Stortinget: Rom for å henvende seg bare til ideelle aktører

Anbud365: Stortinget: Rom for å henvende seg bare til ideelle aktørerStortingsrepresentant Olaug V. Bollestad (Kr.F.) var saksordfører for et Dokument 8-forslag som bl.a. kom til å gjelde handlingsrommet for de ideelle.

Skriv ut artikkelen

I konkurranser om helse– og sosialtjenester med en verdi under terskelverdien på 6,3 millioner er det mulig for en oppdragsgiver bare å henvende seg til ideelle aktører. Det skriver Stortingets helse– og omsorgskomite i en innstilling, der det skisseres en rekke muligheter av betydning for de ideelle innenfor offentlige anskaffelser. Mange innspill er å finne her til de som utreder handlingsrommet for de ideelle.

I Innst. 102 S (2016–2017) behandler Stortingets helse– og omsorgskomite et Dokument 8–forslag fra tre Senterpartirepresentanter (Dokument 8:85 S (2015–2016)). Komiteen viser til signaler fra Stortingets næringskomite da denne behandlet den nye anskaffelsesloven, og fremhever at oppdragsgiver enten kan utlyse åpne anbudsrunder eller reservere kontrakter for ideelle aktører på visse angitte vilkår. Om ønskelig kan også samarbeidsmodeller mellom det offentlige og ideelle aktører tas i bruk, som også benyttes i EU.

Bare til ideelle aktører

Helse–og omsorgskomiteen viser i sin innstilling til at etter de nye reglene vil det bare være pålagt å kunngjøre konkurranser om helse- og sosialtjenester dersom anskaffelsens verdi overstiger EØS-terskelverdien på 6,3 mill. kroner. Ved innkjøp under denne verdien kan offentlige innkjøpere selv velge hvilke virksomheter de ønsker å henvende seg til. Det vil for eksempel være mulig å henvende seg bare til ideelle aktører, ifølge komiteen.

Også med nytt regelverk kan konkurranser reserveres, eller kontrakt tildeles direkte, dersom kontrakten gjelder utøvelse av offentlig myndighet. Dette kan være aktuelt innenfor rus, psykiatri og barnevern, heter det.

Vektlegge særtrekk

– I de nye reglene er dessuten adgangen som offentlige innkjøpere har til å vektlegge særtrekkene ved helse- og sosialtjenestene, tydeliggjort, herunder særtrekk som de ideelle aktørene tradisjonelt har vært gode på, heter det i helse– og omsorgskomiteens innstilling. Helt sentralt står hensynet til brukerens behov. Oppdragsgiveren kan også vektlegge evnen til å mobilisere ressurser i nærmiljøet, samt oppdragsgivers behov for mangfold, erfaring, langsiktighet og spesialkompetanse, kontinuitet og innovasjon og tilbudets innhold og sammensetning.

Det nye regelverket åpner også for tildeling kontrakter gjennom brukervalg. Brukerne kan da selv velge fritt blant de tilbyderne som er kvalifisert og utvalgt, for eksempel en ideell organisasjon. Dessuten kan det offentlige inngå langvarige og løpende kontrakter for å ivareta brukernes behov for stabilitet og kontinuitet eller dersom det er nødvendig på grunn av brukernes behov, kontraktens formål, investeringskostnader eller av andre relevante grunner.

I tråd med nasjonale målsettinger

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, viser for øvrig til dommen i EU-domstolen, Spezzino-saken, i mai 2016. Den legger opp til at kontrakter for helse- og sosialtjenester kan reserveres for ideelle organisasjoner dersom dette er i tråd med nasjonale målsettinger for helse- og omsorgstjenestene og til fellesskapets beste. Flertallet peker også på de samarbeidsmulighetene som finnes ved å benytte «utvidet egenregi». F.eks. har Danmark har utviklet en modell for direkte og langsiktige driftsavtaler med ideelle organisasjoner.

Bli den første til å kommentere på "Stortinget: Rom for å henvende seg bare til ideelle aktører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.