Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner

Anbud365: Behovsdekning er styrende for enhver anskaffelseNår det gjelder offentlige anskaffelser kan det bli skjebnesvangert å minimalisere ressursallokeringen og det kan bli både tid- og kostnadskrevende å bruke for lite tid i planleggingsfasen. Det kan i ytterste konsekvens føre til at anskaffelser hverken dekker nødvendige behov eller fører til viktige og forventede forbedringer, påpeker artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av Jacob M Landsvik, spesialrådgiver, Ressurser på avveie AS

Sosiale medier har bidratt til, og fortsetter å bidra til bruk av store ord og ikke minst fyndord. Vi er alle kjent med «Brukeren i sentrum» og «De ansatte er virksomhetens viktigste ressurs» og ikke minst «Tillitsbasert ledelse». Innenfor offentlige anskaffelser vil man rett og slett ikke lykkes med verdiskaping om man ikke har brukeren i sentrum når prosesser skal effektiviseres og standardiseres gjennom digitalisering. Likeledes må det investeres i offentlige innkjøpere når gevinster skal realiseres og anskaffelsene må baseres på integritet, ansvarlighet og åpenhet for å etablere og opprettholde tilliten.

Det snakkes om innovasjon som alfa og omega som om hver eneste av de mange tusen anskaffelsene offentlig sektor gjennomfører hvert år skal være innovative. Både klima, miljø, universalitet, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og beskyttelse av menneskerettigheter, sirkulær- og delingsøkonomi skal håndteres i anskaffelsene for derved å redde verden fra nød, død og undergang. Når det gjelder tillitsbasert ledelse og den mye omtalte tillitsreformen kan det være på sin plass å minne om at den norske velferdsstaten er basert på tillit for at den skal virke. Det er sagt at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Noen skal imidlertid leve med intensjonene som brukere av offentlige tjenester og vi skal ikke minst operasjonalisere intensjonene som offentlige innkjøpere når vi handler varer og tjenester for felleskapets midler.

Jeg har vært offentlig innkjøper i 25 år. Det har skjedd ti ganger så mye innenfor faget offentlige anskaffelser de siste 8-10 årene som de 15 første. Det er viktig og bra, dersom alt som iverksettes følges opp i hele verdikjeden. Når intensjonene og festtalene havner på bordet hos de mange brukerne av offentlige tjenester og det viser seg at de ikke treffer når det f. eks kommer til valg av teknologi, oppstår utfordringer. Det er den meget omtalte Helseplattformen et eklatant eksempel på. Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet om Helseplattformen hadde virket. Når teknologien ikke virker og fører den heller ikke til måloppnåelse. Det samme skjer når intensjonene og festtalene treffer kontorene til de mange offentlige innkjøperne, uten at det foreligger grunnleggende rammebetingelser for å operasjonalisere de politiske ønskene og målene. Det oppstår utfordringer i form av frustrasjon og til dels aggresjon over mangel på medvirkning som bruker eller som offentlig innkjøper.

Som innkjøpere er vi fortalt og ikke minst erfart at både leverandører og kontrakter må følges opp. Det kunne vært ønskelig med tilsvarende oppfølging når verden skal reddes gjennom digitalisering og gjennom etableringen av ulike politiske mål innenfor offentlige anskaffelser. Det er lansert en rekke spenstige ideer og til dels gode strategier og planer, men som i alt for liten grad impliserer sluttbrukeren som tjenestemottager, eller impliserer offentlige innkjøpere. Oppslaget i Anbud365, 20. februar i år om den varslede regelskjerpelsen innenfor krav til miljø og Regelrådets tilbakemelding, er et glimrende eksempel. «Etter Regelrådets vurdering fremstår det som noe uklart hvorfor departementet ønsker å gjennomføre disse endringene nå, når det samtidig er satt ned et offentlig utvalg til å se på de samme problemstillingene.

Rådet savner en nærmere begrunnelse for hvorfor det er viktig å innføre dette forslaget nå, og legger til at stadige endringer i et regelverk er krevende å forholde seg til og skaper en uforutsigbar situasjon for næringslivet». Jeg vil legges til at det i aller høyeste grad også skaper en uforutsigbar situasjon for offentlige innkjøpere. Det er behov for at politiske vedtak koordineres og planlegges med stor oppmerksomhet mot sluttbrukere, enten det er næringsliv, offentlige oppdragsgivere eller mottakere av offentlige tjenester.

Korrupsjon

Et annet eksempel på gode intensjoner og politiske vedtak er bevilgningen på 75 milliarder kroner til krigsherjede Ukraina. Spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro uttalte til NRK, 19. februar 2023: «Vi må regne med at deler av Norges 75 milliarder kroner havner i lomma til korrupte i Ukraina. Det er et dilemma. Det er veldig viktig at vi støtter Ukraina, men vi kommer til å få korrupsjonssaker». Gro Skaaren-Fyrsto er spesialrådgiver i Transparency International Norge, som jobber for å bekjempe korrupsjon globalt. Korrupsjon skaper konflikter og krig. Korrupsjon svekker menneskerettigheter og holder liv i arbeidslivskriminaliteten. Korrupsjon ødelegger klima og miljø. Korrupsjon dreper. Machiavelli skrev i sin bok Fyrsten allerede i 1514: «Rikdommen brer sine rasende herjinger der det ikke er etablert hindringer og forberedt motstand.» Derfor er Transparency Internasjonal Norge sin advarsel i aller høyeste grad berettiget.  Den er basert på kunnskap, erfaring og risikovurderinger. Korrupsjonsdilemmaet er ganske sikkert diskutert på behørig vis i forbindelse med Stortingets behandling. Det betyr forhåpentligvis at bevilgningen følges opp med gode planer for korrupsjonsbekjempelse, i hele verdikjeden, på vei mot sluttbrukerne i Ukraina. I motsatt fall kan, en i utgangspunktet meget god handling, føre til at korrupsjonen gis ytterligere næring gjennom bevilgningen fra Stortinget. La oss håpe at planen er god og at den blir realisert av engasjerte og dyktige mennesker som iverksetter hindringer og forbereder motstand mot den destruktive korrupsjonen. Det krigsherjede Ukraina trenger hver eneste krone som bevilges.

Det er en sammenheng mellom vår tid og evne til etterlevelse av lover og forskrifter, etisk refleksjon og faren for uetisk adferd og i verste fall korrupsjon. Det er en sammenheng mellom regimet virksomheten iverksetter for risikovurderinger, internkontroll og kontraktsoppfølging og omfanget av uetisk adferd og korrupsjon. Det er en sammenheng mellom krav og kriterier i våre anskaffelser og ansattes arbeids- og levekår hos leverandøren. Handel, også i form av offentlige anskaffelser, er ansett som den beste metoden for å støtte utviklingen og motvirke fattigdom globalt. Det er også en sammenheng mellom gode intensjoner i form av politiske vedtak, administrative forordninger og skjerpede krav og graden av tilretteleggelse av grunnleggende forutsetninger, for å nå målene og virkeliggjøre intensjonene. Gode og realiserbare planer er nødvendig dersom potensialet for verdiskapingen innenfor offentlige anskaffelser skal føre til bedre tilrettelagt offentlig tjenesteproduksjon, et bedre klima, tryggere arbeidsplasser, inkludering og mangfold, bekjempelse av korrupsjon og en forsvarlig og effektiv bruk av fellesskapets midler. Derfor må målene om «brukeren i sentrum» og «de ansatte er virksomhetens viktigste ressurs» realiseres og leves ut. Det gjelder for oss som innkjøpere at vi benytter virkemidlene som bl.a. Standard Norge har bistått med, i den nylige vedtatte europeiske standarden om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser og tilliten skal opprettholdes og styrkes.

Handle på vegne av …

En klok mann har sagt: “The only thing necessary for the triumph of evil – is for good men to do nothing,” Som offentlige innkjøpere er vi satt til bokstavelig talt å handle. Handle på vegne av Storting, Regjering og lokale myndigheter. Vi skal omsette gode intensjoner til beste praksis, enten de kommer som politiske vedtak eller andre forordninger.

For å lykkes med den jobben trenger vi gode rammebetingelser i form av økonomiske, menneskelige og organisatoriske ressurser og ikke minst planer for iverksettelse. Planer som skal speile relevante lover, forskrifter, nasjonale strategier, rettspraksis, KOFA-avgjørelser og etablerte standarder. De skal speiles i våre egne styringsdokumenter som anskaffelsesstrategi, kategoristrategi, etiske retningslinjer, en hensiktsmessig organisering ved standardiserte roller og prosesser med tydelige fullmakter, ansvar og myndighet, rutiner og prosessbeskrivelser. Det er behov for en betydelig og koordinert innsats fra samtlige interessenter i anskaffelsesprosessen. Dersom den koordinerte innsatsen basert på et godt planverk uteblir, mister vi både tillit, troverdighet og verdiskaping.

Bli den første til å kommentere på "Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.