Offentlige anskaffelser noe av det kraftigste og smarteste for innovative prosesser

Anbud365: Offentlige anskaffelser noe av det kraftigste og smarteste for innovative prosesser- I denne pandemi-tiden har vi bidratt med dialogaktiviteter i forbindelse med anskaffelser av smittevern-utstyr, og vi har – på oppdrag og oppfordring fra Klima- og miljødepartementet – laget plan for og iverksatt fem plan- og designkonkurranser for å utfordre og aktivisere næringslivet til å komme opp med gode ideer når det gjelder sirkulærøkonomi, forteller Per Harbø, leder av Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Skriv ut artikkelen

Offentlige anskaffelser er noe av det kraftigste og smarteste virkemiddelet for å få gjennomført den høyst nødvendige innovative prosessen Norge må gjennom. Dette slår Per Harbø, programleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling, fast i en samtale med Anbud365. Anskaffelser blir gjort uansett og hvorfor da ikke se etter morgendagens løsninger? Programmet går nå inn i sin tredje femårsperiode, der stikkordene spredning og spesialisering gir beskjed om hva som nå er på gang.

Leverandørutviklingsprogrammet – eller LUP – startet i 2010, og KS, NHO, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Innovasjon Norge og Norges forskningsråd er eierne, dvs. de programansvarlige. I første femårsperiode gjaldt det å få opp mange piloter – det ble ca. 40. Neste periode blir kalt modningsfasen av Harbø. Da gjaldt det å få flest mulig til å ta i bruk metoden for innovative anskaffelser – om lag 200 prosesser bidro LUP til å få i gang. Nå står man foran en skaleringsfase:

I dag handler det om skalering. Dette gjør vi ved å satse på sprednings- og spesialiseringsaktiviteter, fremhever Harbø, og drar en sammenlikning fra idrettens verden: Det er hhv bredde- og toppidrett. Ambisjonen er å gjør de offentlige virksomhetene som er best på å benytte innovasjon i sine anskaffelser, til å bli best i Europa, at de skal lære av hverandre og at hele landet tar i bruk deres erfaringer. Det er ikke slik at hver eneste kommune eller statlige etater skal bli spesialister, men vi skal bidra til at de blir bedre til å gjøre innovasjonsvennlige anskaffelser.

2020/2021: Spredning

Spredningssporet består av tre elementer:

– Vi skal jobbe for at hele landet tar i bruk innovasjonsvennlig anskaffelsespraksis

– Flere offentlige virksomheter skal gå sammen om å kreve nye løsninger. Et eksempel er utslippsfrie ferjer, som 11 fylker sammen sto bak. Det gir større – og dermed mer interessante – markedsmuligheter for næringslivet.

– Innovative løsninger som er anskaffet skal spres, slik at de kan være bidrag til næringsutvikling, næringsvekst og eksport mm. I litt for mange tilfeller er det i dag slik at løsningene forblir hos den som har anskaffet den, at løsningene ikke spres.

2020/2021: Spesialisering

I spesialiseringssporet er det også tre bidrag:

– Toneangivende offentlige virksomheter på området skal bli enda bedre på innovative anskaffelser

– Gjennom bl.annet en nyutviklet portal – partnerportalen – skal de 29 virksomhetene som er partnere i LUP, kunne utveksle erfaringer, hente og legge informasjon. Det er et digitalt verktøy som er et grunnlag for å bli bedre. Mesteparten av innholdet i partnerportalen vil for øvrig bli åpnet for alle innkjøpsmiljøer i Norge i løpet av november.

– Via kunnskap og tilbakeføring av læring skal de toneangivende aktørene bli Norges mest bærekraftige innovatører.

– Regjeringen har lansert prosjektet (StartOff) for bl.a. å fremme oppstartbedrifters deltakelse i det offentliges anskaffelser. Er LUP engasjert i prosjektet?

–  Vi i LUP er fornøyd med at det satses sterkere på oppstartbedrifter. De har alltid vært i vår målgruppe og deltatt i flere innovative anskaffelsesprosesser. Vår rolle i satsingen er å bidra i den innledende fasen med behovsavklaring og markedsdialog etter modell av hvordan vi bidrar inn i Innovasjonspartnerskapene til Innovasjon Norge og de før-kommersielle prosjektene til Forskningsrådet. 

Samfunnsnyttig

Menon Economics leverte i sin tid en såkalt sluttevaluering av programmets virksomheter, ikke minst for å finne ut samfunnsnytten. Det ble bl.a. konstatert at programmet har bidratt til at flere tar i bruk innovative anskaffelser, at innovasjonshøyden er økt, at virksomheten gir spredningseffekt og at så vel anskaffelser som innovasjon dekkes. Ikke minst rapportens konklusjoner og partnernes innspill i forbindelse med innovasjons- og anskaffelsesmeldingen overbeviste regjeringen om at programmet var verd å satse videre på. Slikt er gledelig og det gir inspirasjon!

– Nøkkelen til at vi får løst vår oppgave ligger dels i at vi er en ubyråkratisk organisasjon og dels at vi er en del av et sømløst nettverk med aktørene i det såkalte virkemiddelapparatet, konstaterer programleder Harbø, som kan fortelle om et – som for oss alle – et krevende år, men: Han har også notert flere gledelige ting, ikke minst: – Antallet partnere er stigende, det er flere fylkeskommuner som kommer med, og de er sentrale i arbeidet med å få i gang og spre innovative anskaffelser i tråd med våre mål. Samtidig med at de strever med å håndtere utfordringer knyttet til pandemien, velger de altså å bidra med ressurser til fremtidsrettet arbeid som innovative anskaffelser!

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser noe av det kraftigste og smarteste for innovative prosesser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*