Trøndelags-politiet brøt anskaffelsesloven, grovt uaktsom handlemåte, sier Kofa

bud365: Årets Kofa-konferanse historisk – skal gjennomføres digitaltDato for gjennomføring av årets Kofa-konferanse, som skal gå som webinar, er ikke endelig fastsatt ennå, men både tidspunkt, påmelding og andre praktiske forhold vil bli meddelt om noen uker, opplyser direktør i Klagenemndsekretariatet, Anneline Vingsgård.

Skriv ut artikkelen

Trøndelag politidistrikt brøt anskaffelsesloven i månedsvis ved ulovlig å kjøpe inn tolketjenester for nærmere 12 mill. Disse ulovlige direkteanskaffelsene kostet politidistriktet ca. 1,5 mill. i overtredelsesgebyr. Målt i prosent av kontraktsverdien er dette nær hva det maksimalt er anledning til. Grovt uaktsom handlemåte, slår Kofa fast. Det er ikke vist til forhold som kan unnta kjøpene fra kunngjøringsplikt.

Det er ikke, skriver Kofa (sak 2019/295), tvilsomt at verdien av kontraktene om tolketjenester i de aktuelle 12-månedersperiodene alle overstiger både nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi. Dersom anskaffelsens verdi skal beregnes ut fra de samlede kjøpene av tolketjenester, er det altså klart at kjøpene skulle ha vært kunngjort. Ifølge en oppdatert oversikt fra politidistriktet ble det i perioden innkjøpt tolketjenester for ca. 11,7 mill. Statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter som overstiger 1,3 mill., skal kunngjøres både nasjonalt og i EØS-området.

1,5 mill i overtredelsesgebyr

Gebyr på 1 520 000 kroner utgjør ca. 13% av anskaffelsens verdi. Overtredelsesgebyret kan ikke settes høyere enn 15%. Praksis i nemnda viser at gebyret normalt settes til 10% i saker hvor det verken finnes særlige formildende eller særlig skjerpende omstendigheter.

Trøndelag politidistrikt mente blant annet at tolkeoppdragene skiller seg fra hverandre og at de derfor ikke kan sees i sammenheng ved verdiberegningen. Klagenemnda var uenig i dette og kom til at politidistriktets kjøp av tolketjenester var «liknende kontrakter» som politidistriktet inngikk «regelmessig». Anskaffelsens verdi måtte derfor beregnes på grunnlag av de samlede kjøpene.

Hva er «liknende» kontrakter?

Kofa la til grunn at vilkåret «liknende» tjenestekontrakter må tolkes formålsorientert, og at dette tilsier at terskelen for å anse kontrakter som liknende ikke kan settes særlig høyt. Det kan ikke kreves at tjenestene som anskaffes er nærmest identiske. Spørsmålet om flere kontrakter må sees i sammenheng i vurderingen av om det foreligger kunngjøringsplikt, må ikke forveksles med spørsmålet om de ulike kontraktene kan holdes atskilt i den etterfølgende konkurransen om dem. Selv om en leverandør av tolketjenester ikke skulle være i stand til å delta i konkurransen om alle de tolkeoppdrag som en offentlig oppdragsgiver etterspør, så vil leverandøren ha interesse av å få kjennskap til oppdragsgivers samlede behov for tolketjenester, heter det.

– Det er ikke vist til forhold som kan unnta kjøpene fra kunngjøringsplikt, fremholder Kofa. Noen egentlig vurdering av om tolketjenestene er «liknende» tjenester, eller om noen av unntakshjemlene i forskriften er anvendelige, synes innklagede ikke å ha foretatt før mottak av klagene.

Myndighet med betydelige ressurser

Kofa påpeker at politidistriktet er en statlig anskaffelsesmyndighet med betydelige ressurser, men har likevel i en årrekke anskaffet tolketjenester for betydelige beløp fra i all hovedsak én og samme leverandør, uten å foreta noen nærmere undersøkelser av om regelverket tillater dette. Den omstendighet at det parallelt har pågått arbeid i regi av Politiets fellestjenester for konkurranseutsetting av tolketjenester til politiet, kan åpenbart ikke frita politidistriktet fra å vurdere om egne innkjøp var omfattet av kunngjøringsplikten eller ikke, understreker Kofa. Tvert imot burde den omstendighet at Politiets fellestjenester arbeidet med konkurranseutsetting, tilsi at politidistriktet vurderte lovligheten av sine egne anskaffelser på dette området.

Slik klagenemnda vurderer politidistriktets handlemåte, karakteriseres den som grovt uaktsom. Hensett til så vel bruddets grovhet, innklagedes profesjonalitet, størrelsen på anskaffelsen, varigheten og preventive hensyn finner klagenemnda det riktig å reagere med et overtredelsesgebyr.

Bli den første til å kommentere på "Trøndelags-politiet brøt anskaffelsesloven, grovt uaktsom handlemåte, sier Kofa"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.