Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten -jan2022

Skriv ut artikkelen

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser etc. siden sist.

I dag: Advokat Arne Oftedal og fast advokat Nanna W. Christensen

AVGJØRELSER FRA LAGMANNSRETTEN

LB-2021-124894

Saken gjaldt begjæring om midlertidig forføyning i en sak om Forsvarsmateriells anskaffelse av feltuniformssystemet Nordic Combat Uniforms til forsvarssektoren i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Anskaffelsen hadde en estimert verdi på kr. 425 millioner euro, og ble gjennomført som en konkurranse med forhandling etter forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Lagmannsretten kom til at det ikke var grunnlag for å gi tilbyder midlertidig forføyning mot staten, da tilbyder ikke hadde sannsynliggjort at deres tilbud ikke skulle vært avvist. Forsvarsmateriell hadde rettmessig avvist tilbudet på grunn av vesentlig avvik, ettersom de la til grunn at det tilbudte uniformssystemet ikke tilfredsstilte et absolutt minstekrav til beskyttelse i temperatursjiktet minus 5 grader celsius til minus 19 grader celsius.

LE-2021-185098

Saken gjaldt begjæring om midlertidig forføyning i en sak om Romerike Avfallsforedling IKS sin anskaffelse av transport og energiutnyttelse av restavfall. Det ble anført som hovedkrav at oppdragsgiver ikke hadde plikt eller rett til å avlyse anbudskonkurransen, og at avlysningen derfor skulle settes til side som ulovlig. Lagmannsretten fant det ikke tvilsomt at oppdragsgiver hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen da konkurransegrunnlaget var uegnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og tildelingsbeslutningen var i strid med anskaffelsesregelverket. I den forbindelse uttaler lagmannsretten at der det fremgår at en reell rettslig usikkerhet, på et punkt som ikke er av bagatellmessig art, i seg selv må kunne gi saklig grunn til å avlyse en konkurranse. Lagmannsretten kom som tingretten til at hovedkravet ikke var sannsynliggjort.


AVGJØRELSER FRA KOFA

2021/2112 – Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune ved sin enhet Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av multifunksjonsmaskiner. Klager anførte blant annet at konkurransegrunnlaget var uklart grunnet motstridende opplysninger om forståelsen av minstekrav, at det var lagt til grunn en usaklig og urimelig høy byttekostnad, og at det ved tildelingsevalueringen var tatt utenforliggende hensyn. Ingen av klagers anførsler førte frem.

2021/1470 – Ullensaker kommune

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av renholdstjenester på vegne av innklagede. Klager anførte at innklagede brøt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om at leverandørene skal ha erfaring fra sammenlignbare renholdsoppdrag. Klager ble avvist fordi selskapet ble vurdert å ikke ha dokumentert erfaring fra sammenlignbare renholdsoppdrag. Kravet skulle dokumenteres oppfylt gjennom å beskrive tre referanseoppdrag fra de tre siste årene. KOFA uttaler at fastsettelse av terskelen for hvilken erfaring som vil anses tilstrekkelig for å være kvalifisert er opp til oppdragsgivers skjønn, men måten kvalifikasjonskravet er utformet på kan medføre at rammene for skjønnsutøvelsen er begrenset. De rettslige rammene konkurransegrunnlaget setter for kvalifikasjonskravet, herunder hvordan kvalifikasjonskravet skal forstås, er et spørsmål KOFA kan prøve fullt ut. Klagers anførsel førte ikke frem.

2021/2103 – Bodø kommune

Innklagede inviterte én leverandør til å levere tilbud på gjennomføring av en faktaundersøkelse i forbindelse med en varslingssak. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt anskaffelsesloven § 4 ved ikke å sikre konkurranse om kontrakten. Selv om det var viktig for oppdragsgiver med hurtig oppfølging av varslene, var det tale om en anskaffelse av en type konsulenttjeneste der det er relativt enkelt å sammenligne timespriser og ressurser. Andre leverandører kunne derfor ha inngitt timepriser og beskrevet ressurser uten mye tidsbruk. Oppdragsgiver kunne altså uten særlig mye merarbeid kontaktet flere leverandører.

2021/1675 – Plug Ålesund AS

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kabelhåndteringssystem for levering av landstrøm til Ålesund havn. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene til leverandørenes «technical and professional qualifications». Klager anførte også at valgte leverandørs tilbud inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene og at konkurransegrunnlaget var uklart. Klagenemnda kom til at ingen av klagers anførsler førte frem.

2021/1399 – Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune gjennomførte våren 2020 en anskaffelsesprosess for inngåelse av en rekke rammeavtaler om ulike typer vedlikeholds- og driftsoppgaver. Den 10. juni 2020 inngikk innklagede en avtale om sjauetjenester, rydding og enkelt renhold med TGS Servicepartner AS. Avtalen hadde en estimert totalverdi på under 500 000 kroner, og behovet for renhold var antatt å utgjøre under 100 000 kroner. Etter avtaleinngåelsen kjøpte innklagede renholdstjenester av valgte leverandør til en verdi som overstiger 5 millioner kroner. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde hjemmel i rammeavtalen til å kjøpe de aktuelle renholdstjenestene, og kjøpene utgjorde derfor en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på tolv prosent av kjøpenes verdi.

2021/889 – Oslo kommune ved Bymiljøetaten

Innklagede foretok kjøp av badeartikler for videresalg uten å gjennomføre en konkurranse. Gjeldende rammeavtale var utløpt. Klager anførte at innklagede ved dette hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Kjøpene var imidlertid under terskelverdi for kunngjøringsplikt. Klagers anførsel førte dermed ikke frem.

2021/1899 – Omsorgsbygg Oslo KF

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kontroll av lekeplasser og utomhusarealer. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, ved å benytte feil CPV-koder i kunngjøringen, slik at kontrakten i realiteten ikke var blitt kunngjort. Klagenemnda kom til innklagede ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

2021/1046 – Stange kommune

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for levering av kolonialvarer. Tilbudenes vedståelsesfrist ble forlenget flere ganger, blant annet grunnet en midlertidig forføyning. Klager anførte at innklagede, ved å inngå kontrakt med valgte leverandør etter utløp av vedståelsesfristen, hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Utsettelsen av kontraktsinngåelsen i overkant av ti måneder etter utløp av vedståelsesfristen som følge av intern arbeidsbelastning og midlertidig forføyning utgjorde en endring, men den var ikke vesentlig i forhold til den konkurransen som ble kunngjort. Klagers anførsel førte dermed ikke frem.

2021/1936 – Bane NOR SF

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av forberedende arbeider og underbygning, Narvikterminalen. Klagenemnda konkluderte med innklagede hadde brutt regelverket ved å vurdere teamets sammensetning under vurderingen av nøkkelpersonell. Det fremgikk ikke tydelig av dokumentasjonskravet at sammensetningen av tilbudt team i konkurransen skulle vurderes under denne delen av tildelingskriteriet. Nemnda hadde imidlertid ikke grunnlag for å konstatere at bruddet kunne ha hatt betydning for utfallet av konkurransen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

2021/1957 – Bindal kommune

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for trafikksikkerhetstiltak. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, og at innklagede hadde gjennomført forhandlinger i strid med regelverket. Klagers anførsler førte ikke frem.

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.