynsbegjæringer fremmet av Braathe, tvister om både bevistilgang og habiliteten til de fagkyndige meddommerne.
 • Tingretten tok i kjennelse 12. september 2020 ikke til følge Braathes begjæring om bevistilgang til der nærmere angitte dokumenter fordi Bodø mente dokumentene ikke eksisterte.
 • Tingretten kom delvis til tilsvarende konklusjon i kjennelse avsagt 11. oktober 2020. Den del av begjæringen som gjaldt dokumenter som retten mente var fremmet på nytt ble avvist.
 • Braathes anke knyttet til tingrettens siste kjennelse ble ved Hålogaland lagmannsretts kjennelse 5. januar 2021 forkastet.
 • Salten tingrett ga Braathe i kjennelse 8. november 2021 medhold at kommunen skulle gi bevistilgang til prosentpåslaget angitt i sladdet epost av 18. februar 2018 og prisskjema i Atea sitt tilbud i bilag 07.2 saksfane 2 «Priser kontorutstyr og infrastruktur». Videre kom tingretten til at de usladdede dokumentene kunne føres som bevis i saken.
 • Etter anke kom Hålogaland lagmannsrett til motsatt resultat av tingretten og Braathes begjæringer om bevistilgang ble i kjennelse 14. desember 2020 ikke tatt til følge. Begge ankene om bevistilgang ble besluttet nektet fremmet av Høyesterett.
 • Under saksforberedelsen ble det fremsatt krav om fagkyndige meddommerne. Braathe fremsatte habilitetsinnsigelser mot forslaget fra kommunen, og i Hålogaland lagmannsretts kjennelse av 16. november 2020 fikk Braathe medhold og meddommeren måtte vike sete.
 • Deretter foreslo kommunen en annen og Braathe lanserte sin kandidat. Med bakgrunn i nye opplysninger anførte Braathe høsten 2021 at kommunens kandidat var inhabil og krevde at han vek sete. Tingretten besluttet 5. oktober 2021 at kommunens kandidat skulle fratre.
 • Bodø reiste deretter habilitetsinnsigelse mot Braathes kandidat med krav om at han vek sete. Tingretten avsa kjennelse 28. oktober 2021 med slutning at denne ikke skulle vike sete, samtidig retten selv besluttet ny kandidat nr. 2.
 • Kjennelsen og beslutningen ble anket av Bodø til Hålogaland lagmannsrett som i kjennelse 11. november 2021 henholdsvis forkastet anken over kjennelsen og avviste anken over beslutningen. Bodø opplyste ved hovedforhandlingens start at lagmannsrettens kjennelse respekteres og den er ikke anket til Høyesterett.
 • I Salten og Lofoten tingrett ble så kommunen dømt til å betale Braathe Gruppen med 90 mill, samt dekke alt av selskapets saksomkostninger.

Ikke bare Bodø kommune …

Ifølge Avisa Nordland er det ialt 18 kommuner og offentlige selskaper/institusjoner som har benyttet seg av IKT-avtalen. Kommunene har benyttet seg av avtaleverket gjennom Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN). Bak SIIN står Bodø kommune som har fremforhandlet og forvaltet avtalen med Atea og dermed drar med seg de andre kommunene.

 • Røst og Steigen kommune er tidligere dømt i Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) for å ha benyttet avtalen. Kommunene ble ilagt gebyrer på 384.000 kroner og 800.000 kroner.
 • I tillegg er Steigen på nytt og Hamarøy innklaget til Kofa i samme sak. En rekke kommuner i Nordland er i samme situasjon som disse to kommune der de kan stå overfor nye klager til Kofa.
 • Konflikter rundt avtalen og prisene fra Atea medførte for øvrig at Steigen kommune avsluttet kontrakten med Atea og lyste ut et nytt anbud høsten 2019.

Bli den første til å kommentere på "Maraton om kontraktstildeling – over 20 runder i rettsapparatet og Kofa hittil"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.