Brøt kunngjøringsplikt i TED for statlig anskaffelse verd 1,1 mill

Anbud365: Brøt kunngjøringsplikt i TED for statlig anskaffelse verd 1,1 millHovedbygningen Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Gløshaugen i Trondheim (foto: Gunnar K. Hansen, NTNU Komm.avd.)

Skriv ut artikkelen

NTNUs anskaffelse verd 1,1 mill i juni i fjor skulle også kunngjøres i TED–databasen. Det hadde ikke universitetet, som er en statlig myndighet, gjort. Da konkluderte Kofa med at man sto overfor en ulovlig direkteanskaffelse. Det er WTO–avtalen om offentlige innkjøp som bestemmer at dersom anskaffelsen er lik eller overstiger den aktuelle terskelverdien skal den også kunngjøres i TED.

I Kofa–sak 2016/134 var en åpen anbudskonkurranse i regi av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) utgangspunktet. Den gjaldt kjøp av en 3D–printer og ble kunngjort 1. juni i fjor – i Doffin-databasen, men ikke i TED-databasen. Anskaffelsens verdi ble anslått til 1 100 000 kroner ekskl. mva. I konkurransegrunnlaget ble det på tilsvarende vis angitt at den anslåtte verdien var «ca. 1,1 MNOK ekskl. mva.».

Klagen gikk ut på at her dreide det seg om en ulovlig direkte anskaffelse. Av regelverket som da gjaldt, var kravet at det var kunngjøringsplikt i Doffin for alle kontrakter med verdi over 500 000 kroner. For «statlige myndigheter» gjaldt det dessuten et krav om å kunngjøre i TED–databasen vare- og tjenestekontrakter «der den anslåtte verdi overstiger 1,1 million kroner ekskl. mva.».

WTO–avtalen om offentlige innkjøp

Bakgrunnen for bestemmelsen er WTO-avtalen om offentlige innkjøp (Government Procurement Agreement – GPA), der det etter artikkel II nr. 2 bokstav c gjelder avtalen for anskaffelser hvor verdien «equals or exceeds the relevant threshold».  Kofa har lagt til grunn at dette betyr at for statlige myndigheter skal dermed anskaffelser med en anslått verdi lik eller mer enn 1,1 millioner kroner ekskl. mva. kunngjøres i TED-databasen.

NTNU har anført at universitetet ikke er en statlig myndighet i anskaffelsesregelverkets forstand. Ifølge innklagede er det lang praksis for å anse universitetene og høyskolene som offentligrettslige organer. Kofa skriver:

NTNU er en «statlig myndighet»

– I den reviderte WTO-avtalen av mars 2012, som trådte i kraft april 2014, går det nå frem av den veiledende listen i Annex 1 punkt 12.15 at «Statlige universiteter og høyskoler (Universities and University Colleges)» er regnet som «central government entities», det vil si statlige myndigheter. Den reviderte WTO-avtalen medførte ingen endringer i forskriften § 2-2 (1). Lovgivers forutsetning synes å ha vært at bestemmelsen allerede omfattet statlige universiteter og høyskoler. Under enhver omstendighet medfører den reviderte WTO-avtalen at bestemmelsen etter april 2014 må forstås slik.

Dermed konkluderer klagenemnda at NTNU må anses som en «statlig myndighet», og at anskaffelsen skulle dermed ha vært kunngjort i TED-databasen etter reglene i forskriften del III. Samtidig kommenterer Kofa NTNU synspunkt at anskaffelsen ikke kan anses som en ulovlig direkte anskaffelse fordi de innkomne tilbudene lå under terskelverdien på 1,1 millioner:

Oppdragsgivers anslag er utslagsgivende

– Det er oppdragsgivers anslag av anskaffelsens verdi som er avgjørende for hvilke deler av forskriften som kommer til anvendelse, og hvilke kunngjøringsregler som skal benyttes, jf. klagenemndas sak 2016/26 premiss 19.

Bli den første til å kommentere på "Brøt kunngjøringsplikt i TED for statlig anskaffelse verd 1,1 mill"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*