• Leverandører
  •  

KS tar arbeidslivet seriøst

Anbud365: KS tar arbeidslivet seriøstFor oss er det viktig å ha avklart det juridiske handlingsrommet for å kunne vurdere eventuelle ytterligere endringer i de omforente seriøsitetsbestemmelsene. KS må vite at de kontraktsbestemmelser vi anbefaler til alle våre medlemmer er lovlige, skriver artikkelforfatteren (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

Av Helge Eide, direktør interessepolitikk i KS

I et innlegg 3. mars gir LO-sekretær Trude Tinnlund inntrykk av at KS ikke tar arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet seriøst. Det er feil, og hun må misforstå om hun tror at KS ønsker å begrense kommunenes og statens handlingsrom.

KS jobber aktivt for et seriøst arbeidsliv på flere måter. Vi deltar aktivt i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), sammen med de øvrige partene i arbeidslivet og Skatteetaten. Sammen med Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforbund (BNL) og Digitaliseringsdirektoratet har vi også utformet forslag til seriøsitetsbestemmelser i offentlige bygge- og anleggskontrakter. Seriøsitetsbestemmelsene inneholder en rekke krav som skal sikre seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen, slik som krav til lærlinger, begrensning av leverandørkjeden, krav til faglært arbeidskraft, krav til lønns- og arbeidsforhold mm.

KS har også laget en veileder og et risikostyringsverktøy i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet for å sikre bedre oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Samtidig er KS opptatt av at politiske ambisjoner realiseres innenfor rammen av loven. Offentlige oppdragsgivere står nemlig ikke fritt til å stille hvilke kontraktsvilkår de vil. Anskaffelsesreglene og annen EØS-lovgivning setter rammer for det offentliges kontraktsfrihet. Kontraktskrav kan ikke være uforholdsmessige, konkurransebegrensende, eller virke diskriminerende for utenlandske leverandører. Kravene må også ha en tilknytning til kontraktsarbeidet. Å ivareta disse kravene har ingenting med å belønne laveste pris fremfor seriøsitet og kvalitet å gjøre.

Avklare handlingsrommet

KS bestilte på denne bakgrunn en uavhengig juridisk vurdering av seriøsitetsbestemmelsene, med de foreslåtte endringene fra BNL og Fellesforbundet, som ledd i arbeidet med å avklare handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket, personvernforordningen og arbeidsmiljøloven.

Det må derfor bero på en misforståelse når Tinnlund antyder at hensikten med den juridiske vurderingen var å begrense kommunenes og statens handlingsrom.

For oss er det viktig å ha avklart det juridiske handlingsrommet for å kunne vurdere eventuelle ytterligere endringer i de omforente seriøsitetsbestemmelsene. KS må vite at de kontraktsbestemmelser vi anbefaler til alle våre medlemmer er lovlige.  Det er selvsagt ikke til hinder for at noen oppdragsgivere går lenger, og i så måte tester disse grensene. Det er uansett opp til domstolene å avgjøre lovligheten av slike kontraktskrav. 

Den uavhengige juridiske utredningen vil, sammen med de vurderingene KS selv gjør, danne grunnlag for videre prosess og arbeid i denne saken.

Viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Når KS peker på at mange aktører spiller en rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet, så er ikke det for å skyve samfunnsansvaret fra oss. Kommunesektoren har en svært viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet, og det gjentar vi gjerne og ofte. Det betyr blant annet kontroll av at arbeidstakere på offentlige kontrakter får de lønns- og arbeidsforholdene de har krav på.

Samtidig skal ikke offentlige innkjøpere være etterforskere, slik både direktoratet og departementet skriver i sine veiledere til oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Eksempelvis ligger straffbare forhold som trusler, vold, torpedovirksomhet og bedrageri til politiets ansvarsområde. Innkjøpere har hverken myndighet eller ressurser til å håndtere slikt.

Av den grunn peker KS på at også andre aktører må har et ansvar i dette arbeidet. Innkjøps-Norge kan ikke kjempe denne kampen alene.

For to uker siden uttalte KS’ landsting enstemmig at offentlige anskaffelser er et viktig verktøy for å styrke arbeidet for et seriøst arbeidsliv som tar kampen mot svart arbeid. Uttalelsen gir føringer for både KS og kommunene i årene som kommer.

Kommune-Norge skal gjøre sitt, og KS ser frem til et fortsatt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og andre aktører på dette viktige området.

Be the first to comment

on "KS tar arbeidslivet seriøst"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*