Avtalevilkår

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR ANBUD365

Disse avtalevilkårene («Vilkårene») gjelder mellom deg som kunde («Kunden») og COMMSHOP AS org. nr. 967 637 432 som eier av nettsiden Anbud365.no, ved kjøp av ANBUD365s online- og mobil produkter («Produktene»), herunder merkevaren Anbud365.no.

GENERELLE VILKÅR

Før Kunden begynner å benytte ANBUD365s produkter, skal Kunden ha lest nøye gjennom reglene. Kunden godkjenner og aksepterer disse reglene i forbindelse med registering, bruk eller inngåelse av avtale med COMMSHOP AS.  Hver gang Kunden benytter ANBUD365s produkter, bekrefter Kunden at han har forstått og akseptert innholdet.

 1. KONTRAKTSINNGÅELSE

Hvilke Produkter Kunden har kjøpt, og eventuelle produktspesifikke vilkår, skal fremgå av tilbudet, ordrebekreftelsen eller fornyelsesbrevet (samlet betegnet «Tilbudet») fra COMMSHOP AS. Ved aksept godtar Kunden tilbudet, Vilkårene (benevnt som «Avtalen»). COMMSHOP AS bekrefter Kundens aksept ved signatur, elektronisk signatur, SMS, e-post eller fornyelsesbrev.  Kundens bruk av Produktene som omfattes av Avtalen omtales som «Annonsering».

COMMSHOP AS kan oversende til Kunden kopi av Kundens aksept av Avtalen og korrektur av annonsen, på den måten COMMSHOP AS til enhver tid bestemmer

Ved motstrid mellom Vilkår og Tilbud, går Tilbudet foran.

 1. OPPSTART AV LEVERANSE

Leveranser av Produktene starter på det tidspunkt Annonseringen er publisert i det aktuelle Produktet.

Kunden er kjent med at COMMSHOP AS ikke garanterer plassering, antall klikk, antall visninger eller annen type prioritet.

 1. VARIGHET, LEVETID OG AVBESTILLING

Så fremt ikke annet er avtalt, vil periodens varighet være fra publiseringstidspunkt og ett år frem i tid, og deretter fornyes den automatisk for ett år av gangen. Eventuell oppsigelse av avtale fra Kunden eller COMMSHOP skal skje skriftlig senest 3 måneder før abonnementsavtalens utløp.

Kunden kan kontakte COMMSHOP AS sin kundeservice alle hverdager mellom 08.00 og 16.00.

COMMSHOP forbeholder seg retten til å til enhver tid kunne si opp avtaler ved mislighold. Ved brudd på overnevnte betingelser blir det ikke tilbakebetalt refusjon for ubenyttet periode.

Ved oppsigelse, vil verdi av eventuell gjenstående kontraktsperiode ikke bli refundert.

 1. OVERDRAGELSE

Kunden kan ikke overdra Produktene eller bruksretten til Produktene til andre uten skriftlig forhåndssamtykke fra COMMSHOP AS.

Kunden er ved overdragelse av Avtalen uansett ansvarlig overfor COMMSHOP AS for betaling av vederlag etter Avtalen.

COMMSHOP AS står fritt til å overdra Avtalen sammen med den delen av virksomheten som Avtalen er en naturlig del av. COMMSHOP AS står fritt til å overdra krav om betaling til overtagende finansieringsinstitusjon.

 1. KUNDEOPPLYSNINGER

Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekte og komplette slike opplysninger om egen virksomhet som er nødvendig for bruk av Produkt som er bestilt. COMMSHOP AS har ikke ansvar for tap som påføres Kunden direkte eller indirekte som følge av ukorrekte, endrede eller misvisende opplysninger eller annet som skyldes Kunden selv.

Endringer av feil i de registrerte opplysningene skal uten ugrunnet opphold meldes til COMMSHOP via e-post: redaksjonen@anbud365.no eller  telefon 950 25 192. Endring publiseres av COMMSHOP AS så snart som praktisk mulig etter mottatt melding.

 1. ENDRINGER

COMMSHOP AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene. Det finnes til enhver tid, link til gjeldende vilkår på Anbud365.no nettsider.

Økonomiske vilkår kan kun endres med virkning fra Kundens neste avtaleperiode. COMMSHOP AS forbeholder seg retten til å forandre og tilpasse Produktene, tilknyttede tjenester, tjenestens layout og redaksjonelt innhold og retningslinjer, uten forutgående varsel eller merkostnader for Kunden.

COMMSHOP AS har, innenfor Avtalen, rett til å endre Kundens Annonsering, dersom det aktuelle Produktet avvikles, til lignende produkt, forutsatt at Kunden får produkter som samlet sett er av samme eller bedre verdi enn tidligere Produkt.

Hvis det aktuelle Produktet avvikles og COMMSHOP AS ikke kan tilby egnede erstatningsprodukter, kan COMMSHOP bringe Avtalen til opphør samtidig med avviklingen av Produktet. Kunden har ikke krav på tilbakebetaling av eventuelt gjenværende (ikke oppbrukt) vederlag, men Kunden kan bruke gjenstående vederlag på andre Produkter COMMSHOP AS tilbyr gjennom Anbud365.no.

COMMSHOP AS må varsle Kunden om slik ombytting er mulig senest 30 dager før endringen/opphøret finner sted.

 1. BETALINGSMISLIGHOLD

Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen.

Ved misligholdt betaling forbeholder COMMSHOP AS seg retten til å umiddelbart heve Avtalen og fjerne Kundens Annonsering.

 1. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

Kunden skal betale vederlag for de kjøpte Produktene som fremgår av Tilbudet, eventuelt av den prisliste som det henvises til i Tilbudet. Hvis Avtalen forlenges forbeholder COMMSHOP AS seg retten til å endre prisen ved hver nye avtaleperiode.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre offentlige skatter og avgifter.

Med mindre annet fremgår av Avtalen skal betaling skje ved publisering av Annonsen (startdato) og ved starten av hver nye avtaleperiode.

Fakturering skjer i løpet av 10 dager etter kontraktsdato / godkjennelsesdato / bestilling er mottatt fra Kunden plikter å betale innen 14 kalenderdager etter faktura dato hvis ikke annet er avtalt.  Ved utfakturering vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 45,- eksklusive merverdiavgift.

Alle betalinger skal skje i lokal valuta såfremt annet ikke er spesifisert.

Dersom faktura eller bilag til faktura mangler opplysninger eller inneholder feil opplysninger som er relevante for den tjeneste som fakturaen gjelder, skal COMMSHOP AS for egen regning omgående sørge for at de manglende eller feilaktige opplysninger korrigeres og at korrekte opplysninger fremskaffes og kommer til Kundens kunnskap. Kunden plikter å melde fra om feil i fakturaen innen rimelig tid.

Ved forsinket betaling, betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale påløper forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Omkostninger ved eventuelle purringer eller inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet Kunden. Ved manglende betaling vil faktura bli oversendt fra COMMSHOP AS til vår inkassopartner.

COMMSHOP AS forbeholder seg rett å stanse videre levering av allerede kjøpte Annonsering eller nye Annonser inntil utestående vederlag er gjort opp, uten at det påvirker Kundens betalingsplikt.

 1. ANSVAR VED AVTALEBRUDD

Den part som påberoper seg at den andre part bryter Avtalen, må reklamere så raskt som praktisk mulig, og senest innen en måned etter at forholdet som gir grunnlag for reklamasjon fant sted.

Ved brudd på Avtalen skal den ansvarlige part rette forholdet innen rimelig tid. Hvis forholdet ikke lar seg rette innen rimelig tid, eller gjentatte forsøk ikke fører frem, skal den ansvarlige part erstatte den skadelidte parts direkte økonomiske tap forårsaket ved brudd på Avtalen.

Ansvaret er oppad begrenset til maksimalt 1 000 NOK per skadetilfelle ved simpel uaktsomhet, og til maksimalt 5 000 NOK per skadetilfelle ved grov uaktsomhet. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold, betraktes som ett skadetilfelle. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved Kundens brudd på punkt 12.

Ved gjentatte vesentlige brudd på Avtalen fra én part, der forholdet ikke er rettet innen rimelig tid, har den andre parten rett til å bringe Avtalen til opphør med umiddelbar virkning.

COMMSHOP AS har rett til å bringe Avtalen til opphør dersom Kunden har blitt slått konkurs, innleder gjeldsforhandlinger, kan anses å ha blitt insolvent, eller på annen måte har avviklet virksomheten.

COMMSHOP AS er uten ansvar for nedetid, mangler, forsinkelse eller skade som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, avbrudd eller andre forhold forårsaket av tredjepart som umuliggjør eller vanskeliggjør Anbud365.no levering eller Kundens bruk av Produktene.

Kunden skal holde COMMSHOP AS og selskapets underleverandører skadesløse for ethvert krav som følge av brudd på punkt 9, 12 og 13 i disse Vilkårene. COMMSHOP AS skal uten ugrunnet opphold underrette Kunden om krav som rettes mot selskapet knyttet til Kundens Annonsering.

 1. FORCE MAJEURE

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, underleverandørers kontroll eller som vedkommende part ikke med rimelighet kunne forventes å forutse, unngå eller overvinne, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lock-out, sterkt redusert kapasitet i eller bortfall av elektroniske kommunikasjon, hacking, DOS-angrep og andre forhold som forhindrer COMMSHOP AS i å gjøre Produktene tilgjengelig og ethvert forhold for øvrig som etter norsk rett vil bli dømt som force majeure.

 1. LOVVALG OG TVISTER

Partene skal forsøke å løse uenighet i forbindelse med Avtalen i minnelighet. Dersom partene ikke lykkes med å løse saken i minnelighet kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Avtalen reguleres av norsk rett.

LEVERANSE

 1. KUNDENS ANSVAR FOR INNHOLD I ANNONSE

Kunden er alene ansvarlig for at innholdet i sine Annonser og at koblet informasjon er riktig og i samsvar med til enhver tid gjeldende lov, relevant praksis og etiske normer og ikke krenker noen tredjeparts rettigheter, ikke er av pornografisk eller støtende natur eller inneholder materiell som kan utgjøre hets mot folkegrupper, ulovlige voldsskildringer eller lignende.

Kunden er kjent med at COMMSHOP AS kan innhente materiale (bl.a. bilder, tekst og logo) fra Kundens hjemmeside for å bruke i Kundens Annonsering i de tilfeller Kunden ikke selv har gitt slik informasjon til COMMSHOP AS. Kunden er også i slike tilfeller alene ansvarlig for materialet i samsvar med avsnittet over. Kunden skal opptre på måte som ikke kan skade nettsiden eller COMMSHOP AS’ anseelse eller integritet.

Dersom Annonsen inneholder en logo fra tredjepart, forutsetter COMMSHOP AS at det foreligger en godkjenning av dens bruk. Annonser som forstyrrer innholdet eller forårsaker tekniske problemer for besøkende vil bli fjernet. Kunde vil få beskjed om dette og har mulighet til å sende nytt materiell.

 1. KUNDENS MEDVIRKNING OG PLIKT TIL Å KONTROLLERE INFORMASJON

Med mindre annet følger av Avtalen plikter Kunden selv å gi slik informasjon og gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å gjøre Annonser klare for publisering i Anbud365.no. COMMSHOP AS kan stille nærmere krav til innen hvilke tidsfrister informasjonen må gis/tiltak må gjennomføres.

Kunden skal kontrollere Avtalen, og må straks og i god tid før avtalt startdato underrette COMMSHOP AS skriftlig om eventuelle avvik fra det Kunden mener er korrekt bestilling. Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet i tilsendt korrektur, og melde fra til COMMSHOP AS innen angitt frist, eller så fort som mulig, dersom det inneholder feil eller har mangler. Hvis ikke materiell eller endringer fra Kunden er mottatt, vil Annonsering likevel bli publisert og fakturert av COMMSHOP AS.

Ved utelatelse eller feil i Annonsering må Kunden innen rimelig tid skriftlig reklamere til COMMSHOP AS Kundeservice. Eventuelt erstatningsansvar for mangelfull eller feil Annonsering vil under enhver omstendighet være begrenset til å rette feilen.

Kunden må selv kontrollere publisert Annonse, påse at opplysningene stemmer og at Annonsen oppfyller kravene i Avtalen. Kunden er ansvarlig for samtlige feil som denne oppdaget eller burde ha oppdaget.

 1. ANBUD365 AS’ RETT TIL Å AVSTÅ FRA ANNONSERING

COMMSHOP AS forbeholder seg retten til å umiddelbart og ansvarsfritt avstå fra å publisere eller å fjerne materiale som bryter mot Avtalen, som kan utsette COMMSHOP AS for kritikk, eller som COMMSHOP AS har rimelig grunn til å tro kan være i strid med gjeldende rettsregler eller tredjemanns rettigheter. I slike tilfeller har ikke kunden krav på å få tilbake det vederlag som er betalt eller erstatning.

INTEGRASJON OG LEVERANSE FRA TREDJEPART.

 1. SAMARBEIDSPARTNERE OG UNDERLEVERANDØRER

COMMSHOP AS forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å levere produkter etter Avtalen. COMMSHOP AS har ansvar for underleverandørenes ytelser som om de var utført av COMMSHOP AS selv.

Bestilling av Produkter og formidling av Tilbud kan også skje via COMMSHOP AS´ samarbeidspartnere.