Anbud365: Nytt og Nyttig - oktober2019

Skriv ut artikkelen

I dag: Advokat Arne Oftedal og advokatfullmektig Vilde H. Ueland

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten siden sist.

EU-domstolen:

26. september 2019

Saken gjaldt tolkning av EUs anskaffelsesdirektiv 2014/24 i forbindelse med utlysning av en bygg- og anleggsanskaffelse av en motorvei i Italia. Den nasjonale lovbestemmelsen om at verdien av en kontrakt som skal utføres av en underleverandør, ikke må overstige 30 prosent ble dømt ulovlig av EU-domstolen.

EU-domstolen la til grunn at det ikke er adgang for nasjonale stater å oppstille kvantitative begrensninger på underleverandørens bidrag i kontrakter.

Under Stortingets spørretime ble det stilt spørsmål til Statsråd Torbjørn Røe Isaksen om hvilke konsekvenser EU-dommen vil kunne få for Norge gjennom EØS.

Statsråd Isaksen uttalte følgende:

“La meg ta den korte oppsummeringen først. Det er at dommen ikke vil ha betydning for bestemmelsene i det norske anskaffelsesregelverket, og at argumentasjonen EU-domstolen har fulgt, i stor grad er i tråd med Norges innlegg i saken.”

Videre uttalte han at den nye EU-dommen ikke har noen betydning for det norske regelverket, da han mener at Norges regulering av offentlige anskaffelser er innenfor det handlingsrommet som EØS-avtalen oppstiller. Han siktet da særlig til kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og reguleringen av bruken av leverandører.

3. oktober 2019

Saken gjaldt oppdragsgivers adgang til å avvise leverandør som følge av mislighold av en tidligere offentlig kontrakt, herunder hvilken selvstendig vurdering oppdragsgiveren skal foreta.

EU-domstolen la til grunn at formålet med EUs anskaffelsesdirektiv 2014/24 artikkel 57, fjerde ledd, bokstav g er at oppdragsgiver skal kunne vurdere leverandørens integritet og pålitelighet. Forutsetningen for et tillitsforhold er at oppdragsgiver ikke er bundet av en tidligere oppdragsgivers vurdering, men derimot foretar undersøkelser og vurderer omstendighetene på selvstendig grunnlag med særlig vekt på proporsjonalitetsprinsippet.

Domstolen la til grunn at det ikke er tilstrekkelig at oppdragsgiver “overtar” den tidligere vurderingen av omstendighetene som danner grunnlaget for vesentlig mislighold av tidligere offentlig kontrakt, men at oppdragsgiver skal foretar en ny selvstendig vurdering. EU-domstolen angir hvilke momenter som skal inngå i den nye vurderingen.

24. oktober 2019

Saken gjaldt tolkningen av artikkel 7, andre og fjerde avsnitt i forordning nr. 1370/2007 herunder om nasjonale myndigheter kan tildele kontrakter vedrørende transport av personer med jernbane uten anbudskonkurranse.

EU-domstolen la til grunn at nasjonale myndigheter kan tildele kontrakter uten forutgående anbudskonkurranse, og at nasjonale myndigheter ikke har plikt til å informere andre leverandører slik at de kan avgi tilbud, eller plikt til å sammenligne eventuelle tilbud som oppdragsgiver har mottatt.

EU-domstolen vektla at formålet med gjennomsiktighetsprinsippet ved tildeling av kontrakter uten forutgående anbudskonkurranse, er å gi interesserte leverandører mulighet til å bestride at kontrakten vil bli tildelt uten anbudskonkurranse. De vektla også at formålet med forordningen ikke er å åpne markedet for konkurranse.

KOFA-avgjørelser:

Innklagede sendte forespørsel om å inngi tilbud på akuttmedisinsk beredskap ifm. Akutt- og hasteoppdrag i Vågsfjord-området uten veifast forbindelse. Klager anførte at valgte leverandør hadde tilbudt fartøy som ikke var sertifisert for formålet angitt i forespørselen, valgte leverandør hadde ikke dokumentert at tilbudt fartøy oppfylte kravene til responstid nedsatt i forespørselen og at innklagede hadde uriktig fastsatt anskaffelsens verdi og således foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved å ikke avvise valgte leverandørers tilbud førte ikke frem. Klager fikk heller ikke medhold i at innklagede hadde uriktig fastsatt anskaffelsens verdi.

Abakus AS gjennomførte på vegne av de overnevnte kommunene, en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale med én leverandør om kjøp av tjenester knyttet til sikkerhetskontroll på lekeplasser og uteområder. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen, da klager ikke hadde dokumentert oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om at tilbyder “skal ha et etablert kvalitetssystem”. Klagers beskrivelse besvarte tildelingskriteriet ved å redegjøre for hvordan klager ville gjennomføre oppdraget. Beskrivelsen ga imidlertid ingen informasjon om hvilket kvalitetssystem klager har. Klagers anførsler om uklart kvalifikasjonskrav og avklaringsplikt, førte heller ikke frem.

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av automatisk analysesystem for infeksjonsimmunologisk diagnostikk. Anskaffelsen omfattet også en rammeavtale for kjøp av utstyrsspesifikke forbruksvarer, med tillegg av opsjoner på instrument og serviceavtaler. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag, førte ikke frem. Klager anførte at innklagde ikke hadde spesifisert kapasitetsbehovet på en ensartet måte i konkurransegrunnlaget, og at konkurransegrunnlaget ga ifølge klager grunn til å anta at det måtte leveres mer enn to instrumenter, slik klager hadde tilbudt. Etter klagenemndas syn inneholdt konkurransegrunnlaget tilstrekkelige opplysninger til at tilbyderne hadde et forsvarlig grunnlag for å levere et tilbud. Klager fikk heller ikke medhold i at innklagede hadde en avlysningsplikt som følge av vesensforskjeller mellom tilbudene.

Innklagede gjennomførte en konkurranse for bygging av barne- og avlastningsbolig i Levanger. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av klagers tilbudte kompetanse. Klager anførte at prosjekteringsledelse innenfor betongarbeider er relevant erfaring for rollen som prosjektleder i en totalentreprise. Klagers erfaring ble ikke vektlagt. Klager anførte videre at regelverket var brutt, da klager ikke hadde fått innsyn i gjennomføringsplanene til de øvrige konkurrentene. Sekretariatet fant at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem og avviste saken fra behandling i klagenemnda, jfr. klagenemndaforskriften § 9.

Innklagede gjennomførte en begrenset plan- og designkonkurranse for anskaffelse av et aktivitetshus med badeanlegg. Klager anførte at juryens sammensetning utgjorde brudd på forskriften § 31-4 og ved begrunnelsen som var gitt. Anførslene førte ikke frem. Uenighet knyttet seg til om juryens sekretær, som ikke oppfylte kvalifikasjonskravene, var stemmeberettiget. Klagenemnda la til grunn at juryens sekretær ikke var, og heller ikke opptrådte som, et stemmeberettiget medlem av juryen. Klager anførte også at innklagede hadde begått flere brudd på regelverket ved tildelingsevalueringen, men heller ikke dette førte frem.

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av innredningsarbeid i salongen på et dampskip. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriften § 10-1, fordi klager ikke hadde gitt begrunnelse for valg av leverandør. Nemnda hadde ikke grunnlag for å ta stilling til om innklagedes behandling av tilbudene var i strid med likebehandlingsprinsippet.

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for utskifting av kjølemaskiner ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Etter tildeling av kontrakten til valgte leverandør, ble innklagede gjort oppmerksom på avvik i leverandørens tilbud. Klagenemnda fant at innklagede hadde handlet innenfor regelverket ved å gå i dialog med valgte leverandør for å fjerne de aktuelle avvikene, og tillate valgte leverandør å levere et revidert tilbud. Klagers anførsel om at innklagede var avskåret fra å gå i dialog, og at innklagede dermed hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, førte ikke frem. Klagers anførsel om at også det reviderte tilbudet fra valgte leverandør inneholdt et vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene, ble ikke tatt stilling til.

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.