Grønne innovative anskaffelser

Anbud365: Grønne innovative anskaffelserForskningen, basert på data fra Anskaffelsesundersøkelsen, demonstrerer på en tydelig måte betydningen av strategisk ledelse av anskaffelsesorganisasjonen. De empiriske dataene fra undersøkelsen viser at strategisk ledelse av offentlige anskaffelser er realistisk, slår de to forskerne bak artikkelen fast – Similä til venstre.

Skriv ut artikkelen

Av Jan Ole Similä, PhD, Nord universitet og Deodat Mwesiumo, PhD, Høgskolen i Molde

Den norske Anskaffelsesundersøkelsen, som gjennomføres hvert andre år av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), gir verdifulle innsikter i status for offentlige anskaffelser i Norge. Dataene som samles inn tjener ulike formål, ved at de bidrar til en omfattende oversikt over offentlige anskaffelser i Norge, de kan være til hjelp ved benchmarking, de kan bidra til politikkutforming og de gir mulighet til forskning rettet mot offentlige anskaffelser. Gitt undersøkelsens spørsmålsstruktur, som omfatter områder som styring, ledelse, anskaffelsesprosessen, kompetanse, digitalisering, og mer spesialiserte fokusområder som innovasjon, menneskerettigheter, klima og miljø, bidrar Anskaffelsesundersøkelsen til at vi for eksempel kan se nærmere på sammenhengen mellom strategi, struktur og resultatoppnåelse.

I to vitenskapelige artikler har fokuset vårt vært på den strategiske ledelsen av offentlige anskaffelser og det grunnleggende spørsmålet: har strategisk ledelse virkelig en innvirkning på resultatene av offentlige anskaffelser? I det følgende tar vi for oss artikkelen hvor vi har sett nærmere på anskaffelse av grønne innovasjoner i offentlig sektor, og hvordan organisasjonen bør rigges for å nå målet.

Organisering av offentlige anskaffelser av grønne innovasjoner (Implementing Public Procurement of Green Innovations: Does structural Alignment Matter?)

I denne artikkelen var målet å undersøke betydningen av å harmonisere strategiske mål, organisasjonsstruktur og ressurser for å nå målet om grønne innovative anskaffelser.

Forskningsspørsmålene søkte å avklare følgende:

  1. Hvilken betydning har designet av struktur og kontrollmekanismer og ressurstilgjengeligheten når det kommer til å si noe om sammenhengen mellom strategiske mål og implementeringen av offentlige anskaffelser av grønne innovasjoner?
  2. Er tilstedeværelsen av strategiske mål en nødvendig betingelse for design av struktur og kontrollmekanismer?
  3. Er tilstedeværelsen av struktur og kontrollmekanismer en nødvendig betingelse for ressursallokeringen?
  4. Er ressursallokering en nødvendig betingelse for implementeringen av offentlige anskaffelser av innovasjoner?

Det første forskningsspørsmålet tar sikte på å fastslå sammenhengene mellom tre organisatoriske variabler: strategiske mål, struktur og kontroll mekanismer, samt ressursallokering, for å kunne se om dette kunne ha en effekt på resultatene av grønne innovative anskaffelser. Det andre, tredje og fjerde forskningsspørsmålet bidrar til en dypere innsikt i sammenhengene mellom de organisatoriske variablene, hvorvidt det å ha definert et strategisk mål er en betingelse for utviklingen av relevant struktur og kontrollmekanismer, og om relevant struktur er en nødvendig betingelse for ressursallokeringen, og til slutt om ressursallokeringen er en nødvendig betingelse for å lykkes med grønne innovative anskaffelser.

Basert på data fra anskaffelsesundersøkelsen fra 2020, klarte vi å bekrefte den konseptuelle modellen – figur 1.  Først fant vi en positiv og signifikant sammenheng mellom strategiske mål og struktur og kontrollmekanismer, mellom struktur og kontrollmekanismer og ressurstilgjengelighet og mellom ressurstilgjengelighet og realiseringen av offentlige anskaffelser av grønne innovasjoner. Deretter fant vi at en stringent kobling mellom strategiske mål, struktur og kontrollmekanismer, og tildeling av tilstrekkelige ressurser fører til økt grad av implementering av offentlige anskaffelser av grønne innovasjoner. Til slutt, fant vi støtte for hypotesene som stiller spørsmål ved om tilstedeværelsen av strategiske mål er en nødvendig betingelse for design av hensiktsmessige struktur og kontrollmekanismer, samt at struktur og kontrollmekanismer er en nødvendig betingelse for tilgangen på tilstrekkelige ressurser, som igjen er en nødvendig betingelse for økt implementering av offentlige anskaffelser av grønne innovasjoner.

Figur 1. Konseptuell modell

Innsikter

Studien har grunnleggende sett bidratt til å belyse den strategiske ledelsen av offentlige anskaffelser ved å undersøke sammenhengen mellom strategiske beslutninger om mål, struktur, ressurser og ytelse. Studien konkluderer med at samsvar mellom strategiske mål og strukturelle elementer er avgjørende for å forbedre ytelsen. Studien bidrar også til en dypere innsikt i avhengigheten mellom ulike organisatoriske variabler. Organisatoriske beslutninger må tas trinnvis, og de må henge sammen, klare mål må følges opp av en struktur tilpasset målene, og så må riktige ressurser komme på plass.

Studien understreker altså nødvendigheten av effektiv strategisk ledelse innenfor offentlige anskaffelsesorganisasjoner. De fremhever viktigheten av å utvikle egnede strukturer og tildele ressurser for å øke sannsynligheten for å oppnå ønskede målsetninger.

Når vi refererer til struktur og kontrollmekanismer, adresserer vi hvordan en organisasjon er organisert og hvordan den opprettholder riktig fokus. Dette kan innebære etablering av rutiner for å oppnå spesifikke mål, ettersom rutiner bidrar til å koordinere og kontrollere aktiviteter. Kontrollmekanismer handler om prosesser og systemer som er etablert for å veilede og overvåke organisatorisk ytelse; dette kan inkludere bruk av nøkkelindikatorer for ytelse (KPIer). I tillegg er tilgang til ressurser av avgjørende betydning. Når vi diskuterer ressurser, refererer vi til faktorer som relevante kompetanser, tilstrekkelig tid til oppfølging av mål (med tanke på tid som en begrenset ressurs innen organisasjoner), og selvfølgelig økonomiske ressurser.

Anbefaling

Basert på forskningsfunnene vil et praktisk forslag være å nøye vurdere den strategiske ledelsen av anskaffelsesområdet i organisasjonen og evaluere graden av samsvar mellom strategiske mål, essensielle strukturelle elementer og tilgjengelige ressurser. Gitt viktigheten av måloppnåelse og det økte presset på organisasjonens begrensede ressurser, kan det være lurt å prioritere ett eller to strategiske mål. Deretter kan det legges vekt på å følge opp disse prioriterte målene for å optimalisere ressursutnyttelsen og øke sannsynligheten for å oppnå ønskede resultater.

Konklusjon

Forskningen, basert på data fra Anskaffelsesundersøkelsen, demonstrerer på en tydelig måte betydningen av strategisk ledelse av anskaffelsesorganisasjonen. Det grunnleggende prinsippet er enkelt: for å oppnå ønskede mål, må struktur og ressurser være direkte knyttet til strategien. Det som er mer krevende, men samtidig berører kjernen i strategisk ledelse, er evnen til å prioritere og systematisk følge opp de strategiske målene, blant annet ved å sikre tilstrekkelige ressurser. De empiriske dataene fra Anskaffelsesundersøkelsen viser at strategisk ledelse av offentlige anskaffelser er realistisk.

Referanser:

Similä, J. O., and Mwesiumo, D. (2024). Implementing public procurement of green innovations: Does structural alignment matter? Journal of Cleaner Production, 461, 142562. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142562

Bli den første til å kommentere på "Grønne innovative anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.