Her er regjeringens 35 tiltak for offentlige anskaffelser

Anbud365: Her er regjeringens 35 tiltak for offentlige anskaffelserStortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er nå til behandling i Stortingets næringskomite, som ledes av Geir Pollestad (Sp).

Skriv ut artikkelen

Ble ikke stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser din påskelesning i år? Har du heller ikke tid eller lyst til å pløye gjennom dokumentet? Fortvil ikke! Nedenfor finner du de 35 tiltakene som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserer i meldingen, som nå er til behandling i Stortingets næringskomite. 

 • Vurdere arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor, og statlige virksomheters bruk av markedet på ulike områder, herunder se nærmere på hva som gjøres internt og hva som overlates til markedet innen IKT i offentlig sektor.
 • Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.
 • Foreta en todelt utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og oppdragsgivernes etterlevelse av «del opp eller begrunn-prinsipp», for utvalgte områder der vi vet at det er utfordringer med store kontrakter.
 • I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.
 • Videreutvikle og styrke veiledningen om antikorrupsjon og åpenhet i forvaltningen.
 • Videreføre Leverandørutviklingsprogrammet. I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets næringsrettede virkemiddelgjennomgang vil innretningen på programmet bli vurdert.
 • Fortsette satsingen på risikoavlastning gjennom ordningen med Innovasjonskontrakter.
 • Styrke Difis rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.
 • Se på muligheten for å utvikle verktøy for å identifisere effekter og kostnader av å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser.
 • Utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.
 • Etablere eBevis på anskaffelsesområdet og videreutvikle tjenesten slik at det gis tilgang til flere datakilder og for flere brukergrupper
 • Styrke samarbeidet mellom oppdragsgiverne og kontroll- og tilsynsmyndighetene i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet
 • Bidra til økt etterlevelse av regelverket ved å videreføre arbeidet med, og sørge for spredning av, veilederen til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår
 • Evaluere fellesføringen til alle statlige virksomheter om arbeidslivskriminalitet, og med bakgrunn i denne vurdere behovet for ytterligere tiltak
 • Utarbeide overordnet veiledning til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn det anskaffelsesregelverket krever.
 • Foreta en evaluering av plikten til å stille krav om bruk av lærlinger.
 • Utarbeide en klar og brukervennlig presentasjon av statistikken over når det foreligger særlig behov for læreplasser i en bransje.
 • Integrere ivaretakelsen av sosialt ansvar i veiledning om anskaffelser hvor det er høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
 • Bidra til bevisstgjøring om sosialt ansvar i relevante nettverk for innkjøpere.
 • Videreutvikle kompetansetilbudet for innkjøpere, inkludert veiledning, maler og eksempeldokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene.
 • Utvikle flere fagplaner som et grunnlag for å videreutvikle og styrke en sertifiseringsordning innen offentlige anskaffelser.
 • Utvikle et bedre kompetansetilbud om offentlige anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter.
 • Vurdere nærmere behovet for kriterier for når og hvordan det bør stilles krav til digital sikkerhet i offentlige anskaffelser.
 • Utrede behovet for sektorvise tiltak for bedre styring, ledelse og organisering av statlige innkjøp.
 • Vurdere om Statens innkjøpssenter skal videreføres som en permanent ordning og om senterets kapasitet og kompetanse skal styrkes.
 • Vurdere rollen og oppgavene til Statens innkjøpssenter, og organiseringen og finansieringen av senteret.
 • I samarbeid med fylkeskommunene og kommunene utrede samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp.
 • Starte arbeidet med å etablere en innkjøpsordning for skytjenester rettet mot offentlig sektor.
 • Tilrettelegge for økt innkjøpssamarbeid gjennom utvikling av veiledning og beste praksis.
 • Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.
 • Vurdere om det skal stilles krav til bruk av digitale verktøy i flere delprosesser ved offentlige anskaffelser.
 • Se på muligheten for å få bedre tilgang til offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon om statlige innkjøp.
 • Sørge for bedre uthenting og tilgjengeliggjøring av data fra Doffin som grunnlag for utarbeidelse av statistikk om offentlige innkjøp.
 • Utrede nærmere hvordan innhenting, lagring, tilgang og bruk av data på anskaffelsesområdet kan forbedres både på kort og lang sikt
 • Styrke rollen til KOFA ved at nemnda i større grad følger opp oppdragsgivernes etterlevelse av nemndas avgjørelser.

… og vil du lese mer i/av «Meld. St. 22(2018 – 2019) Melding til Stortinget Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» klikker du bare på denne lenken.

Bli den første til å kommentere på "Her er regjeringens 35 tiltak for offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.