Anskaffelser spesielt egnet til å nå klimamål på transport og utslipp

Anbud365: Anskaffelser spesielt egnet til å nå klimamål på transport og utslippUtviklingen av regjeringens «Hydrogenstrategi på vei mot lavutslippssamfunnet» er et samarbeidsprosjekt mellom Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet, her ved hhv klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (foto: Bjørn H. Stuedal) og olje- og energiminister Tina Bru (foto: OED - NTB Scanpix).

Skriv ut artikkelen

Offentlige anskaffelser, spesielt «grønne», inngår som viktige og egnede virkemidler for å nå utslippsmålene. Transport og lav- og nullutslippsløsninger er noen av de prioriterte områdene der offentlige anskaffelser er vurdert som særlig egnet som virkemiddel for å nå Norges klima- og miljømål. Oppdragsgiverne anbefales særlig å se på dette når de skal gjennomgå anskaffelsespraksisen sin og vurdere hvordan de kan oppnå best mulig klimagevinst. Dette skriver regjeringen i sin nylig fremlagte hydrogenstrategi.

Utviklingen av regjeringens «Hydrogenstrategi på vei mot lavutslippssamfunnet» er et samarbeidsprosjekt mellom Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det slås fast at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen har et mål om at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 90 og 95% sammenlignet med 1990-nivå. Hydrogenstrategien legger grunnlaget for regjeringens videre arbeid med hydrogen, heter det.

Strategien bygger videre på, og må ses i sammenheng med, andre relevante handlingsplaner – i tillegg vil bl.a. handlingsplanen for grønne offentlige anskaffelser, som er under arbeid, være relevant.

Gjennom offentlige anskaffelser kan det offentlige både legge til rette for innovasjon og aktivt søke det, fremholdes det i hydrogenstrategien. Oppdragsgivere kan åpne for innovative løsninger gjennom å benytte åpne kravspesifikasjoner som angir oppdragsgiverens behov heller enn å spesifisere en bestemt løsning.

God innkjøpskompetanse

Det er viktig, heter det, at anskaffelsene utformes på en måte som sikrer tilstrekkelig rom for utvikling av teknologien der hvor dette er nødvendig, slik at løsningene som leveres dekker både behov og funksjonskrav på en tilfredsstillende måte. God innkjøpskompetanse er med andre ord en forutsetning for gode innovative anskaffelser.

For å realisere potensialet for utvikling og implementering av ny teknologi gjennom offentlige anskaffelser, er det en forutsetning at det er virksom konkurranse i det aktuelle markedet. Innkjøper må derfor ha et bevisst forhold til markedet og vurdere både tilbyders og egen risiko.

Konkurransepreget dialog

Anskaffelsesprosedyren “konkurransepreget dialog” kan være godt egnet for å bidra til teknologiutvikling gjennom tett offentlig-privat samarbeid, fremheves det i hydrogenstrategien. Statens vegvesen har benyttet denne prosedyren for å introdusere både batterielektriske (Ampere) og hydrogenelek­triske ferjer. Den hydrogenelektriske ferjen på sambandet rv. 13 Hjelmeland – Nesvik – Skipavik har planlagt driftsoppstart i oktober 2021. Denne prosedyren gir rom for tett samarbeid mellom deltagerne i konkurransen, der Statens vegvesen er oppdragsgiver og DSB og Sjøfartsdirektoratet er myndighetsansvarlige på sikkerhetssiden. Alle aktørene har kunnet følge ni konsepter fra skissestadiet til detaljerte løsninger. Dette har gitt en bred plattform for utvikling av regelverk. Det store antallet bidragsytere i hvert konsept har dessuten bidratt til å gi norsk maritim næring et fundament for realisering av flere hydro­genprosjekter.

Forsvaret

Forsvarssektoren arbeider med å ta frem framtidsrettede strømforsyningsløsninger for operative enheter som fartøyer, kjøretøyer og landstasjoner. Forsvaret er blant annet i ferd med å anskaffe nye ubåter med brenselcel­le-teknologi. Forsvaret kan også få nytte av hydrogen som energibærer til andre kategorier av fartøy og kjøretøy, samt til generering av strøm i felt hvor andre strømkilder er mindre hensiktsmessige eller tilgjengelige. Forsvaret vil trolig være en liten aktør sammenliknet med potensiell bruk i sivil sektor.

1 kommentar på "Anskaffelser spesielt egnet til å nå klimamål på transport og utslipp"

  1. Uwe Matthäus | 12. juni 2020 på 09:14 | Svar

    Tør vi minne på at hydrogensatsingen på landbasert trafikk har lagt i stabil sideleie siden tankulykken på Østlandet for 2 år siden? Hydrogen hadde vært en fantastisk løsning for landbasert transport over lengre strekninger, spesielt innen godstransport. Men det må satses skikkelig hvis man vil oppnå effekt. Regjeringen synes fra tid til annen å peke på offentlige anskaffelser når man enten ikke kan eller vil iverksette andre, bedre egnede tiltak.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.