Anbud365: Nytt og nyttig

Skriv ut artikkelen

Anbud365: Fire av landets ledende advokatfirmaer innen offentlige anskaffelser er langsiktige samarbeidspartnere med Anbud365. Blant disse er Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. For en tid tilbake kom de opp med en ide som utvilsomt vil være til nytte for våre lesere: Hva med en månedlig spalte med oppsummering av dommer, Kofa-avgjørelser etc. siden sist? Oversiktlig og greit. Her er andre utgave av dette «nyhetsbrevet».

I dag: Advokatfullmektig Sofia Lazaridis

Departementet har denne måneden gitt en interessant uttalelse om adgangen for offentlige oppdragsgivere til å stille krav om at leverandører skal drive systematisk likestillingsarbeid. Av KOFA-praksis er det verdt å trekke frem sak 2017/103, som gjaldt spørsmålet om en rabattsats uavhengig av forpliktende listepriser var et lovlig underkriterium til tildelingskriteriet “Pris”. Klagenemnda uttaler at “rabatt på listepriser ikke nødvendigvis er egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet“, og peker i den forbindelse på at tilbydere kan øke sine priser i ettertid. Klagenemnda viser også til at “en høyere rabatt ikke nødvendigvis gir uttrykk for et økonomisk mer fordelaktig kjøp enn et kjøp hvor rabatten er lavere“, da dette “blant annet [vil] avhenge av den ordinære prisen (listeprisen)“. At det forelå en slik risiko var imidlertid ifølge nemnda “ikke tilstrekkelig for å konstatere at innklagede har anvendt et ulovlig priskriterium“. Det måtte foretas en konkret vurdering. KOFA konkluderte med at det aktuelle underkriteriet i denne konkrete saken var egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Andre nyheter innen anskaffelsesretten:

Uttalelser – EU-domstolen:

  • C-518/17 – Stefan Rudigier

Spørsmål om artikkel 7 (2) i forordning nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei, som stiller krav til offentliggjøring av opplysninger i forkant av en anskaffelse, også gjelder for kontrakter om offentlig befordring med buss, som inngås i henhold til anskaffelsesprosedyrene i direktiv 2014/24 eller direktiv 2014/25.

KOFA – avgjørelser:

  • Sak 2018/235 Trøndelag fylkeskommune

Konstatert brudd på forskriften § 24-8 (1) bokstav b ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av avvik fra krav om pc-modellers levetid. Oppdragsgiver hadde ikke brutt forskriften ved å avvise klagers tilbud som følge av avvik fra krav om garantitid på fire år.

  • Sak 2018/224 Horten kommune

Spørsmål om tildelingskriteriet «Kvalitet og service» var ulovlig, fordi underkriteriene måtte anses som egne tildelingskriterier som skulle ha vært vektet. Anførselen førte ikke frem. Anførsel om brudd ved evalueringen av tilbud førte heller ikke frem.

  • Sak 2017/103 Oppegård kommune

Anførsel om at en rabattsats uavhengig av forpliktende listepriser var et ulovlig tildelingskriterium førte ikke frem. Anførsler om brudd på regelverket ved tildelingsevalueringen og som følge av uklart konkurransegrunnlag første heller ikke frem.

  • Sak 2017/105 Helse Midt-Norge RHF

Saken gjaldt en anskaffelse etter anskaffelsesforskriften del IV (helse- og sosialtjenester). Klagen ble avvist som uhensiktsmessig for behandling, delvis fordi klagen klart ikke kunne føre frem, og delvis fordi klager manglet saklig klageinteresse.

  • Sak 2017/117 Oslo kommune

Spørsmål om brudd ved tolkning og anvendelse av kvalifikasjonskrav, brudd på begrunnelsesplikten, brudd på grunnleggende prinsipper som følge av markedsdialog og kontraktens varighet, brudd på krav om forsvarlig saksbehandling og ulovlig direkte anskaffelse. Deler av klagen ble ansett uhensiktsmessig for behandling. Øvrige anførsler førte ikke frem eller ble ikke behandlet på grunn av manglende saklig interesse.

  • Sak 2017/157 Lødingen kommune

Oppdragsgiver hadde under gjennomføringen av en åpen tilbudskonkurranse brutt anskaffelsesreglene ved å sette en for kort frist for revidert tilbud, og ved å gi leverandørene tilgang til hverandres priser etter utløpet av tilbudsfristen, men før dialogen startet. Anførsler om at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist, brudd på likebehandlingsprinsippet, brudd på veiledningsplikt og manglende presisering av fremgangsmåte ved eventuell dialog, førte ikke frem.

  • Sak 2017/104 Offentlig Fellesinnkjøp på Agder

Oppdragsgiver hadde ikke brutt forskriften § 23-5 ved innhenting av dokumentasjon på at produktene i tilbudet til en av de valgte leverandørene var CE-merket. Det forelå dermed ikke et avvik fra anskaffelsesdokumentene, og ingen avvisningsplikt etter § 24-8 (1) bokstav b. Anførsel om at dokumentasjonen ble innhentet på en måte som var i strid med forskriften, førte ikke frem. Heller ikke anførsler om at tildelingsevalueringen var i strid med regelverket førte frem.

  • Sak 2017/111 Hafslund Nett AS

Konstatert brudd på begrunnelsesplikten. Videre oppfylte ikke klagefristen som var angitt i tildelingsmeddelelsen forsyningsforskriftens krav til angivelse av karensperiode. Det forelå også brudd på regelverket som følge av at oppdragsgiver ikke hadde bedt tilbyderne om å levere ESPD-skjema sammen med tilbudet, og at det i konkurransegrunnlaget var åpnet for å sende inn tilbud per e-post. Øvrige anførsler førte ikke frem eller ble avvist.

  • Sak 2018/238 Nesodden kommune

Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet “Pris” var ulovlig, fordi det ikke var egnet til å utpeke tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Uttalelser fra departementet om det nye regelverket

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.