Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

Skriv ut artikkelen

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, Kofa-avgjørelser etc. siden sist.

I dag: Senioradvokat Jahn Egil Osestad

Det nye året er godt i gang og tiden er inne for en oppsummering av relevante avgjørelser fra domstolene og KOFA m.m. for januar måned. Det er blant annet avsagt en dom fra Frostating lagmannsrett og en kjennelse fra Oslo byfogdembete som er av interesse. Avgjørelsen fra Frostating lagmannsrett gjaldt et søksmål om positiv kontraktsinteresse mot Volda kommune etter avlysning av en anbudskonkurranse.

Lagmannsretten la til grunn at vurderingen av om det foreligger saklig grunn også inneholder subjektive elementer av om oppdragsgiver er å bebreide for å ha bragt seg selv i en avlysningssituasjon, men at terskelen for å avlyse er relativt lav, og at vurderingen derfor ikke kan være streng. Avlysningen ble i dette tilfellet ansett for å være saklig. Det er også avsagt en kjennelse fra Oslo byfogdembete den 31.1.2019 hvor et krav om midlertidig forføyning for å forby Bane NOR SF å inngå kontrakt med Azvi s.A for levering av jernbanetjenester ikke ble tatt til følge. Ellers er det grunn til å nevne KOFAS avgjørelse fra 16. januar i saken mellom Vest-Agder fylkeskommune og Gustav Pedersen AS, hvor klagenemnda etter en detaljert vurdering kom til at konkurransegrunnlaget ikke oppfylte klarhetskravet som følger av nemnds- og rettspraksis. Det kan også være nyttig å merke seg at “Kriterieveiviseren” til Difi har blitt oppdatert med kravspesifikasjoner for miljøhensyn ved leie av eiendom.

Andre nyheter innen anskaffelsesretten:

Domsavgjørelser:

▪    Frostating lagmannsrett,
Prosjektbygg AS, krav om positiv kontraktsinteresse

Saken gjaldt et krav fra Prosjektbygg AS mot Volda kommune om positiv kontraktsinteresse etter avlysning av en anbudskonkurranse om oppgradering og påbygging av Ivar Aasen-bygget. Lagmannsretten uttalte i denne forbindelse at det i utgangspunktet er en lav terskel for å avlyse en konkurranse. Videre påpekte lagmannsretten at selv om man i praksis fra KOFA og i teori finner formuleringer som går ut på at vurderingen av saklighetskriteriet er objektivt, så er det på det rene at også subjektive elementer vil spille inn, blant annet i misbrukstilfeller og der planleggingen av konkurransen har vært dårlig. Det kunne ifølge lagmannsretten imidlertid ikke stilles strenge krav til hva oppdragsgiver burde ha tatt i betraktning, og at den manglende planleggingen må være av en kvalifisert art for at en bestemt omstendighet skal anses som usaklig. I dette konkrete tilfellet kom lagmannsretten til at kommunen hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen, selv om det forelå svakheter med kommunenes planlegging. Kravet om positiv kontraktsinteresse ble derfor ikke tatt til følge.

▪    Oslo byfogdembete, kjennelse
NRC Rail AS

I denne saken begjærte NRC Rail AS en midlertidig forføyning for å forby Bane NOR SF å inngå kontrakt med Azvi s.A for levering av jernbanetjenester knyttet til utbyggingen av Arna-Fløen på Bergensbanen. NCR Rail AS anførte blant at Azvi s.A skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene til erfaring og kapasitet og at evalueringen av tildelingskriteriet “Gjennomføringsevne og oppdragsforståelse” og enkelte underkriterier var i strid med regelverket. Det ble også anført at tilbudet skulle ha vært avvist som følge av vesentlige avvik og at det var benyttet en ulovlig evalueringsmodell. Ingen av anførslene førte frem.

KOFA – avgjørelser:

▪    KOFA 2017/122 Oslo tingrett

Oslo tingrett hadde sendt ut en forespørsel til to leverandører om å delta i en konkurranse om kjøp av et tolkebestillingssystem for tingretten og Oslo politidistrikt. Valgte leverandør hadde innlevert et dyrere tilbud enn klager, men hadde fått høyere poenguttelling på de kvalitative kriteriene. KOFA fant at Oslo tingretts begrunnelse for valg av leverandør samlet sett sa lite om hvilke fordeler ved den valgte leverandørens tilbud som mer enn oppveide den høyere tilbudsprisen. Klagenemnda kom derfor til at Oslo tingrett hadde brutt prinsippet om etterprøvbarhet i anskaffelsesloven § 4 ved å gi en mangelfull begrunnelse for tildelingen av kontrakten.

▪      KOFA 2018/467 Vest-Agder fylkeskommune

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om kjøp av blant annet kontor- og institusjonsmøbler. Klager anførte at fylkeskommunen hadde brutt anskaffelsesregelverket ved at prisskjemaet ikke oppfylte klarhetskravet som stilles til konkurransegrunnlaget etter nemnds- og rettspraksis. Klagers tilbud ble avvist da fylkeskommunen mente at leverandørens priser ikke var angitt i samsvar med beskrivelsen i prisskjemaet. KOFA bemerket blant annet at ordlyden i prisskjemaet isolert sett kunne tale for den forståelsen som fylkeskommunen hadde lagt til grunn, men “at den tolkning som ordlyden isolert sett gir anvisning på, synes å lede til tilbud som ikke nødvendigvis er sammenlignbare og for øvrig til resultater som ikke uten videre er lett å forene med formålsangivelsen i anskaffelsesloven § 1.” KOFA vektla blant annet også at fylkeskommunen hadde gitt tvetydige svar på leverandørens spørsmål til prisskjemaet og at slike uklare presiseringer måtte likestilles med opplysninger gitt i selve konkurransegrunnlaget. Klagenemnda kom på denne bakgrunn at fylkeskommunen hadde brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag og at det dermed forelå en plikt til å avlyse konkurransen. Avgjørelsen er nærmere omtalt i en egen artikkel på Anbud365:

▪      KOFA 2017/150 Statens vegvesen Region øst – dissens 2-1

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse om rehabilitering av Nordby- og Smiehagentunnelen. Et sentralt spørsmål i saken var om beskrivelsen av evalueringsmodellen i konkurransegrunnlaget måtte forstås slik at Statens vegvesen var forpliktet til å poengsette forskjellen i tilbudspris gjennom å benytte en lineær modell. Nemnda delte seg her i et flertall og mindretall. Flertallet kom til at den aktuelle formuleringen i konkurransegrunnlaget ikke nødvendigvis gav anvisning på en lineær modell, og at Statens vegvesen Region øst derved ikke hadde brutt regelverket ved benytte den forholdsmessige metoden. Valgte leverandørs tilbud var 16 prosent dyrere enn klagers tilbud, men ble gitt 13,8 prosent lavere poengscore – det vil si en forskjell i poenggivning på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med lineær metode. Klagenemnda kom til at dette heller ikke gav grunnlag for å konstatere at evalueringsmodellen hadde endret tildelingskriterienes vekt. Klagers anførsel om at Statens vegvesen hadde foretatt en uriktig evaluering av tildelingskriteriet “oppdragsgjennomføring” førte heller ikke frem.

▪      KOFA 2017/132 Oslo kommune

I denne saken hadde Oslo kommune gjennomført en åpen anbudskonkurranse for prosjektering og bygging av en barnehage. Begge de to innkomne tilbudene ble imidlertid avvist som følge av vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen. Kommunen avlyste da konkurransen, og inviterte deretter de to tilbyderne til å delta i en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. I konkurransegrunnlaget fremgikk det at barnehagen og utomhusområdet skulle overtas av byggherre “senest 22.12.2017”, men kommunens representant opplyste i forhandlingene at kommunen ikke trodde det var mulige å gjennomføre prosjektet innen 2017, og at “de kan gå litt inn i 2018”. Valgte leverandørs tilbud hadde satt ferdigstillelse og overlevering til henholdsvis 16. og 17. mai 2018. Klagenemnda påpekte at det i konkurranse med forhandling etter en forutgående anbudskonkurranse var en forutsetning at det ikke ble foretatt vesentlig endringer i de opprinnelig kontraktsvilkårene, og at det naturlig for leverandørene å gå ut ifra at det her var tale om en videreføring av den opprinnelig konkurransen. Opplysningen som kommunen gav under forhandlingene om at man “de kan gå litt inn i 2018” gav på denne bakgrunn ikke grunnlag for at overtakelsen kunne forskyves helt mot utløpet av første halvdel av 2018. KOFA kom til at ferdigstillelsestidspunktet i valgte leverandørs tilbud utgjorde et vesentlig avvik fra konkurransegrunnlaget, og at tilbudet derfor skulle ha vært avvist.

▪      KOFA 2017/129 Glitrevannverket IKS

Glitrevannverket IKS kunngjorde 23. mars 2017 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør om levering av vannmålere til ni kommuner i Buskerud fylke. Spørsmålet i saken var om valgte leverandørs tilbud inneholdt vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen, og hvorvidt Glitrevannverket IKS dermed hadde brutt anskaffelsesregelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Klagen førte ikke frem.

▪      KOFA 2017/175 Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid

Saken gjaldt en konkurranse om inngåelse av parallell rammeavtale om levering av IKT-utstyr. Klager anførte at tilbudet feilaktig var blitt avvist da klagers besvarelse av kvalifikasjonskravet var dekkende. Klagenemndas sekretariat fant at klagen klart ikke kunne føre frem og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.

▪      KOFA 2017/158 IVAR IKS

Saken gjaldt en klage i forbindelse med en konkurranse om kjøp og utlegging av ny sjøledning og etablering av landtak og landtakskummer etter forsyningsforskriftens del I. Klager anførte at den første begrunnelsen som ble gitt for tildeling av kontrakten ikke var i samsvar med kravet til etterprøvbarhet i anskaffelsesloven § 4. Klagen ble avvist.

Annet

Kriteriesett for miljø i leie av eiendom: Kriterieveiviseren til Difi har nå blitt oppdatert med kravspesifikasjoner for miljøhensyn ved leie av eiendom.

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.