Kofa 15 år i år – Kofa-sjef om fortid, nåtid og fremtid

Anbud365: Kofa 15 år i år – om fortid, nåtid og fremtid- KOFA skal fortsette med å gi uhildete og grundige avgjørelser som gjenspeiler høy kompetanse innenfor regelverket for offentlige anskaffelser og praktisk forståelse. Det er også viktig at partene har tillit til at saksforberedelsen skjer på en måte som er i overensstemmelse med de regler som gjelder for denne, og vi har derfor kontinuerlig fokus på dette internt i Klagenemndssekretariatet, poengterer direktør Anneline Vingsgård i dette Anbud365-intervjuet. Hun leder Klagenemndsekretariatet som i dag bl.a. er sekretariat for Kofa (foto: Trude Brun Wilhelmsen).

Skriv ut artikkelen

I dette eksklusive intervjuet med Anbud365 forteller direktør Anneline Vingsgård, mangeårig leder for sekretariatet til Kofa, om bl.a.:

  • Viktige satsingsområder fremover
  • Merkesteiner i Kofas 15-årige historie
  • Spesielle temaer som går igjen
  • Lavterskeltilbud og klagegebyr
  • Målrettet arbeid for kortere saksbehandlingstid
  • Kompetanse, der Vingsgård sier: – Ved å lese avgjørelsene kan alle som jobber med regelverket, få god innsikt i hvordan KOFA anvender regelverket på ulike typetilfeller.

1.januar 2003 startet Klagenemnda for offentlige anskaffelser, bedre kjent i dag som Kofa, sin virksomhet – som en svært sentral og viktig institusjon i arbeidet med å heve kompetanse og rydde unna feil bruk av regelverket. I juni 2006 overtok Anneline Vingsgård som sekretariatsleder for Kofa, inntil hun i oktober i fjor ble utnevnt til direktør for Klagenemndsekretariatet – som også er dagens sekretariat for Kofa.

I anledning av 15-årsjubileet til Kofa stilte vi Vingsgård noen spørsmål:

–  Kofa skulle være et lavterskeltilbud. Er det blitt det, og hvordan begrunner du i så fall din konklusjon her? Dessuten: For noen år siden ble klagegebyret hevet.  Kan det ha ført til at terskelen for å klage er blitt vel høy? Ser du tegn til en slik utvikling?

Vingsgård: Sammenlignet med alternativet som er domstolsbehandling, mener jeg at KOFA er et lavterskeltilbud, ja. Det eneste som kreves er innbetaling av et klagegebyr og en klage hvor klager begrunner hvorfor regelverket er brutt. Deretter er det opp til innklagede å sørge for at saken blir opplyst før en nemnd bestående av eksperter på regelverket tar stilling til klagen. At klagegebyret har økt fører muligens til at færre klager, men det er fremdeles ikke veldig kostbart sammenlignet med hva det koster å gjennomføre en domstolsbehandling av saken.

– Kofa skulle også bidra til å heve kompetansen innenfor offentlige anskaffelser. Hvordan og med hva arbeider dere for å bidra til det?

Vingsgård: Vi mener at sakene i seg selv bidrar til å heve kompetansen innenfor regelverket ved at nemnda utførlig begrunner hvordan de vurderer klagers anførsler. Vi er opptatt av at klager tas på alvor og får en grundig behandling av sine anførsler. Ved å lese avgjørelsene kan alle som jobber med regelverket, få god innsikt i hvordan KOFA anvender regelverket på ulike typetilfeller. Alle KOFA avgjørelsene våre og sekretariatets avvisninger publiseres på kofa.no, og vi tilbyr også en søkefunksjon slik at det skal være lett å finne relevante saker. I tillegg utgir vi kvartalsvise nyhetsbrev med de viktigste sakene våre og arrangerer en årlig konferanse hvor hovedfokus er på KOFA-saker og tema vi ser kan være utfordrende eller interessante for oppdragsgiverne.

– Så vel i siste utgave av nyhetsbrevet og i årsmeldingen for 2017 kommenterer du den lange saksbehandlingstiden for de uprioriterte sakene. Har du fått tilbakemeldinger på dette, f.eks. i form av signaler fra departementet om mer ressurser? Ifall ikke, hvordan håndteres da den lange saksbehandlingstiden? I nyhetsbrevet heter det jo: « For at regelverket for offentlege anskaffingar skal kunne handhevast på beste mogeleg måte, må alle klagene som kjem inn til KOFA, bli behandla innan kort tid. Dessverre er ikkje KOFA der i dag».

Vingsgård: Lav saksbehandlingstid er viktig for at KOFA skal kunne håndheve regelverket så effektivt som mulig. Oppdragsgiverne og klagerne er naturlig nok svært opptatt av en rask behandling, og vi får mange henvendelser om saksbehandlingstid. Mange er svært frustrerte over at det tar lang tid før de får en avklaring.  KOFA jobber målrettet for å få en så kort saksbehandlingstid som mulig. Vi har et kontinuerlig fokus på effektivitet i saksbehandlingen og det er lite å hente internt på å forkorte saksbehandlingstiden. KOFA er som andre offentlige organ avhengig av tilstrekkelig med ressurser for å nå målet om lav saksbehandlingstid og den budsjettmessige virkelighet som vi i KOFA må forholde oss til.

– Fra tid til annen er det spesielle temaer som til en viss grad preger innkomne klager. I en periode var det f.eks. Lianakis. Er det slike trekk/temaer i saksmengden idag? Og hvorfor er det i såfall slike tema som til en viss grad preger sakene?

Vingsgård: Det er for tiden ikke et konkret tema som i like stor grad preger sakene i dag som den perioden Lianakis var en gjenganger. Men det er en del temaer som går igjen, som for eksempel spørsmål om hvordan kvalifikasjonskravene skal forstås, og om oppdragsgivers måte å evaluere tilbudene på er i samsvar med regelverket. Hvorfor enkelte slike temaer blir fremtredende er vanskelig å si. Det kan ganske enkelt være at temaet har fått større oppmerksomhet blant dem som klager, eller at oppdragsgiverne synes dette et særskilt krevende område i anskaffelsesprosessen å forholde seg til.

– I bakspeilet – hva blir stående igjen som merkesteiner i Kofas 15 -årige historie?

Vingsgård: På generell basis mener jeg at det at KOFAs leder og nemndsmedlemmene har lyktes med å etablere et godt alternativ til domstolene er den viktigste merkesteinen. Nemndsmedlemmene har i kraft av sin allsidige erfaring og høye kompetanse gitt et betydningsfullt bidrag til tolkningen av anskaffelsesregelverket de siste 15 årene. Vi opplever at KOFA er høyt respektert og at oppdragsgiverne forholder seg til de avgjørelser som KOFA avsier selv om de fleste avgjørelsene ikke er bindende.

Det har ellers vært utrolig spennende å få følge KOFA gjennom disse årene, og det jeg personlig husker best er sak 2010/364 mot Barne- ungdoms- og familieetaten hvor KOFA kom at kjøp av institusjonsplasser for barn innen barnevern var omfattet av unntaket om utøvelse av offentlig myndighet. Saken ledet til endring av regelverket, hvor unntaket ble inntatt i den norske forskriften. Ellers var det noen interessante og travle år når gebyrsakene kom inn i hopetall, og vi fikk problemstillinger i sakene, både prosessuelle og materielle, som krevde godt skjønn og tungen beint i munnen når vi skulle navigere i anskaffelsesregelverket.

– Hva er viktige satsingsområder i tiden fremover for å bevare Kofas utvilsomt meget solide posisjon i det offentlige anskaffelses-markedet fremover?

Vingsgård: For KOFA er det viktig at sakene som behandles holder høy kvalitet.  Kun dersom de gjør det, vil oppdragsgivere forholde seg til avgjørelsen og lære av den til ettertid. Det samme gjelder klagerne som skal få en grundig avgjørelse av tvisten slik at de kan slå seg til ro med at den konflikten som har oppstått har fått en riktig løsning. KOFA skal derfor fortsette med å gi uhildete og grundige avgjørelser som gjenspeiler høy kompetanse innenfor regelverket for offentlige anskaffelser og praktisk forståelse. Det er også viktig at partene har tillit til at saksforberedelsen skjer på en måte som er i overensstemmelse med de regler som gjelder for denne, og vi har derfor kontinuerlig fokus på dette internt i Klagenemndssekretariatet.

Bli den første til å kommentere på "Kofa 15 år i år – Kofa-sjef om fortid, nåtid og fremtid"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.