Mæland eksklusivt til Anbud365 (I): Regelevaluering, kompetansesatsing, effektivisering og risikoordning

Anbud365: Mæland eksklusivt til Anbud365 (I): Regelevaluering, kompetansesatsing, effektivisering og risikoordning– Når det gjelder kompetanse, så er jeg kjent med at flere etterlyser et tilbud utover den veiledningen og opplæringen som Difi i dag tilbyr. Dette synes jeg er positivt, fordi det illustrerer at aktørene har et ønske om mer kunnskap og økt kompetanse for å kunne gjennomføre gode offentlige innkjøp. Departementet har også registrert at det er flere aktører som sammen har lagt til rette for et akademisk tilbud. Dette mener jeg er et godt tiltak, sier næringsminister Monica Mæland i et eksklusivt intervju med Anbud365 (foto: NFD).

Skriv ut artikkelen

  • Tar sikte på å evaluere sider ved det nye anskaffelsesregelverket, men ikke bestemt når
  • En stortingsmelding om offentlige anskaffelser er planlagt fremlagt våren 2018 – med hovedvekt på å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering, inklusive en vurdering av kompetansetilbud ut over hva Difi tilbyr
  • I budsjettproposisjonen for 2018 planlegger regjeringen å komme med en vurdering av en eventuell risikoordning knyttet til innovasjon, basert bl.a. på erfaringer med bruken av innovasjonspartnerskap.

Dette opplyser næringsminister Monica Mæland i et eksklusivt intervju med Anbud365. Vi bringer her første del av intervjuet. Andre del, som handler om Kofa og tilsynsordning publiseres mandag førstkommende.

– Er det planer om å evaluere effekten av det nye nasjonale regelverket – i tilfelle når der det naturlig?

– Vi har gjort til dels store endringer i regelverket, påpeker næringsministeren. Derfor mener jeg det vil være naturlig at sentrale deler av regelverket blir evaluert. Ettersom regelverket nylig er trådt i kraft er utgangspunktet mitt at det må få virke en god tid før vi kan evaluere. Vi har ikke planlagt når eller hvilke deler av regelverket som bør evalueres.

Uavhengig av når en slik evaluering vil finne sted, så ønsker hun tilbakemelding fra aktørene. – Regelverket er stort og omfattende, og vi har arbeidet med revisjonen i flere år. Da er det ikke utenkelig at det er effekter ved regelverket som det av ulike grunner kan være naturlig å se nærmere på, konstaterer statsråd Mæland overfor Anbud365.

– Stortinget peker i sin innstilling til den nye anskaffelsesloven på at det er en stund siden det sist ble fremlagt en melding om offentlige anskaffelser og at det er behov for en slik nå. Når vil departementet legge frem en slik, og hva vil være de sentrale elementene i denne? I fall man ennå ikke er kommet så langt, fins det en fremdriftsplan for dette arbeidet? 

Næringsministeren slår fast at departementet følger opp Stortingets ønske om en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. – Vi har begynt arbeidet, og planlegger å legge frem meldingen våren 2018, opplyser hun. Gjennom meldingen ønsker vi å legge bedre til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser.

Departementet har ikke konkludert med hva meldingen konkret vil omtale. Sentrale elementer vil være bedre organisering av anskaffelsesprosessene, økt digitalisering, innovasjon, økt kompetanse og profesjonalisering. Mæland:

Kompetanse

– Når det gjelder kompetanse, så er jeg kjent med at flere etterlyser et tilbud utover den veiledningen og opplæringen som Difi i dag tilbyr. Dette synes jeg er positivt, fordi det illustrerer at aktørene har et ønske om mer kunnskap og økt kompetanse for å kunne gjennomføre gode offentlige innkjøp. Departementet har også registrert at det er flere aktører som sammen har lagt til rette for et akademisk tilbud. Dette mener jeg er et godt tiltak, poengterer hun, og fortsetter:

– Så er spørsmålet hva vi som myndigheter gjør med denne etterspørselen. Jeg mener at det er behov for å se nærmere på dette, og vurdere om det er tiltak som det offentlige kan iverksette – enten alene eller i samarbeid med andre aktører. Dette blir derfor en del av arbeidet med ny stortingsmelding.

Statsråden legger stor vekt på å ha dialog med relevante aktører i dette arbeidet. – Jeg imøteser også innspill til arbeidet, og departementet vil komme nærmere tilbake med informasjon om dette på våre hjemmesider, sier næringsminister Monica Mæland til Anbud365.

– Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en risikoordning for offentlige anskaffelser kan utformes og komme tilbake til Stortinget med en sak på egnet måte. Det er gjerne i forbindelse med å fremme innovasjon en slik ordning nevnes. Når planlegges tilbakemeldingen til Stortinget og hva vil den eventuelt gå ut på?

– I Norge bruker vi årlig 480 milliarder kroner på offentlige innkjøp. Gjennom å åpne for innovasjon i forbindelse med innkjøpsprosessene kan pengene bidra til å gi bedre tilbud til våre innbyggere, øke effektiviteten i offentlig sektor og til å styrke verdiskapingen i det private næringslivet. Tilskuddet på 10 millioner kroner til Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) er for tiden regjeringens største økonomiske virkemiddel for å bidra til økt innovasjon i forbindelse med offentlige anskaffelser. Vi har stor tro på at dette vil stimulere til at flere offentlige virksomheter vil innovere i forbindelse med offentlige anskaffelser, fremhever statsråd Mæland.

Innovasjonspartnerskap

I den nye anskaffelsesloven som trådte i kraft ved nyttår, ble en helt ny innkjøpsprosedyre innført: Innovasjonspartnerskap. Et første pilotprosjekt med innovasjonspartnerskap under OFU-ordningen (Forsknings- og utviklingskontrakter) er igangsatt i regi av Innovasjon Norge. Innkjøpende enhet er Stavanger kommune, og anskaffelsen er innenfor helsesatsingen “Leve hele livet”.  – Dette er et spennende prosjekt som kan bidra til å vise oss hvordan vi gjennom innovasjonspartnerskap kan redusere risikoen ved innovative offentlige anskaffelser, understreker næringsministeren.

I sin behandling av ny lov om offentlige anskaffelser fikk Stortinget innspill på at innovative anskaffelser leder til høyere risiko. – Dette har Stortinget bedt meg om å se nærmere på, fremholder hun. Vi ønsker nå å se på hvordan det nye regelverket og innovasjonspartnerskapet virker og tas i bruk, og ønsker å bruke erfaringene fra dette arbeidet når vi vurderer en eventuell ny risikoordning. Vi kommer nærmere tilbake til saken i budsjettproposisjonen for 2018.

Bli den første til å kommentere på "Mæland eksklusivt til Anbud365 (I): Regelevaluering, kompetansesatsing, effektivisering og risikoordning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.