Kofa ber EFTA-domstolen om råd – trosser statlige innvendinger

Anbud365: Kofa ber EFTA-domstolen om råd - trosser statlige innvendingerFørstelagmann Sverre Nyhus er leder av nemnda i Kofa, men det er nemndsmedlemmene Halvard Haukeland Fredriksen, Finn Arnesen og Kristian Jåtog Trygstad som har undertegnet henvendelsen til EFTA-domstolen.

Skriv ut artikkelen

Kofa spør etter EFTA-domstolens synspunkter i en sak om overtredelsesgebyr og på stand om en ulovlig direkteanskaffelse. Det er, så vidt Anbud365 kjenner til, første gang. Men Utenriksdepartementet har reist spørsmål ved om det ligger innenfor regelverket til domstolen å besvare en henvendelse fra en klagenemnd som Kofa. Det er vi uenige i, skriver Kofa, og nå ligger henvendelsen på EFTA-domstolens bord.

Saken gjelder den norske ambassaden i Luanda, som i mars 2017 publiserte en frivillig kunngjøring i Doffin. Det var en anskaffelse av konsulenttjenester i forbindelse med planlegging, administrering og gjennomføring av et menneskerettighetsprosjekt i Angola (Angola Human Rights Training Project 2017-2021). Anskaffelsens verdi ble i kunngjøringen anslått til 20,5 mill.

Kontrakten ble i mai 2017 tildelt The Governance Group AS, og i mai året etter brakte Scanteam AS saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med påstand om ulovlig direkte anskaffelse.

Det geografiske virkeområdet

Saken reiser, heter det i Kofas henvendelse til EFTA-domstolen, spørsmål om så vel det norske som det EØS-rettslige anskaffelsesregelverkets geografiske virkeområde. Slik klagenemnda ser det, er det nærliggende å forstå det norske regelverket slik at det ikke er ment å ha et mer omfattende virkeområde enn det som er EØS-rettslig nødvendig:

“(39) […] Spørsmålet om det norske anskaffelsesregelverkets anvendelse på en anskaffelse foretatt av en norsk utenriksstasjon utenfor EØS, kan derfor etter nemndas syn ikke besvares uten at man først tar stilling til om det EØS-rettslige anskaffelsesregelverket finner anvendelse eller ikke

(40) Klagenemnda er ikke kjent med rettspraksis fra EU-domstolen eller EFTA-domstolen som avklarer spørsmålet om det EU/EØS-rettslige anskaffelsesregelverkets anvendelse på anskaffelser som foretas av utenriksstasjoner i tredjeland. Formuleringen av EØS-avtalen artikkel 126 innebærer dessuten at det ikke er opplagt at spørsmålet må besvares likt i EU-rettslig og i EØS-rettslig sammenheng, eller at det i EØS-rettslig sammenheng må besvares likt med hensyn til EUs medlemsstater og EFTA-statene.”

Kofas tolkningsspørsmål

På denne bakgrunn fant Kofa at det var behov for å be EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse – et svar på dette tolkningsspørsmålet:

“1. Kommer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp til anvendelse på anskaffelser foretatt av en EFTA-stats utenriksstasjon i et tredjeland (utenfor EØS)?”

UD og Kofa med ulikt syn

Staten v/Utenriksdepartementet har imidlertid stilt spørsmål ved Kofas adgang til å forelegge saken for EFTA-domstolen. Klagenemnda deler ikke departementets syn på at EFTA-domstolen ikke har jurisdiksjon til å besvare en foreleggelse fra nemnda, heter det i henvendelsen til domstolen. Nemnda bemerker at de samme avgjørelsene ble påberopt av norske myndigheter i sak E-5/16 Oslo kommune om foreleggelsesadgangen til Klagenemnda for industrielle rettigheter, men da avvist av EFTA-domstolen. Rettsmøterapporten viser at en klagenemnds status som saksøkt ved etterfølgende domstolsprøving var et tema også i den saken, selv om EFTA-domstolen ikke fant det nødvendig å nevne dette særskilt i sin vurdering.

Bli den første til å kommentere på "Kofa ber EFTA-domstolen om råd – trosser statlige innvendinger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.