nbud365: Nytt og Nyttig fra anskaffelsesretten - april 2021

Skriv ut artikkelen

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser etc. siden sist.

I dag: Advokat Jarand Stolpestad

Avgjørelser fra norske domstoler

Lagmannsrett

LH-2021-49375

Saken gjaldt midlertidig forføyning for stans av kontraktsinngåelse i offentlig anskaffelse for kjøp av strøm til Universitetet i Tromsø sine bygg. Konkurransegrunnlaget anga pris som eneste tildelingskriterium. Strømleverandørene Ishavskraft AS og Fjordkraft AS tilbød en pris på 0,0 øre i påslag per kWh og oppnådde med det samme poengsum, men Ishavskraft AS ble innstilt som nummer én etter at universitetet hadde kastet terning for å velge mellom de to likeverdige leverandørene.

Hovedkravet var tilsidesettelse i medhold av anskaffelsesloven § 8 av tildelingsbeslutningen i form av terningkast. Kravet var begrunnet med at det var en feil at tilbyderne ikke fikk observere loddtrekningen. Lagmannsretten la til grunn at en eventuell feil ikke hadde betydning for beslutningen, og at feilen derfor ikke burde sanksjoneres i medhold av § 8.

Avgjørelser fra KOFA

Sak 2021/410 – Bergen kommune

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av arbeider i forbindelse med sanering av et avfallsdeponi. Klager gjorde gjeldende en rekke innsigelser til innklagedes gjennomføringen av konkurransen, deriblant at det var oppstilt et ulovlig tildelingskriterium, at forhandlingen var gjennomført i strid med regelverket og at tildelingsevalueringen var ulovlig. Kun klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å fastsette vekten til underkriterier etter tilbudsåpning, førte frem.

Sak 2020/886 – Valle kommune

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for oppføring av et kalkdoseringsanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avvise klagers tilbud.

Sak 2020/805 – Visit Kongsvingerregionen AS

Innklagede inviterte fire leverandører til å inngi tilbud i en konkurranse for inngåelse av kontrakt om utvikling og gjennomføring av en markedskampanje. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å bruke en inhabil rådgiver ved utforming av anskaffelsesdokumentene.

Sak 2020/489 – Vestland fylkeskommune

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av totalentreprisekontrakt med samspill for oppføring av ny videregående skole og vitensenter i Kaupanger. Klager fremsatte en rekke anførsler, blant annet at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist som følge av det inneholdt vesentlige avvik fra de oppstilte krav til øvingsareal for tunge kjøretøy. Klagenemnda kom til at denne anførselen førte frem.

Sak 2020/890 – Hammerfest Havn KF

Innklagede gjennomførte en konkurranse for utvidelse av Fuglenes fiskerihavn. Klager anførte at innklagedes reduksjon av kontraktens omfang utgjorde en vesentlig endring av konkurransegrunnlaget, og at tilbudsfristen skulle vært utvidet. Videre var det anført brudd på kravet til likebehandling ved gjennomføring av dialog med leverandørene, samt at den påfølgende fristen for å besvare innklagedes spørsmål om kostnadsbesparende tiltak var urimelig kort. Klager fremmet også en rekke anførsler knyttet til arbeidet som ble tatt ut av anskaffelse, og deretter bestilt utført av valgte leverandør. Endelig anførte klager at det forelå feil ved tildelingsevalueringen. Klagenemnda fant at ingen av klagers anførsler kunne føre frem.

Sak 2020/711 – Viken fylkeskommune

Innklagede gjennomførte en minikonkurranse mellom eksisterende rammeavtaleleverandører for levering av arkitekttjenester m.m. for Rud videregående skole. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av flere vesentlige avvik og forbehold, herunder avvik fra reguleringsplanen og konkurransegrunnlaget. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud inneholdt et avvik fra konkurransegrunnlaget, og at dette var vesentlig. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Sak 2020/612 – Voss herad

Innklagede inngikk i desember 2019 en avtale med Bane NOR Eiendom om leie av deler av et kontorbygg som skulle oppføres på en eiendom i Voss herad. Klager anførte at kontrakten i realiteten var en bygge- og anleggskontrakt, og at innklagede derfor hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre en konkurranse om kontrakten. Klagenemnda fant at kontrakten korrekt var klassifisert som en leieavtale, og at den dermed var unntatt både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften, jf. forskriften § 2-4 bokstav a. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse, førte på denne bakgrunn ikke frem.

Sak 2020/975 – Havforskningsinstituttet

Innklagede gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av to varmepumper for sjøvann til en forskningsstasjon. Klager anførte at konkurransegrunnlaget var uklart, blant annet fordi det ikke fremgikk klart hvor skillet mellom det absolutte kravet og hva som ville gi merverdi gikk. Klagenemnda kom til at konkurransegrunnlaget var uklart, men at det ikke hadde hatt betydning for gjennomføring av anskaffelsen.

Sak 2020/908 – Målselv kommune

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale med bedriftshelsetjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt prinsippet om etterprøvbarhet i loven § 4. Klagenemda fant videre at innklagede hadde brutt prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4 ved å ikke forholde seg til tildelingskriteriene slik de er angitt i konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Sak 2021/120 – Akershus universitetssykehus HF

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjon og kuldetjenester. Klager anførte at kravet i kravspesifikasjonen om at “Utførende personell må inneha sertifisering innen F-gass Kat. 1 basert på den reviderte forordningen (EU) nr. 517/2014 for F-gass sertifisering“, var ulovlig. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av dette kravet. Klagers anførsler førte ikke frem.

Sak 2020/663 – Norges Bank

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale med en leverandør om bistand til kontinuerlig forbedringsarbeid (LEAN). Klager ble rangert som nummer tre, og påklaget tildelingen. Innklagede avlyste deretter konkurransen under henvisning til at konkurransegrunnlaget var uklart fordi det ikke fremgikk om et krav til over ti års erfaring for strategisk rådgiver var absolutt, og om avvik fra dette kravet automatisk ville lede til avvisning av tilbudet. Klagenemnda kom til at konkurransegrunnlaget ikke var uklart på dette punktet, og at avlysningen var i strid med forskriften § 25-4 (1). Klagenemnda kom videre til at klagers anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av sitt tilbud ikke førte frem. Klager kunne derfor ikke ha vunnet den avlyste konkurransen. Klagenemnda tok ikke stille til klagers øvrige anførsler om tildelingsevalueringen.

2021/387 – Sporveien AS

Sporveien AS gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av tjenester knyttet til banearbeider på T-banenettet i Oslo. Klager anførte forgjeves at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist på grunn av manglende registrering i StartBANK på tilbudstidspunktet.

2021/146 – Bergen kommune v/ Etat for utbygging

Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om totalentrepreprise for Landåssvingen 15. Kontrakt skulle tildeles leverandøren som tilbød det beste forholdet mellom pris og kvalitet, hvor kvalitet skulle evalueres ut fra leverandørenes oppgaveforståelse og gjennomføringsplan. Leverandørene ble bedt om å levere en “kort” redegjørelse og fremdriftsplan som anga hvordan Landåssvingen 15 var tenkt gjennomført. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å utføre et uklart krav om at redegjørelsene skulle være korte. Klager anførte også at tilbudene fra valgte leverandør og Constructa Entreprenør AS skulle ha vært avvist fra konkurranse, eller at disse skulle ha fått trekk under evalueringen, fordi de ikke leverte tilstrekkelig korte redegjørelser. Videre ble det anført at innklagede la til grunn feil faktum og gikk utenfor sin skjønnsfrihet ved evalueringen av klagers tilbud. Klagers anførsler førte ikke frem.

2021/618 – Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av legemidler, multidose og farmasøytiske tjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt de grunnleggende kravene til likebehandling og konkurranse ved å oppstille en for kort frist for implementering av nytt bestillingssystem. Videre anførte klager på flere grunnlag at innklagede hadde oppstilt et ulovlig tildelingskriterium. Nemnda kom til at ingen av klagers anførsler førte frem.

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.