Evaluering av tilbud skapte dissens i Kofa

Anbud365: Evaluering av tilbud skapte dissens i KofaEn kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for sanering av et VA-anlegg. Det førte til klage og dissens i Kofa. Illustrasjonsfoto.

Skriv ut artikkelen

Det er ikke ofte det er dissens i Kofa, men i en fersk avgjørelse skjedde det. Flertallet mente det var gjort brudd på regelverket, mindretallet holdt på at det ikke forelå et slikt brudd. Spørsmålet var om en oppdragsgiver hadde gjort rett når han ikke trakk den valgte leverandøren i poeng for oppfyllelsen av tildelingskriteriet “gjennomføringsevne”.

Det gjaldt Stange kommune i Kofa–sak 2016/101 – og en åpen anbudskonkurranse for sanering av VA–anlegg. Det er lovens krav til forutberegnelighet (§ 5) som er utgangspunktet. Det følger av denne at oppdragsgiveren må evaluere tilbudene i samsvar med de opplysninger som er gitt i konkurransegrunnlaget og de angitte tildelingskriteriene.

Første spørsmål for Kofa var om konkurransegrunnlaget måtte forstås slik at ferdigstillelse av anlegget senere enn 20. desember 2016 er et forhold som må gi trekk i vurderingen under tildelingskriteriet “gjennomføringsevne”.

Flertallet

Etter flertallets oppfatning må dette besvares bekreftende: – Når tidsangivelsen i konkurransegrunnlaget sees i sammenheng med ønske om å begrense ulempene for beboerne i området, er det etter flertallets syn nærliggende å forstå tildelingskriteriet “gjennomføringsevne” slik at i vurderingen av dette også vil være relevant hvor lang tid en leverandør trenger for å utføre arbeidet.

Neste spørsmål var da om den valgte leverandøren rent faktisk kom med et tilbud med senere ferdigstillelsesdato. I hans tilbud fremgikk det at man “ønsket 01.03.2017 som ferdigdato på anlegget.” Det ble samtidig presisert at “[d]ette får ingen priskonsekvenser utover det som er gitt i anbudet”. Flertallet konkluderer:

– Selv om det fremgikk av valgte leverandørs tilbud at senere ferdigstillelse ikke ville få noen priskonsekvenser, er en mulig forlengelse av anleggsperioden på mer enn to måneder et forhold som skulle være tillagt vekt i vurderingen av leverandørenes gjennomføringsevne. At dette ikke ble vektlagt representerer et brudd på forskriften.

Mindretallet

Mindretallet, nemndsmedlem Karin Fløistad, kom til et annet resultat. Som flertallet så hun det slik at det er tildelingskriteriet “gjennomføringsevne” som må vurderes i relasjon til om det skulle trekkes for at valgte leverandør “ønsket” ferdigstillelse 1. mars 2017.

Mindretallets syn om at det ikke foreligger brudd på regelverket i den aktuelle konkurransen tar utgangspunkt i en annen forståelse av faktum i saken enn flertallet. Det betyr at nemnda ikke er delt når det gjelder den alminnelige forståelsen av bruken av ordet “gjennomføringsevne” og relevansen av tilbydernes tidsbruk, spesielt i et tilfelle der det er fremhevet i konkurransegrunnlaget at tidsbruken har betydning på grunn av ulempene for beboerne i anleggsperioden.

Fløistad konkluderer med at hun ikke kan se at klagers anførsler gir grunnlag for å underkjenne oppdragsgiverens valg om å ikke trekke den valgte leverandøren i poeng fordi selskapet “ønsket” 1. mars som ferdigstillelsesdato for første milepæl. Oppdragsgiverens vurdering av tilbudene der den valgte leverandørens tilbud ikke er trukket i poeng for oppfyllelsen av tildelingskriteriet “gjennomføringsevne” er dermed etter mindretallets oppfatning ikke i strid med regelverket.

Bli den første til å kommentere på "Evaluering av tilbud skapte dissens i Kofa"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.