Skjerpede miljøkrav: LO griper tak i formålsparagraf og grunnleggende prinsipper

Anbud365: Skjerpede miljøkrav: LO griper tak i formålsparagraf og grunnleggende prinsipperLO påpeker også i et høringssvar at det i enkelte tilfeller vil være et godt miljøtiltak å vedlikeholde og rehabilitere istedenfor å bygge nytt. I planleggingsfasen bør oppdragsgiver ta viktige valg om hva som er nødvendig å kjøpe, eller om det vil være mulig å reparere. Og det er viktig at man velger løsninger av god kvalitet og hvor hensynet til livsløpskostnader og sirkularitet blir en naturlig del av vurderingen. På bildet LO-sekretær Are Tomasgard (foto: Trond Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Formålsparagrafen i anskaffelsesloven må endres for å tydeliggjøre at handlingsrommet omfatter mer enn bare pris. Og hensyn til miljø/klima, arbeidsmarkedslovgivning og menneskerettigheter må inn som et grunnleggende prinsipp på lik linje med de andre i lovens §4. Det er innspill fra LO i deres høringssvar på regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav. Samtidig må, heter det, virksomheten investere i innkjøpers kompetanse og avsette tilstrekkelig med ressurser for å nå målene.

LO mener i sitt høringssvar at dersom offentlige anskaffelser skal være en kraftig motor for påvirkning, må kravene som stilles være ambisiøse og kraftfulle. Av de tre alternativer til forskriftstekst som NFD har med i sin høringsrunde, velger LO alternativ tre. Det gir det beste utgangspunktet for en miljøbestemmelse som kan oppfylle målet, heter det. LO mener også at miljøkrav i utgangspunktet skal stilles så langt det er mulig i alle trinn av anskaffelsesprosessen, og gjelde både under og over terskelverdi. De ulike alternativene/forslagene finner du her.

Formålsparagrafen

Men LO vil ha også endre formålsparagrafen i anskaffelsesloven (LOA), slik at den blir tydeligere. Ordet «samfunnstjenlig» brukes både i gammel og ny lovtekst. Det synes likevel som at dagens formulering ikke i tilstrekkelig grad fanger opp betydningen av samfunnstjenlig. Effektiv ressursbruk blir ofte brukt som eneste rettesnor i anskaffelser. Faren er derfor stor for at man setter en prislapp på anskaffelsen, enten ved at tilbudet med lavest pris skal velges, eller at man skal bruke minst mulig ressurser på anskaffelsen. LO foreslår derfor følgende lovtekst: «Loven skal fremme en samfunnstjenlig og effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet ved offentlige anskaffelser.» Dette vil i større grad kunne synliggjøre handlingsrommet for oppdragsgiver til å trekke inn ulike samfunnshensyn i anskaffelsesprosessen i tillegg til det som står i LOA § 5, ifølge LO.

Dagens formålsparagraf i loven lyder slik: «Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.»

Grunnleggende prinsipper

I tillegg signaliserer LO at de gjerne vil endre § 4 slik at hensyn til miljø/klima, arbeidsmarkedslovgivning og menneskerettigheter blir tatt inn som et grunnleggende prinsipp på lik linje som de andre grunnleggende prinsippene. De foreslår følgende formuleringer -endring/tilføyelse markert i kursiv: «Oppdragsgivere skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. De skal iverksette tiltak som sikrer at leverandørene gjennomfører offentlige kontrakter i samsvar med de rettslige forpliktelsene på miljø-, sosial- og arbeidsmarkedsområdet slik disse er nedfelt i EØS-retten, nasjonal rett, kollektive avtaler og de konvensjonene som er tatt inn i vedlegg 10 til Europaparlamentet -og rådets direktiv 2014/24/EU

Ledelse, kompetanse, ressurser …

I LOs høringssvar understrekes det dessuten at like viktig som gode miljøbestemmelser og kontraktsoppfølging er kompetanse, tid, ressurser, ledelsesforankring, veiledning etc. Forskning viser at mangel på kompetanse og ressurser er til hinder for å nå uttalte politiske målsetninger. Dette er også et ledelsesspørsmål, hvor politiske beslutninger må forankres i den enkelte virksomhet. Det er viktig å få et «grønt kompetanseløft» – en lederutvikling med vekt på grønne anskaffelser og innovasjonskultur. Samtidig må virksomheten investere i innkjøpers kompetanse og avsette tilstrekkelig med ressurser. Dette kommer med en økonomisk kostnad som må komme i form av ekstra overføringer til kommunene, skriver LO.

I høringssvaret trekker LO også Anskaffelsesakademiet frem som et viktig kompetanseløft, og at regjeringen bidrar til å støtte utgifter til administrasjon, forskningsprogrammer og PHD-stipender med midler over budsjetter. Lille Doffin, som NHO lenge har ivret for, mener LO egner seg godt for små og mellomstore virksomheter.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav: LO griper tak i formålsparagraf og grunnleggende prinsipper"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.