Arbeidslivskrim (II): Fem straffedømte bak åtte leverandører til kommune-Norge

Anbud365: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakterDet er ikke uvanlig når det gjelder arbeidslivskriminalitet, å etablere nye virksomheter for ikke å ha skatterestanser, heter det i rapporten «Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet» fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter.

Skriv ut artikkelen

De er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet (rettighetstap) fra to til fem år, og dømt for en rekke straffbare forhold relatert til økonomisk kriminalitet. De kan knyttes til åtte virksomheter som har vært kommunale leverandører. I løpet av de siste ti årene har de vært knyttet til 244 virksomheter, hvor 135 har gått konkurs eller blitt tvangsoppløst. Det dreier seg om fem personer. Dette fremgår av en nylig fremlagt rapport.

Formålet med rapporten fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) «Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet» er å øke kunnskapen til politi- og kontrolletatene. Rapporten beskriver fire områder; trusselaktører, utenlandske arbeidstakere, underbetaling og offentlig anskaffelser.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter er et av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Det sentrale samarbeidsforum bestående av Riksadvokaten, politidirektøren, sjef ØKOKRIM, skattedirektøren, tolldirektøren, arbeidstilsynsdirektøren og NAV-direktøren gir senteret føringer og beslutter dets oppdrag.

Avvisningsgrunner som følge av rettskraftige straffereaksjoner hos leverandørene er undersøkt i 20 625 virksomheter som har levert varer og tjenester til kommunene, kan vi lese i rapporten. Straffereaksjonene er her delt i tre kategorier. Første og andre kategori omfatter obligatoriske avvisningsgrunner og gjelder henholdsvis straffereaksjoner for bedragerier, korrupsjon og hvitvasking, og lovbrudd knyttet til skatte- og avgiftslovgivningen. Tredje kategori omfatter lovbrudd som er relevante å vurdere etter «kan» avvisningsreglene.

Kan avvises …

I denne tredje kategorien inngår 372 virksomheter knyttet til straffereaksjoner med «kan» avvisningsgrunner. Dette omfatter hovedsakelig konkurskriminalitet, manglende bokføring, underslag og brudd på tolloven og utlendingsloven. I tillegg har 212 virksomheter blitt ilagt foretaksstraff for brudd på arbeidsmiljøloven. I de fleste sakene fremkommer det ikke hvilke brudd på arbeidsmiljøloven som er begått.

Det fremgår av rapporten at fem personer er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet (rettighetstap) fra to til fem år, og dømt for en rekke straffbare forhold relatert til økonomisk kriminalitet. Disse fem kan knyttes til åtte virksomheter som har vært kommunale leverandører. I løpet av de siste ti årene har de samme personene vært knyttet til 244 virksomheter, hvor 135 har gått konkurs eller blitt tvangsoppløst.

Politiattest

Vurderinger av om avvisningsgrunner foreligger, bygger på egenerklæringer fra leverandørene. Oppdragsgivere kan kreve politiattest fremlagt som dokumentasjon for fravær av avvisnings-grunner. Hvert år utstedes cirka 100 politiattester på virksomheter og 1 300 på personer med hjemmel i anskaffelseslovgivningen, ifølge arbeidslivskriminalitetsrapporten. Andelen attester med merknader er ni prosent. Merknadene i politiattesten omfatter både straff for lovbrudd som ikke er avvisningsgrunner og inneholder historikk som ofte vil være lengre tilbake enn det som kan legges til grunn i anskaf­felsesregelverket. Forelegg går tre år tilbake i tid.

Av undersøkelser, analyse og intervjuer fremgår det at veldig få virksomheter blir avvist. Årsakene er flere. Ved avvisning av en leverandør innebærer dette ekstra kostnader og belastning for oppdragsgiveren. En virksomhet kan også utbedre forholdet og dermed unngå å bli avvist. Virksomheter kan videre ha en strategi for å unngå å bli avvist, uten at det innebærer å etter­leve regelverket. Skjønnsvurderinger og strenge dokumentasjonskrav hever også terskelen for å avvise. At informasjon er utilgjengelig eller ressurser til å hente informasjon er nedprioritert, er andre årsaker til det lave antallet avvisninger. Utfordringer med informasjonsdeling fremstår allikevel som en hovedårsak.

Rulleblad

Undersøkelser i Leverandørdatabasen har blant annet avdekket en virksomhet som leverer tjenester til mer enn 100 kommuner, heter det i rapporten. Virksomheten har ved flere anledninger blitt ilagt pålegg og sanksjoner av flere etater på ulike steder og til forskjellige tider. Overtredelsene er av ulik karakter og alvorlighetsgrad; for eksempel uregistrerte ansatte, arbeidstakere uten arbeidstillatelse og manglende bokføring. Virksomheten virker ikke å ha blitt undersøkt nærmere annet enn at hver enkelt overtredelse har fått en reaksjon. Personer med ledende roller i virksomheten er domfelt i flere alvorlige straffesaker før virksomheten ble opprettet.

Les også: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter

Arbeidslivskrim (III): Savner tydeligere veiledning for deling av info ved mistanke

Bli den første til å kommentere på "Arbeidslivskrim (II): Fem straffedømte bak åtte leverandører til kommune-Norge"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.