Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten - juni

Skriv ut artikkelen

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser etc. siden sist.

I dag: Advokatfullmektig Jarand Stolpestad

KOFA-avgjørelser

●        KOFA 2019/199

Avinor AS gjennomførte en minikonkurranse mellom sine parallelle rammeavtaleleverandører for inngåelse av avtale om konsulenttjenester innenfor fagområdene prosjektledelse og byggeledelse. 

Klager anførte blant annet at valgte leverandør fikk endre og forbedre sitt tilbud etter at fristen for å levere revidert tilbud var utløpt, som følge av at Avinor AS henvendte seg til valgte leverandør med spørsmål om innholdet i det reviderte tilbudet. I forhandlingsmøtet med valgte leverandør ble det fremholdt fra Avinor AS at tilbudet, uten endringer, ville bli tolket slik at valgte leverandør skulle stille med x antall arbeidere fire av fem arbeidsdager i uken. Den valgte leverandørs reviderte tilbud inneholdt ingen endring av denne løsningen, men valgte leverandør ble senere gitt anledning til å endre sitt tilbud ved å tilby en alternativ løsning som innebar at det ville være personell til stede fem av fem arbeidsdager i uken. KOFA kom til at Avinor AS hadde handlet i strid med kravene til forutberegnelighet og likebehandling ved å tillate at valgte leverandør endret sitt tilbud etter at fristen for å levere revidert tilbud var utløpt.

Det ble videre anført fra klager at Avinor AS hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen ettersom en av klagers tilbudte ressurser ble trukket i poeng fordi det feilaktig ble lagt til grunn at vedkommende var tilbudt for en annen rolle enn det som fremgår av tilbudet. Avinor AS erkjente denne feilen, men opprettholdt det samme poengtrekket ettersom det var andre forhold ved klagers kandidat som gjorde at det ble trukket noe i poeng. KOFA kunne imidlertid ikke se at de fremlagte evalueringsmatrisene dokumenterte at det var forhold ved kandidaten som ga grunnlag for å opprettholde poengtrekket, og kom til at det forelå et brudd på prinsippet om etterprøvbarhet.

●        KOFA 2019/141

Bergen kommune gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse med forhandling for inngåelse av en samspillsentreprisekontrakt om bygging av nytt sykehjem. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene og videre at tildelingsevalueringen var i strid med regelverket.

Anførselen om avvisning ble begrunnet i flere forhold, som hver for seg og samlet ble anført å utgjøre vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Klagers anførsler førte ikke frem under ingen av forholdene og KOFA kom til at det ikke forelå vesentlige avvik.

Når det gjaldt spørsmålet om tildelingsevalueringen var i strid med regelverket, så var det anført at det bl.a. var usaklig å trekke for at klagers oppgaveforståelse hadde et stort fokus på konflikthåndtering og videre at valgte leverandørs poengscore skulle ha vært redusert fordi byggearbeidene var angitt å starte 1-2 måneder før planlagt byggestart, og fordi idriftsettelse skulle være ferdig 1 måned etter det som var foreskrevet i kommunens hovedfremdriftsplan. Klagers anførsler om brudd på regelverket ved bedømmelsen av tildelingskriteriet “Oppgaveforståelse og gjennomføringsplan” førte ikke frem da KOFA, under noe tvil, konkluderte med at en tidligere start/senere idriftssettelse ikke var så vesentlig at den skulle ha gitt trekk i bedømmelsen av tildelingskriteriet.

●        KOFA 2020/293

Tensio AS gjennomførte en konkurranse for inngåelse av rammeavtaler med én eller flere leverandører for utførelse av linjekontroll av høyspentnett. Klager anførte at Tensio AS hadde brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag etteresom kravspesifikasjonen ikke opplyste om hva som skulle evalueres under de ulike tildelingskriteriene. Det ble anført at tildelingskriteriet “Kvalitet med leveringstiden” var ulovlig fordi det ikke fremgår hvilke deler av kravspesifikasjonen som er relevante for bedømmelsen av kriteriet. KOFA kom til at slik kravspesifikasjonen var utformet, så var det vanskelig å se hva som vil være gjenstand for en kvalitativ vurdering – og dermed hvilken meroppfyllelse som vil gi uttelling ved bedømmelsen av tildelingskriteriet – og hva som bare er krav som må være oppfylt. Denne mangelen knyttet seg til grunnleggende forutsetninger for konkurransen og leverandørenes utforming av tilbudene, og det forelå derfor et brudd på regelverket i form av uklart tildelingskriterium.

●        KOFA 2020/254

Innlandet Fylkeskommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av skilt og foliering til bygg og kjøretøy. Klager anførte at valgte leverandør skal avvises fra konkurranse ettersom selskapet ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet.

Klagers anførsel var begrunnet i at den valgte leverandør ikke hadde adgang til å ettersende forpliktelseserklæringer og ESPD-skjema for underleverandørene som valgte leverandør støttet seg på for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Valgte leverandør innhentet nettopp slike erklæringer og skjemaer fra fire selskaper (underleverandører) etter å ha mottatt klage og etter tildelingsbeslutningen og dermed også etter tilbudsfristen. KOFA nevner at det i enkelte tilfeller er adgang til å foreta avklaringer etter tildelingsbeslutningen for å rette feil ved tildelingsbeslutningen, men slike avklaringer må imidlertid ikke være i strid med kravet til gjennomsiktighet og likebehandling.

I denne saken ble det under tvil lagt til grunn at valgte leverandør hadde ment å støtte seg på de fire underleverandørene, og spørsmålet var derfor om det var grunnlag for å konkludere med at disse ressursene hadde ment å avgi støtte til valgte leverandør. Da de fire selskapene kun var opplistet ved navn og uten at det er gitt noen ytterligere opplysninger, så la KOFA til grunn at det ikke var grunnlag for å konkludere med at disse ressursene har ment å avgi støtte. KOFA kom til at valgte leverandør ikke kunne støtte seg på de fire ressursene, noe som ledet avvisning av valgte leverandør da selskapet ikke oppfylte kvalifikasjonskravet.

●        KOFA 2019/370

Brønnøy Havn KF hadde gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjekteringsgruppe for oppføring av et havnebygg. Klager anførte at priskriteriet var ulovlig utformet, ved at et uforpliktende timeestimat skulle vektlegges ved evalueringen. Det var i konkurransegrunnlaget opplyst at tilbydernes pris skulle vurderes basert på “timepris og timeestimater for hver funksjon og hver fase”, og leverandørene var bedt om å oppgi estimert timeantall og timepriser. Det ble i konkurransegrunnlaget oppgitt at NS 8402 er kontraktsbestemmelser, noe som innebærer at oppdraget skal utføres som regningsarbeider etter medgått tid. Valgte leverandør vil dermed som utgangspunkt få betalt for alle timer selv om disse overstiger estimatet som er gitt i tilbudet. Leverandørenes estimerte timeantall er derfor ikke bindende og sa ingenting om hvilken pris oppdragsgiver faktisk må betale for ytelsen. KOFA la til grunn at opplysningene om estimerte timeantall derfor ikke var egnet til å identifisere tilbudet med lavest pris, slik at tildelingskriteriet er ulovlig og konkurransen skulle ha vært avlyst.

●        KOFA 2019/293

Saken gjelder påstand om ulovlig direkteanskaffelse i forbindelse med inngåelse av en leieavtale om leie av grunn til parkeringsformål. Klager anførte at Norges Arktiske Universitet (UiT) hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse ved ikke å kunngjøre anskaffelse om parkeringsavtalen ved parkeringsområder på “campus”.

KOFA kom innledningsvis til at avtalen var omfattet av regelverket, og spørsmålet var om avtalen var å anse som en tjenestekonsesjonskontrakt etter konsesjonskontraktsforskriftens § 4-1 og slik at terskelverdiene for kunngjøring ikke var oppfylt. KOFA kom til at det forelå en konsesjonskontrakt, men avtalens verdi var likevel under terskelverdien for tjenestekonsesjonskontrakter, slik at avtalen dermed ikke utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.

●        KOFA 2019/667

Kristiansand kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av LED-lys i flere idrettshaller. Klager anførte at kommunen hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud. KOFA kom likevel til at klager ikke kunne høres med sin anførsel da det i tilbudet ikke hadde blitt gitt en oversikt om LED-armaturene var dimbare, som var en forutsetning i henhold til kravspesifikasjonen.

●        KOFA 2019/410

Birkenes kommune gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av totalentreprisekontrakt for bygging av avlastningsboliger. Klager anførte at valgte leverandører skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet knyttet til erfaring fra tilsvarende oppdrag/leveranser, at kommunen brøt likebehandlingsprinsippet ved gjennomføring av dialogmøte og at tildelingsevalueringen ble gjennomført i strid med tildelingskriteriene. Ingen av klagers anførsler førte frem overfor KOFA.

●        KOFA 2019/477

Helse Midt-Norge RHF gjennomførte flere forsøk på å avholde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for kjøp av reiser for pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport. Kontrakt ble inngått med Trøndertaxi AS, som benyttet klager som underleverandør. Helse Midt-Norge RHF opprettet senere en samkjøringsrute med minibuss for den aktuelle pasientgruppen i det aktuelle kontraktsområdet. Klager anførte at samkjøringsruten ikke var omfattet av den inngåtte kontrakten mellom Helse Midt-Norge RHF og Trøndertaxi AS, og at det må anses som en ulovlig direkte anskaffelse.

KOFA la til grunn at kontrakten inngått mellom Helse Midt-Norge RHF og Trøndertaxi AS var formulert slik at leverandørene måtte påregne samkjøring eller annen type organisering som førte til at oppdragsgivers interesser ble ivaretatt. Det ble videre vist til at reisene fremdeles var forbeholdt den samme pasientgruppen som er omfattet av kontrakten, innenfor det kunngjorte området, og med minibuss som var etterspurt i konkurransegrunnlaget, til kontraktens priser og innenfor det kunngjorte volumet av anskaffelse. KOFA kom til at klagers anførsel om at det var foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, ikke kunne føre frem.

●        KOFA 2019/447

Nissedal kommune gjennomførte en konkurranse for etablering av VA-ledninger. Klager anførte prinsipalt at tilbudet fra valgte leverandør skulle ha vært avvist og videre at kommunen hadde akseptert en “vesentlig endring” av kontrakten. Anførslene var begrunnet i at valgte leverandør ikke oppfylte kravet i konkurransegrunnlaget om at tilbyderne måtte være “godkjent og aktive lærlingebedrifter”. Etter en tolkning av konkurransegrunnlaget ble det fra KOFA lagt til grunn at det ikke var stilt krav om at tilbyderne skulle være “godkjente og aktive lærlingebedrifter”, men at dette er noe kommunen ville vurdere fra anskaffelse til anskaffelse med hensyn til størrelsen på prosjektet. Klagers anførsler førte ikke frem.

●        KOFA 2020/312

Avinor AS gjennomførte en begrenset konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale for kjøp av elektrisk kraft og forvaltning av Avinors sikringsstrategi.

Klager anførte at Avinor AS hadde foretatt en samlet tildeling av delkontraktene, uten at Avinor AS har forbeholdt seg denne retten i kunngjøringen, noe som er i strid med forsyningsforskriften § 15-3 (4). Det ble videre anført at Avinor AS heller ikke hadde angitt egnede tildelingskriterier for en samlet helhetsvurdering av tilbud for begge delkontrakten. Det samlede tildelingen som Avinor AS hadde gjort var derfor en vesentlig endring av konkurransegrunnlaget, i strid med forsyningsforskriften § 10-2.

Det var i kunngjøringen av konkurransen angitt at konkurransen var delt inn i to delkontrakter, og at tilbyderne kunne levere tilbud på begge kontraktene. Det var ikke inntatt forbehold om samlet evaluering og tildeling av delkontraktene. KOFA kom derfor til at Avinor AS hadde foretatt en endring av konkurransen ettersom dette forutsetter at det er tatt forbehold. Avinor AS anførte at endringen var lovlig, ettersom samtlige tilbydere ønsket slik tildeling. Endringen av konkurransen medførte imidlertid ikke at Avinor AS betinget seg en mulighet til å tildele en samlet kontrakten til én leverandør, som forutsatt i forsyningsforskriften § 15-3 (4), men at hele anskaffelsen endret karakter fra en oppdelt anskaffelse til én enkelt anskaffelse.

Avinor AS anførte videre at det for konkurranse med forhandling måtte være adgang til å gjøre endringer underveis i forhandlingene, noe KOFA var enig i. Spørsmålet var derfor om endringen var vesentlig eller ikke, herunder bl.a. om endringen har påvirket enten deltakelsen i konkurransen eller tildelingen av kontrakten. KOFA så ingen grunn til å gå inn på spørsmål om endringens betydning for deltakelsen av konkurransen ettersom det ble konstatert at Avinor AS ikke hadde opplyst om hvordan den samlede tildelingen ville foregå, og det var derfor ikke klart hvordan evalueringen ville foregå. KOFA kom til at endringen av konkurransegrunnlaget kan ha hatt betydning for utfallet av konkurransen, og at det forelå en vesentlig endring.

●        KOFA 2020/296

Kautokeino kommune gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av bistand til utarbeidelse av en områdeplan med tilhørende konsekvensutredning. KOFA kom til at kommunen hadde brutt regelverket ved ikke å opplyse i konkurransegrunnlaget om det var planlagt å gjennomføre dialog eller ikke. KOFA fant videre at kommunen hadde brutt regelverket ved å anvende en evalueringsmodell som ikke i tilstrekkelig grad hensyntok de store prisforskjellene mellom leverandørenes tilbud. KOFA kom også til at kommunen hadde brutt regelverket ved å gi en mangelfull begrunnelse for tildeling av kontrakt.

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.