Pris som eneste tildelingskriterium ved store anskaffelser kan forsvinne

Anbud365: Pris som eneste tildelingskriterium ved store anskaffelser kan forsvinneNæringsminister Jan Christian Vestre og hans folk i Nærings- og fiskeridepartementet vil gjerne vite om det vil være tilfeller hvor det er uforholdsmessig å vekte miljøhensyn med minimum 30% (foto: Øyvinn Myge/Nærings- og fiskeridepartementet/).

Skriv ut artikkelen

For store offentlige anskaffelser (del III) med ikke uvesentlig miljøbelastning kan muligheten til å velge tilbud bare utfra pris snart forsvinne. Det skjer om Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) velger et bestemt av de tre alternativene de har foreslått til bruk når miljøhensyn blir «skal-krav» med minimum 30%. Avgjørelsen skal etter planen tas før sommeren neste år. Mens høringen pågår skal NFD ellers se på om bruk av ulike evalueringsmetoder vil kunne medføre at «skal-kravet» i praksis blir vanskelig å oppfylle, eller om kravet bør formuleres annerledes.

I sitt høringsnotat minner dessuten NFD om at DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) anbefaler at offentlige oppdragsgivere bruker en evalueringsmodell som innebærer å prissette kvalitet. En slik modell oppgir ikke tildelingskriterienes vekt i prosent, men med en kroneverdi som viser oppdragsgivers maksimale betalingsvilje for hvert enkelt tildelingskriterium.

NFD skriver at dersom miljø skal vektes 30%, må miljø gis en pengeverdi for maksimalt mulig fratrekk som tilsvarer dette. Oppdragsgivers valg av evalueringsmodell, og hvordan oppdragsgiver vektlegger forskjeller i tilbudene, innebærer imidlertid at det kan være vanskelig å fastslå at et kriterium reelt vil utgjøre 30% i alle situasjoner, påpekes det i høringsnotatet. I enkelte anskaffelser kan det for eksempel være usikkerhet om totalprisen for en anskaffelse.

Færre ulemper

– Det er likevel slik at den nye evalueringsmodellen har færre ulemper, enn ulike varianter av tradisjonelle modeller som poengsetter leverandørens tilbud på tildelingskriteriene, skriver departementet, og ber om tilbakemelding på om bruk av ulike evalueringsmetoder vil kunne medføre at kravet i praksis blir vanskelig å oppfylle, eller om kravet i lys av dette bør formuleres annerledes. Departementet vil også se nærmere på denne problemstillingen mens saken er på offentlig høring.

Det skinner gjennom i høringsnotatet at alternativ 2 – «Vekting av miljøkriterier ved ikke uvesentlig miljø-belastning» – står sterkt i departementet. Du finner de tre forslagene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-skjerpe-miljokravene-i-offentlige-anskaffelser/id2950025/?expand=factbox2950027

Betydelig fleksibilitet

Om alternativ 2 heter at forskriftsteksten tydeliggjør at oppdragsgivere kan og skal ivareta klima- og miljøhensyn på flere trinn i anskaffelsesprosessen, og:

– Selv om bestemmelsen innebærer en skjerpet plikt til å ta hensyn til miljø i offentlige anskaffelser, er det gitt en betydelig fleksibilitet til oppdragsgivere til å bestemme på hvilket trinn i anskaffelsesprosessen hensynet best kan ivaretas. Hensynet til klima- og miljø kan best ivaretas på det trinnet i anskaffelsesprosessen der miljøgevinsten er størst i forhold til kostnaden.

Forslaget om krav til miljøvekting innenfor prioriterte kategorier i del III anskaffelser kan innebære en forenkling for offentlige oppdragsgivere, siden forslaget angir på hvilke områder det er relevant å stille miljøkrav. Likeledes peker departementet på at forslaget medfører at miljøkrav stilles på områder hvor miljøbelastningen er høy, og mulighetsrommet for å oppnå redusert miljøbelastning samlet sett er betydelig. Dette kan tilsi at den miljømessige effekten blir større.

Takk og farvel til «bare pris»

Dersom dette alternativet velges, vil oppdragsgivere i praksis bli avskåret fra å velge tilbud utelukkende på grunn av pris eller kostnad, siden miljø alltid skal tas med som tildelingskriterium.

Om forslag tre – «Kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn» – reiser departementet spørsmålet om bestemmelsen får et for snevert fokus.  Når det gjelder forslag 1 – «Krav til alltid å vekte miljø med minst 30 prosent», antyder departementet at et så strengt krav også vil kunne bryte med lovens formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. En mulighet er imidlertid å endre loven.

Bli den første til å kommentere på "Pris som eneste tildelingskriterium ved store anskaffelser kan forsvinne"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.