Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

Skriv ut artikkelen

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser etc. siden sist.

I dag: Advokatfullmektig Nanna W. Christensen

Lagmannsrett

Glitre Energi Nett AS gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forsyningsforskriften for inngåelse av kontrakt om rammeavtale for entreprenørtjenester på regionalnett og distribusjonsnett. Saken gjaldt begjæring om midlertidig forføyning for å stanse kontraktsinngåelsen. Lagmannsretten kom, i likhet med tingretten, til at selskapet som hadde fått tildelt kontrakten hadde tatt forbehold som var å anse som vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Forbeholdene kunne ikke antas frafalt i avklarings- og forhandlingsmøte under forhandlingene. Lagmannsretten vektla at hensynet til etterprøvbarhet står sterkt i anskaffelsesretten. Oppdragsgiver skulle derfor ha avvist tilbudet i medhold av forsyningsforskriften § 20-8 (1) bokstav b og kravet om midlertidig forføyning førte frem.

Saken gjaldt midlertidig forføyning for stans av kontraktsinngåelse i en offentlig anbudskonkurranse om kjøp av legemidler gjennomført av Sykehusinnkjøp HF. Konkurransegrunnlaget oppga at tildeling ville skje på bakgrunn av laveste årskostnad. Ett av tilbudene ble avvist da det ikke oppfylte ett av minimumskravene i kravspesifikasjonen, fordi det forelå et vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene, og tilbyderen begjærte stans i kontraktsinngåelse. Lagmannsretten kom til at avvisningen var berettiget, og at hovedkravet ikke var sannsynliggjort. Begjæringen om midlertidig forføyning ble dermed ikke tatt til følge.

Tingrett

Statens Vegvesen gjennomførte en konkurranse med forhandling i to trinn. En leverandør, som ble nest beste tilbyder, ble ikke hørt med at en annen leverandør som fikk kontraktstildelingen skulle vært avvist fra konkurransen etter en tolkning av kvalifikasjonskravet etter å ha begjært midlertidig forføyning. Saksøkeren ble heller ikke hørt med hovedanførselen om at det var foretatt usaklig forskjellsbehandling iht. LOA § 4, og som burde ha resultert i at saksøkeren skulle ha vunnet konkurransen.

KOFA

Viken fylkeskommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for mindre anleggsarbeid på Viken fylkeskommunes veinett. Klager, Aktiv Veidrift AS, anførte at kravet til forutberegnelighet var brutt på grunn av manglende opplysninger i konkurransegrunnlaget, noe klagenemnda ikke var enige i. Klagenemnda uttalte blant annet i den sammenheng at kravet til forutberegnelighet ikke rekker så langt at enhver opplysning av betydning for utformingen av tilbudene må fremgå av konkurransegrunnlaget.

Hamar kommune kunngjorde en konkurranse med forhandling for inngåelse av en rammeavtale om et geografisk informasjonssystem for 12 kommuner i Hedmark. Konkurransen ble avlyst etter tildeling. Avlysningen ble begrunnet med at det forelå flere feil som hver for seg, og samlet, ga saklig grunn til å avlyse konkurransen. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen, og hadde dermed brutt regelverket.

Statens Vegvesen gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rivningsarbeider av fire boenheter i forbindelse med utbygging av ny E39. Klagers tilbud, fra EN Entreprenør AS, ble avvist og klager anførte at avvisningen var i strid med regelverket. Klagenemnda kom til at klagers tilbud inneholdt avvik som ikke måtte anses ubetydelige, som følge av uklar tilbudt totalpris og en risikoforskyvning på oppdragsgiver knyttet til kostnader i strid med konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver hadde derfor rett til å avvise klagers tilbud.

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, gjennomførte en konkurransepreget dialog for anskaffelse av totalentreprise for bygging av produksjonsanlegg for biogass. Etter først å ha blitt tildelt kontrakten ble klager, Efacec Engenharia E Sistemas S.A, avvist som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav. Innklagede avlyste derfor konkurransen. Klager anførte bl.a. at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved å avvise klager, og ved å avlyse konkurransen. Klagers anførsler førte ikke frem.

Tysnes kommune hadde benyttet en rammeavtale til utvidelse av VA-anlegget på Lande. Klager, Rune`s Maskin AS, anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved at kjøpet ikke kunne hjemles i rammeavtalen, noe Klagenemnda var enig i. Anskaffelses verdi var imidlertid under den nasjonale terskelverdien for kunngjøringsplikt. Det forelå dermed ikke en ulovlig direkteanskaffelse. 

Karmøy kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om transport og sluttbehandling av avfallsfraksjonen “blandet metall”. Klager anførte at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen i strid med kravet om forutberegnelighet, noe klagenemnda ikke var enig i.

Ringerike kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av skjermer, digitale underholdningstjenester og TV-kanaler for installasjon i ulike institusjoner og kommunale boliger i kommunen. Etter at kontrakt var tildelt, annullerte kommunen tildelingsbeslutningen og avviste tilbudet til valgte leverandør på grunn av et vesentlig avvik fra kravet til lydeffekt. Klager, Hoist Group AS, ble deretter tildelt kontrakt. Som en følge av at valgte leverandør klaget på avvisningen besluttet innklagede å avlyse konkurransen med henvisning til at kravet var uklart utformet. Klagenemnda fant at kravet var tilstrekkelig klart, og avlysningen var derfor ulovlig.

Steinkjerbygg AS gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om en samspillsentreprise for bygging av Guldbergaunet fotballhall. Klager, Consto Midt-Norge AS, anførte at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved å avvise klagers tilbud. Klagenemnda kom til at klagers forbehold vedrørende koronasituasjonen utgjorde et vesentlig avvik. Omgjøringen av tildelingen av kontrakt til klager og avvisningen av klagers tilbud var dermed ikke i strid med regelverket.

Klagenemnda avviste klage i åpen anbudskonkurranse om kjøp av arbeider i forbindelse med utbygging av et nytt avløpsrenseanlegg i Vesterelvnes som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda som følge av at klagen klart ikke kunne føre frem grunnet for sent innlevert tilbud.

Klagenemnda avviste klage i en bygg- og anleggsanskaffelse for rehabilitering av vinduer i Bremsnes kirke. Klagen kunne klart ikke føre frem grunnet at oppdragsgiver i tilstrekkelig grad hadde oppfylt undersøkelsesplikten ved prisforskjeller mellom tilbyderne.

Klagenemnda avviste klagen på anskaffelse av rådgivning i forbindelse med kapitalforhøyelse og senere utvidelse av avtalen til også å omfatte rådgivning i forbindelse med rekruttering av investorer. Klager mente anskaffelsen var en ulovlig direkte anskaffelse, men klagen ble avvist fordi den klart ikke kunne føre frem. Klager påklaget deretter avvisningsvedtaket som ble opprettholdt av klagenemndas leder.

Klagenemnda avviste klage i en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av busstransport av elever og andre brukere i Hå kommune. Klager mente oppdragsgiver hadde foretatt en ulovlig tilpasning av kravspesifikasjonene, som klagenemnda klart mente ikke kunne føre frem da oppdragsgiver hadde begrunnet de nye kravene på en saklig måte som ikke favoriserte en bestemt leverandør. Klager påklaget deretter avvisningsvedtaket som ble opprettholdt av klagenemndas leder.

Bodø kommune gjennomførte i 2015 en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør om kjøp av IKT-driftstjeneste, bredbåndstjenester, konsulenttjenester og tilhørende utstyr. Rammeavtalen ble inngått 3. januar 2017. Klager, iTet AS, anførte at innklagede hadde gjort en rekke endringer i rammeavtalen som hver for seg og samlet medførte at avtalen var vesentlig endret, og måtte likestilles med en ny kontrakt som skulle vært kunngjort.

Klagenemnda kom til at innklagedes kjøp av kontorutstyr på rammeavtalen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Rammeavtalen inneholdt ikke kontraktsvilkårene om pris, som avropsavtalene skulle inngås på grunnlag av. Innklagedes avrop på kontorutstyr kunne dermed ikke forankres i rammeavtalen, og utgjorde derfor en ulovlig direkte anskaffelse. Nemnda kom også til at avtalen var vesentlig endret ved at innklagede betalte for tjenester som vederlagsfritt skulle inngå i implementeringsprosjektet, og at innklagede betalte fullt vederlag for driftstjenesten før implementeringsprosjektet var godkjent. For disse regelbruddene ble innklagede ilagt et gebyr på ti prosent av anskaffelsens verdi.

Klagenemnda kom videre til at avtalen var vesentlig endret ved at innklagede overførte driften av enkelte applikasjoner fra innklagedes egen server (on premise) til å driftes på valgte leverandørs server (PaaS).  For dette ble innklagede ilagt et gebyr på fem prosent av anskaffelsens verdi.

Bodø kommune ble på denne bakgrunn ilagt et samlet gebyr på 11 599 000 kroner.

Klagenemnda avviste klage i en konkurranse etter forsyningsforskriften del III for kjøp av billettkontroll og vakttjenester i Agder. Klagen kunne klart ikke føre frem grunnet en berettiget avvisning som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet.

Klagenemnda avviste klage i Herøy kommunes åpne anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider. Klagen om at det forelå en ulovlig direkteanskaffelse grunnet at oppdragsgiver hadde overskredet den økonomiske rammen for den inngåtte rammeavtalen kunne klart ikke føre frem som følge av at oppdragsgiver dokumenterte at rammeavtalen hadde blitt benyttet innenfor kunngjort omfang og volum.

Melhus kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise med samspill til utførelse av idrettshall over Gimse Parkeringshus. Kontrakt skulle tildeles tilbyderen med laveste pris. Etter tilbudsfrist var det i konkurransegrunnlaget lagt opp til en periode med avklaringer og forhandlinger, før alle kvalifiserte tilbydere ville få anledning til å levere reviderte tilbud. Valgte leverandør oppjusterte tilbudsprisen i sitt reviderte tilbud, og innklagede ba derfor valgte leverandør om å vedstå seg sitt opprinnelige tilbud. Klagenemnda kom til at tilbyderne var bundet av sine opprinnelige tilbud frem til utløpet av vedståelsesfristen. Klager, Næringsbygg AS, anførte at kommunens fremgangsmåte var i strid med føringen i konkurransegrunnlaget, eller kravene til dialog i FOA § 9-3 og LOA § 4, noe klagenemnda ikke var enige i. Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved å gi opplysninger om tilbudsprisene til leverandørene, og ved å fastsette en for kort karensperiode, førte heller ikke frem.

Arbeids- og velferdsetaten gjennomførte en konkurranse etter FOA del IV for anskaffelse av førerkortopplæring som et arbeidsrettet tiltak. Klager, Stjørdal-Meråker Trafikkskole AS, anførte at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved å stille krav om at undervisningen måtte gjennomføres i Trondheim eller Steinkjer. Klagers anførsel førte ikke frem, da både praktiske og økonomiske forhold var saklige grunner ettersom brukerens behov etter FOA § 30-1 (2) var særlig ivaretatt.

Ørsta kommune kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt tilbygg til Ørsta ungdomsskole. Klager, K. Nordang AS, anførte at oppdragsgiver hadde brutt kravet til forutberegnelighet i LOA § 4 ved å benytte en evalueringsmetode som forskyver den oppgitte vekten av tildelingskriteriene. Klager anførte også at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Klagenemnda kom til at ingen av klagers anførsler førte frem. Saken ble behandlet i stornemnd, som kom med uttalelser om valg av evalueringsmetode og normalisering.

Klagenemnda avviste klage i Vinmonopolets åpne anbudskonkurranse om innkjøp av julegaver til Vinmonopolets ansatte for 2020. Klagers tilbud ble avvist som følge av at det hadde levering flere uker etter julen 2020, og dermed inneholdt et vesentlig avvik fra konkurransegrunnlaget. Klagen kunne dermed klart ikke føre frem.

Troms og Finnmark Fylkeskommune gjennomførte en konkurranse med forhandling av hurtiggående kombibåt til Fylkeskommunen. Klager, Oma Baatbryggeri AS, anførte bl.a. at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved ikke å evaluere klagers tilbudte opsjon som et parallelt tilbud, at oppdragsgiver hadde brutt de grunnleggende kravene i LOA § 4 på flere selvstendige grunnlag, og at begrunnelsen for tildelingen var mangelfull. Klagenemnda kom til at ingen av klagers anførsler førte frem.

Viken fylkeskommune gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i to nærmere angitte områder. Klager, Ferder Taxi AS, anførte at det var i strid med regelverket å koble sammen de to ytelsene i samme anskaffelsen og at metoden for verdiberegning av eneretten skulle vært publisert i konkurransegrunnlaget. Klagers anførsel førte ikke frem.

Klagenemnda avviste klage på anskaffelse etter konsesjonskontraktforskriften om leveranse av miljøsertifisering i Oslo. Klagers anførsler om at oppdragsgiver hadde brutt de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 ved kun å invitere leverandør med tilholdssted i Oslo eller omkringliggende kommuner til konkurransen kunne klart ikke føre frem, da oppdragsgiver hadde sikret et tilstrekkelig stort antall leverandører som kunne delta i konkurransen.

Sykehusinnkjøp gjennomførte en åpen anbudskonkurranse på vegne av de regionale helseforetakene for inngåelse av rammeavtaler om kjøp av uregistrerte legemidler. Klager, Abboxia AB, anførte at oppdragsgiver hadde brutt anskaffelsesregelverket ved gjennomføringen av konkurransen for to av delleveransene. For rammeavtalen for vitamintilskuddet tiamin anførte klager at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist og at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Klagers anførsler førte ikke frem. Klager hadde som følge av dette ikke saklig interesse i å få avgjort anførslene vedrørende leverandøren som ble rangert som nummer to. Klagers anførsler om at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen for rammeavtalen for kanrenoat førte heller ikke frem.

Statsforvalteren i Innlandet og Elverum kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av smittevernprodukter. Klagers anførsel, fra Strømmes AS, om at kvalifikasjonskravet om minst tre rammeavtaler med det offentlige de siste tre årene var ulovlig, førte frem. Oppdragsgiver hadde ikke sannsynliggjort at kravet om erfaring med det offentlige var nødvendig for å sikre leveranse a smittevernutstyr som oppfylte offentlig helsesektors krav.

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.