• Leverandører
 •  

Elleve forbedringstiltak på bordet etter søppelkaoset i Oslo

Anbud365: Elleve forbedringstiltak på bordet etter søppelkaoset i OsloByråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg i Oslo kommune mottok nylig en Deloitte-rapport om søppelkaoset i hovedstaden (foto: CF-Wesenberg/kolonihaven).

Skriv ut artikkelen

Elleve forbedringstiltak overleveres fra konsulentselskapet Deloitte til Oslo kommune i kjølvannet i den såkalte Veireno-saken. I rapporten om søppelkaoset som Deloitte nå har lagt fram, heter det at renovasjonsetaten har etterlevd grunnprinsippene i LOA § 5 ved gjennomføring av anskaffelsen. Men konsulentselskapet kan ikke se at etaten i tilstrekkelig grad har utnyttet muligheter i regelverket for å sikre en robust og bærekraftig renovasjonsinnsamling.

Deloitte fikk i oppdrag å gjennomgå og vurdere alle elementer i anskaffelsesprosessen i forbindelse med anskaffelse av ny kontrakt (5. generasjonskontrakten) for innhenting av husholdningsavfall i Oslo kommune. Rapporten «Gjennomgang av anskaffelsesprosess og kontraktsoppfølging i Renovasjonsetaten foreligger nå.

Formålet med Deloittes arbeid er å gi innspill til forbedringstiltak dersom det avdekkes svakheter. Deloitte skriver:

– Renovasjonsetaten har etterlevd grunnprinsippene i LOA § 5 ved gjennomføring av anskaffelsen av 5. generasjons renovasjonskontrakter. Renovasjonsetaten har fulgt lovgivers intensjon om å sikre konkurranse, etterprøvbarhet, likebehandling, forutberegnelighet, herunder sørget for at leverandører av ulik størrelse og erfaring har hatt anledning til å levere tilbud. Oppdraget er tildelt den leverandør som basert på Renovasjonsetatens evaluering er vurdert til å ha «det økonomisk mest fordelaktige» tilbudet i samsvar med de tildelingskriterier som fremgår av konkurransegrunnlaget. Føringer for gjennomføring av konkurransen som er nedfelt i styrende dokumenter for Oslo kommune, herunder blant annet lønns og arbeidsvilkår, innovasjon og miljø, er etterlevd.

Ikke utnyttet mulighet

Deloitte kan ikke se at etaten gjennom anskaffelsen i tilstrekkelig grad har utnyttet muligheter i regelverket for å sikre en robust og bærekraftig renovasjonsinnsamling i forbindelse med 5. generasjonskontrakten. Utformingen av tilbudsforespørselen har ikke sørget for at Oslo kommune har hatt tilstrekkelig kunnskap/ sikkerhet om leverandørenes konkrete oppdragsforståelse, driftsmodell eller kompetanse til å prise et omfattende og samfunnskritisk renovasjonsoppdrag forsvarlig. Etter Deloittes mening har Renovasjonsetaten valgt bort flere mekanismer i anskaffelsen som samlet eller enkeltvis kunne redusert risiko for svikt i leveransen.

I sin rapport legger Deloitte fram forslag til følgende tiltak:

 • Sørge for at det foretas tilstrekkelig risikobasert vurdering og dokumentering av kompetansebehov for anskaffelsesprosjekter/anskaffelsesprosesser med utgangspunkt i de mål anskaffelsen skal sikre
 • Sørge for at det i hele anskaffelsesprosjektet/anskaffelsesprosessen blir involvert juridisk og faglig kompetanse på en balansert måte som er nødvendig for å sikre en god gjennomføring av anskaffelsen
 • Sørge for at samlet risiko ved kombinasjon av løsninger i prosjektet/anskaffelsen blir forsvarlig vurdert og håndtert i anskaffelsesprosessen
 • Sørge for at kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier gir grunnlag for å innrette anskaffelsen på en slik måte at oppdragsgiver får anledning til å vurdere realismen i oppdragstakers forslag til gjennomføring av oppdraget.
 • Sikre at strategiske/administrative beslutninger og endringer som er kritiske blir tilstrekkelig vurdert og dokumentert i anskaffelsesprosessen
 • Sørge for mekanismer/ rutiner som sikrer forsvarlig utredning når spørsmål om avvisning oppstår
 • Sikre tilstrekkelig vurdering og styring av risiko knyttet til beredskapsdimensjonering
 • Kommunen må evaluere formuleringer i kontrakt for å sikre et hensiktsmessig hevingsgrunnlag når vesentlig svikt i samfunnskritiske leveranser oppstår
 • Sikre tilstrekkelig kvalitetssikring av rapportering fra underordnet til overordnet nivå
 • Sørge for god kommunikasjon i etaten, mellom etater og mellom etater og overordnet nivå slik at samhandling som skal sikre en god gjennomføring av anskaffelsen skjer på en hensiktsmessig måte.
 • Sørge for at kommunen gjennom Energigjenvinningsetatens (EGE) planlegging og informasjon om anleggsrevisjoner, minimerer driftsforstyrrelser knyttet til renovasjonsetatens leveranser av avfall.

Be the first to comment

on "Elleve forbedringstiltak på bordet etter søppelkaoset i Oslo"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*