• Leverandører

Bruk av etiske krav doblet på få år, men oppfølgingen henger etter

Anbud365: Bruk av etiske krav doblet på få år, men oppfølgingen henger etterInitiativ for Etisk Handel (IEH), her ved daglig leder Per N. Bondevik, har - sammen med Norad - undersøkt bruk av etiske krav i høyrisikoanskaffelser.

Skriv ut artikkelen

En positiv trend! Det er konklusjonen i en undersøkelse av bruken av etiske krav ved høyrisikoanskaffelser i perioden 2009 – 2014. Utviklingen fra 2009 til 2014, for ILO-krav eller strengere, representerer en økning på 30 prosentpoeng (fra 25 % til 55 %), eller mer enn en dobling. Akilleshælen er oppfølgingen. Svært få oppdragsgivere følger opp leverandørene på en god måte, heter det i undersøkelsesrapporten.

Initiativ for etisk handel (IEH) og Norad publiserte tidligere i år en rapport med resultatene av en undersøkelse av bruken av etiske krav i høyrisikoanskaffelser:«Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlig innkjøp». Undersøkelsen omfatter 620 høyrisikoanskaffelser av 248 oppdragsgivere i årene 2009, 2011, 2012 og 2014.

Analysen viser at det er gjennomført flest IT-anskaffelser, til sammen 182. Deretter følger møbler og inventar og klær og fottøy med henholdsvis med 155 og 121. Færrest innkjøp er identifisert i forbindelse med lekeplassutstyr/idrettsutstyr og naturstein. 45 % av innkjøpene er gjort i kommunal sektor, 42 % i statlig sektor og 13 % i fylkeskommunale virksomheter.

Positiv utvikling fra 2009 til 2014

Krav til etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter var ikke tema i 3 av 4 risikoanskaffelser i 2009. I 2014 er bildet annerledes. I 55 % av anskaffelsene ble det stilt krav til etterlevelse av ILOs kjernekonvensjoner eller strengere. Samtidig tar bortimot halvparten av oppdragsgivere ikke slike hensyn (45 %). Utviklingen fra 2009 til 2014, for ILO-krav eller strengere, representerer en økning på 30 prosentpoeng (fra 25 % til 55 %), eller mer enn en dobling.

Det stilles oftest gode etiske krav (ILOs kjernekonvensjoner eller strengere) i anskaffelse av klær og fottøy: fra 35 % i 2009 til 75 % i 2014. At denne kategorien topper statistikken er ikke overraskende, og kan blant annet forklares med omfattende medieeksponering siden tidlig 1990-tallet, fremgår det av rapporten. For kategoriene IT-utstyr og lekeplassutstyr/idrettsutstyr er utviklingen tilnærmet lik. Det ble stilt etiske krav i om lag 30 % av anskaffelsene i 2009. I 2014 var tallet steget til cirka 55 %. Møbler/inventar viser en markant økning fra 2009 (14 %) til 2012 (56 %), for så å flate ut i 2014 (57 %).

Mindre bevisste ved tjenestekjøp

Naturstein skiller seg ut. I 2009 ble det stilt gode etiske krav i 19 % av anskaffelsene, det falt til 7 % i 2011, ble tredoblet (23 %) i 2012, for så å droppe igjen til 13 % i 2014. Denne «jojo-effekten» skyldes flere forhold. Naturstein er ofte en del av en totalentreprise, f.eks. utvikling av gågate i en by, parkanlegg, sykkelfelt, kulturbygg, etc. Entrepriseanskaffelser er tjenestekjøp, selv om en rekke varer inngår. De som står bak rapporten, tror oppdragsgiver er mindre bevisst på å stille etiske krav i tjenesteanskaffelser. En annen forklaring er mangel på kunnskap om faktisk risiko.

Kravene kommer i all hovedsak til uttrykk som kontraktsvilkår, det vil si i 89 % av anskaffelsene (samme tall 2012 og 2014). Kravene blir også bruk som kvalifikasjonskrav. Det ble gjort i 31 % av anskaffelsene i 2012, 33 % i 2014. Gjennomgangen av anbudsdokumentene viser tydelig at egenerklæring som dokumentasjonskrav er vanlig.  – Vi ser også de første små tegn til at etiske krav benyttet som tildelingskriterium, poengteres det i rapporten.

Oppfølging

Oppfølging av leverandører er ikke tema i undersøkelsen, men analysen har vist at mange velger den enkleste løsningen, det vil si egenerklæringer. – I et ressursperspektiv sett fra oppdragsgivers ståsted er det forståelig, kommenterer rapportens forfattere. Sett med etisk handel-faglige øyne er det ikke tilstrekkelig. Våre erfaringer er at svært få oppdragsgivere følger opp leverandørene på en god måte. Vi mener derfor at det viktigste myndighetene kan gjøre er å legge til rette for, og bidra til, bedre samordning og koordinering blant oppdragsgiverne.

Be the first to comment

on "Bruk av etiske krav doblet på få år, men oppfølgingen henger etter"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*