Sammenhengen mellom god ledelse og verdiskaping i innkjøpsfunksjonen

Anbud365: Behovsdekning er styrende for enhver anskaffelseNår det gjelder offentlige anskaffelser kan det bli skjebnesvangert å minimalisere ressursallokeringen og det kan bli både tid- og kostnadskrevende å bruke for lite tid i planleggingsfasen. Det kan i ytterste konsekvens føre til at anskaffelser hverken dekker nødvendige behov eller fører til viktige og forventede forbedringer, påpeker artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av Jacob M Landsvik, spesialrådgiver, Ressurser på avveie AS

Det er forsket og forskes stadig på hva som er god ledelse. Det er skrevet et utall av bøker og artikler om hva som skal til for å bli en god leder. Universiteter og høyskoler utdanner ledere gjennom høyt spesialiserte programmer hvor de beste underviserne deler av sin kunnskap. Samtidig dukker det med ujevne mellomrom opp eksempler på dårlig ledelse i form av fryktkultur og bruk av hersketeknikker. Det er eksempler både fra næringslivet og offentlige virksomheter.

Hva er det dagens ledere ikke har fått med seg av all forskningen, litteraturen og ikke minst alle lederprogrammene som er utviklet og som tilbys? Hva er det med ledelse som gjør det så uforutsigbart mht resultatene av den ledelsen som til enhver tid utøves? Det er og blir samhandlingen og samarbeidet mellom mennesker. Samhandlingen mellom leder og medarbeider og samhandlingen mellom kolleger. Samhandling og ikke minst samarbeid krever kommunikasjon. God samhandling og godt samarbeid krever god kommunikasjon. Det er viktig å merke seg at mennesker kan samarbeide, uten at det trenger å være noen form for samhandling. Mens samarbeid beskriver på en konkret måte hvordan den enkelte arbeider med sin del av oppgaven for å nå et mål eller flere mål, er samhandling mer abstrakt. Samhandling dekker også det relasjonelle og prosessuelle som foregår mellom personer.

Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare som betyr «å gjøre felles». I ledelsessammenheng betyr det at leder og medarbeider må finne et felles utgangspunkt som kan danne grunnlaget for både kommunikasjon, samhandling og samarbeid. I innkjøpsfaglig sammenheng må leder og innkjøper ha en fellesforståelse for innkjøpsfaget. Hva innkjøpsfaget er, hva det krever av grunnleggende forutsetninger og ikke minst hva det kan gi av verdiskaping om innkjøp forankres hos leder og i ledelsen og som fører til en hensiktsmessig organisering av innkjøpsfunksjonen og at det allokeres tilstrekkelige ressurser.

Jeg har gjennom et langt yrkesaktivt liv sett med undring på hvor mange mennesker som ikke yter sitt beste med årsak i dårlig ledelse, manglende oppmerksomhet og slett tilretteleggelse. Dårlig ledelse bidrar til at ressurser kommer på avveie og forblir på avveie. Ressurser i form av mennesker som kunne gjort en stor forskjell i arbeidslivet, om de ble gjenstand for respekt, engasjement og involvering. God ledelse er også en del av virksomhetenes samfunnsansvar, men som det i alt for liten grad snakkes om og langt mindre gjøres noe med. Snarere ser vi at dårlig ledelse får lov å fortsette til tross for både arbeidskonflikter og medieoppslag.  Dermed får også dårlige anskaffelsesprosesser lov til å fortsette. Anskaffelsesprosesser som kanskje ikke dekker noen behov eller fører til noen forbedringer. Kanskje er det noe med ledelsesforståelsen som må endres?

God ledelse fordrer som sagt god kommunikasjon for å oppnå god samhandling og godt samarbeid. Samhandling og samarbeid er grunnleggende forutsettinger for gode resultater. Det er en grunn til at FNs bærekraftsmål nr 17 er samarbeid – samarbeid for å nå målene. I regjeringens omtale av bærekraftsmål nr 17 heter det: «Regjeringen skal gjøre sitt, men en nøkkelfaktor i arbeidet med bærekraftsmålene i Norge er å involvere og engasjere alle aktører til felles innsats – også innbyggerne.» Det burde være enhver leders hovedanliggende nettopp å involvere og engasjere medarbeiderne. Engasjere og involvere medarbeiderne i å skape verdier gjennom god planlegging, en kvalitetssikret gjennomføring og en ansvarlig oppfølging av offentlige anskaffelser.

Det er ingenting som skaper konflikter mellom leder og medarbeider som mangel på impulskontroll. Det er SAS-konflikten et eklatant eksempel på. Det finns neppe et annet eksempel på en konsernsjef som til de grader har maktet å radbrekke egen virksomhets omdømme gjennom sin væremåte og dermed svekke kundenes tillit til SAS og ansattes tillit til ledelsen, som nettopp Anko Van der Werff.  Ansatte har sagt de aldri mer vil arbeide for SAS. Kunder har sagt at de aldri mer vil reise med SAS.

Egen impulskontroll

En leder som til de grader viser mangel på impulskontroll, ved at han kjefter opp sine ansatte og latterliggjør dem i full offentlighet, mangler personlig egnethet for å fylle stillingen som leder. Dersom man undersøker arbeidskonflikter nøye vil man i de aller fleste tilfellene oppdage at ledere har hatt utfordringer med egen impulskontroll. Mangel på impulskontroll kommer ikke minst til uttrykk ved bruk av hersketeknikker. Hersketeknikker er det mest primitive uttrykket for undertrykkelse av et annet menneske.

Mangel på impulskontroll kommer til uttrykk hos ledere som involverer innkjøpsenheten i for liten grad, eller alt for sent og allikevel forventer gode resultater. Mangel på impulskontroll kommer til uttrykk hos ledere som finner det nødvendig å intervenere i en anskaffelsesprosess ved å tildele kontrakten til en foretrukken leverandør, uten at evalueringsresultatet underbygger tildelingen. Mangel på impulskontroll kommer til uttrykk både hos ledere og innkjøpere som gjør seg skyld i ulovlige krav, kriterier og avklaringer i anskaffelsesprosessen. Ja, mangel på impulskontroll er hovedårsaken til en rekke uønskede hendelser, ikke minst økonomisk utroskap og korrupsjon, både hos ledere og medarbeidere.

For så vel ledere som innkjøpere gjelder det å skille mellom hva vi kan gjøre noe med og det vi åpenbart ikke har noen innvirkning på. Vi kan levere høringsinnspill og på den måte påvirke en fremtidig endring i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Når lov og forskrift er vedtatt er det ikke noe hverken ledere eller innkjøpere lenger kan gjøre. Mange ansvarlige ledere og offentlige innkjøpere bruker mye tid og krefter på å kritisere lover og forskrifter. Kanskje fordi de opplever et høyt stressnivå, ikke minst med bakgrunn i økende grad av nye krav og kriterier, innsynsbegjæringer og ikke minst rettsliggjøringen innenfor anskaffelsesfaget. Et innkjøpsfaglig liv uten stress er ikke målet. Målet er stressmestring gjennom å bevare sinnsroen og en god impulskontroll. Det er viktig å minne om at den eneste tilstanden helt uten stress er døden.

Det er stadige diskusjoner om regelverkets funksjon på anskaffelsesområdet. I kongelig resolusjon 4. november 2022 er det oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Ansett utfall av utvalgets arbeid skal regelverket beskytte mot uønskede hendelser, både i form av uønsket påvirkning og ikke minst hjelp til å nettopp bevare impulskontrollen i krevende situasjoner. Regelverket beskytter mot uønskede hendelser og ikke minst bevarer ansvarlige menneskers faglige integritet i anskaffelsesprosessen. God ledelse handler også om etterlevelse av lover og forskrifter, nettopp fordi aktuelle lover og forskrifter representerer det som både leder og medarbeider har som felles utgangspunkt, når det offentlige skal forvalte en innkjøpsandel på 650 milliarder kroner hvert år til fellesskapet beste. Et felles utgangspunkt som skal sikre høy kvalitet i kommunikasjonen som igjen sikrer god samhandling og godt samarbeid som er forutsetningen for å oppnå verdiskaping gjennom offentlige anskaffelser.

Verdiskapingen i offentlige anskaffelser skjer i grensesnittet mellom ansvarlige oppdragsgivere og profesjonelle leverandører. Likeledes skjer verdiskapingen i samarbeidet og samhandlingen mellom en god leder og en engasjert innkjøper.

Bli den første til å kommentere på "Sammenhengen mellom god ledelse og verdiskaping i innkjøpsfunksjonen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.