Regelrådet: Lærling-endring ikke nok utredet, uklart om det forenkler for SMB

Anbud365: Regelrådet: Lærling-endring ikke nok utredet, uklart om det forenkler for SMB- Vi gjør oppmerksom på at det følger av utredningsinstruksen pkt. 4-3 at Regelrådet skal informeres om høringen når forslag til lov og forskrift som er særlig relevant for næringslivet legges ut på høring. Vi kan ikke se å ha mottatt informasjon om denne saken, og ber om at dere i fremtiden også setter Regelrådet som mottaker av høringer som berører næringslivet. Denne påminnelsen til Kunnskapsdepartementet fremgår av Regelrådets høringssvar til forslaget om endring av den såkalte lærlingklausulen. På bildet Sandra Riise, leder av Regelrådet (foto: Svein Finneide).

Skriv ut artikkelen

Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet. Det er det statlige Regelrådets konklusjon etter å ha sett på høringen som Kunnskapsdepartementet har gjennomført om endringer i lærlingklausulen i offentlige anskaffelser. Og rådet peker på at høringsnotatet beskriver forslaget som en forenkling for små og mellomstore virksomheter i forhold til de større aktørene, men: – Det fremstår ikke klart for Regelrådet hvorfor forslaget er en forenkling for små virksomheter sammenliknet med gjeldende rett.

Departementet har hatt på høring forslag til endringer i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (lærlingklausulen). Høringsfristen er nå ute, og blant dem som har latt høre fra seg, er Regelrådet, som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Det har som formål å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

Mangler ved problembeskrivelsen

Rådet kritiserer at det er mangler ved problembeskrivelsen i forslaget. Det gjør det vanskelig å få oversikt over dagens utfordringer og hvilke målsetninger departementet har med forslaget. Problembeskrivelsen kunne med fordel i større grad beskrevet utviklingen over tid, heter det, forventet fremtidig utvikling uten tiltak og hvilke næringer som blir berørt. Høringen oppgir bl.a. hvor mange som ikke får læreplass, men sier ikke noe om den samlede mangelen på arbeidskraft i de berørte sektorene.

Ettersom høringsnotatet ikke inneholder informasjon om berørt næringsliv og virkningene ikke er forsøkt tallfestet, mener Regelrådet det er vanskelig å anslå hvordan forslaget vil påvirke de berørte virksomhetene.

Forbedring av etterlevelsen?

Det mangler også en vurdering av tiltak som kan forbedre etterlevelsen av lærlingvilkårene i kontraktene. Det er et problem at vilkårene ikke blir kontrollert i dag, og det fremstår ikke klart for Regelrådet at forslaget vil forandre på dette. Regelrådet kan derfor ikke konkludere med at forslaget er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. det en svakhet ved utredningen at det ikke er gjort forsøk på å tallfeste kostnadene forslagene vil ha for berørt næringsliv.

Departementet skriver i høringsnotatet at manglende etterlevelse av kontraktsvilkårene er blant de største problemene knyttet til lærlingklausulen. Regelrådet savner en diskusjon av hvordan dette problemet kan løses. De registrerer at departementet skriver at de fremover vil se på tiltak knyttet til problemet, men rådet savner en bredere diskusjon om temaet i høringen. Om aktørene i stor grad kan ignorere reglene i dag uten konsekvenser, så er Regelrådet usikre på om reglene i større grad vil følges med de nye forslagene.

Forenkling for SMB?

Høringsnotatet beskriver forslaget som en forenkling for små og mellomstore virksomheter i forhold til de større aktørene. Det fremstår ikke klart for Regelrådet hvorfor forslaget er en forenkling for små virksomheter sammenliknet med gjeldende rett.

Det fremkommer ikke av høringsnotatet om det er planlagt en fremtidig evaluering av regelverket. Regelrådet vil anbefale at departementet etter en tid gjennomfører en evaluering av effektene av det nye regelverket.

Bli den første til å kommentere på "Regelrådet: Lærling-endring ikke nok utredet, uklart om det forenkler for SMB"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.