Skjerpede klima- og miljøkrav: For hvilke anskaffelser gjelder 30 prosent vekting?

Anbud365: Skjerpede klima- og miljøkrav: For hvilke anskaffelser gjelder 30 prosent vekting?Vi understreker at det fortsatt er uklart hvordan klima- og miljøkravene i FOA § 7-9 skal tolkes og anvendes i praksis. Rettstilstanden er ikke fullstendig klarlagt, og vi vil følge utviklingen nøye fremover med stor interesse, konstaterer artikkelforfatteren (foto: Simonsen Vogt Wiig).

Skriv ut artikkelen

Av advokat Nanna W. Christensen, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Fra 1. januar 2024 trådte de skjerpede klima- og miljøkravene i anskaffelsesforskriften (FOA) § 7-9 i kraft. Den nye hovedregelen i § 7-9 (2) stiller krav om at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 % av totalen i tildelingskriteriene. Men for hvilke deler av forskriften gjelder egentlig den nye hovedregelen? 


Ny § 7-9 i anskaffelsesforskriften

Den nye bestemmelsen i FOA § 7-9 lyder slik[1]:


Formålet med bestemmelsen, slik det fremgår i § 7-9 (1), er at de krav og kriterier som stilles skal redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning. For å realisere dette formålet er det avgjørende at oppdragsgivere har en grundig forståelse av de potensielle klimaavtrykkene og miljøbelastningen knyttet til den konkrete anskaffelsen. Oppdragsgiver må i den sammenheng identifisere og implementere relevante klima- og miljøhensyn. Denne tilnærmingen underbygger intensjonen om å gjøre anskaffelsesprosessene mer bærekraftige, i samsvar med de overordnede klima- og miljømålsettingene.

I § 7-9 (2) er det ikke gjort noen reservasjoner fra det absolutte kravet. Etter sin ordlyd taler dette for at alle typer anskaffelser gjennomført etter FOA er omfattet av den nye hovedregelen.

Det gjenstår fortsatt flere uavklarte spørsmål knyttet til hvordan de skjerpede klima- og miljøkravene i § 7-9 skal tolkes og forstås, herunder også spørsmålet om hvilke anskaffelser som omfattes av den nye hovedregelen om 30 prosent klima- og miljøvekting. I hovedsak skyldes dette fravær av lovforarbeider og praksis fra domstolene og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Må alle offentlige anskaffelser etter FOA vektes med 30 prosent klima- og miljøhensyn?

Pliktregelen om 30 prosent klima- og miljøvekting er plassert i FOA sine fellesbestemmelser i kapittel 7, som gjelder for alle anskaffelser utført i henhold til FOA. Dette reiser spørsmålet om den nye hovedregelen om 30 prosent klima- og miljøvekting gjelder for alle offentlige anskaffelser, uavhengig av hvilken del av FOA anskaffelsen følger.

I forbindelse med endringsforslagene til ny FOA § 7-9, forsyningsforskriften § 7-9 og konsesjonskontraktforskriften § 7-6, som ble sendt på høring 8. desember 2022, er Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat punkt 5.3.1[2] og veilederen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) kapittel 3[3] egnet til å bidra med noen viktige avklaringer i denne sammenheng.

Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat

I høringsnotatet foreslo departementet tre alternativer til ny bestemmelse i FOA § 7-9 for å oppnå våre klima- og miljømål, øke bærekraft i offentlige innkjøp, og vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser.[4]

Det er riktignok slik at ingen av departementets tre høringsforslag til ny § 7-9 ble vedtatt i sin opprinnelige form til slutt. Den nye bestemmelsen i § 7-9 er en hybrid av høringsforslagene, basert på høringssvarene hvor alternativ tre fikk størst oppslutning, som vi tidligere har skrevet om i vår artikkel på Simonsen Vogt Wiig sin hjemmeside.[5]

Departementet ba i høringsnotatet om tilbakemelding fra høringsinstansene på om § 7-9 (2) burde flyttes ut av § 7-9, og inntas i «de deler av forskriften» pliktregelen om 30 prosent klima- og miljøvekting skal gjelde for, med henvisning til FOA del III. Alternativt om pliktregelen uttrykkelig skulle konkretisere at vektingskravet «bare gjelder der oppdragsgiver skal eller velger å angi tildelingskriteriets relative vekt». Ingen av disse forslagene ser imidlertid ut til å ha blitt implementert.

Det er likevel vår vurdering at departementets uttalelser i høringsnotatet knytter seg til generelle vurderinger av hvordan den nye hovedregelen om 30 prosent klima- og miljøvekting skal tolkes og forstås i ny § 7-9, sett i lys av hvordan de tre høringsforslagene ble utformet. Pliktregelen om minimum 30 prosent vekting av klima- og miljøhensyn var også et av de gjennomgående hovedformålene med endringsforskriften. I alle tre høringsforslagene er det lagt til grunn at pliktregelen gjelder for del III, der oppdragsgiver er forpliktet til å angi tildelingskriterienes relative vekt.

Departementet presiserer følgende i høringsnotatet punkt 5.3.1:

«For at offentlige oppdragsgivere skal kunne oppfylle kravet, må anvendelsesområdet til bestemmelsen avgrenses til de anskaffelsene hvor oppdragsgiver etter regelverket for øvrig er forpliktet til å angi tildelingskriterienes relative vekt. Krav til å angi tildelingskriterienes relative vekt er gitt i anskaffelsesforskriften del III», over EØS-terskelverdi (vår utheving).[6]

Departementet begrunner dette med at «[s]iden del III-anskaffelser er av en viss verdi, er tanken at dette er områder der klima- og miljøvennlige anskaffelser kan ha særlig stor betydning for å nå fastsatte klima- og miljømål», jf. punkt 5.4.1.

Etter vår oppfatning gir departementet dermed uttrykk for hvilke anskaffelser som omfattes av pliktregelen, herunder der oppdragsgiver er forpliktet til å angi tildelingskriterienes relative vekt. Hovedregelen om 30 prosent klima- og miljøvekting gjelder dermed for del III-anskaffelser. Rent lovteknisk burde det likevel ha blitt presisert i ny § 7-9 når kravet gjelder, slik departementet også ba om innspill på (jf. ovenfor).

Veileder fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

DFØ legger tilsvarende til grunn i deres ferske veileder om de skjerpede klima- og miljøkravene på anskaffelser.no.[7] I veilederen punkt 3.4-3.6 fremgår det at pliktregelen om 30 prosent klima- og miljøvekting i § 7-9 (2) gjelder anskaffelser omfattet av del III, at bør-regelen i § 7-9 (3) om å prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste tildelingskriteriene gjelder for del II, og at anskaffelser som følger del I ikke er omfattet av verken § 7-9 (2) eller (3), ettersom det ikke stilles prosedyreregler i del I.[8]

Konklusjon

På denne bakgrunn vurderer vi det slik at anvendelsesområdet til den nye hovedregelen i § 7-9 (2) om 30 prosent vekting av klima- og miljøhensyn gjelder som følger:

FOA del I: Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å vekte verken klima- eller miljøhensyn med 30 prosent, eller til å oppgi klima- og miljøhensyn blant de tre høyest prioriterte, etter reglene i § 7-9 (2) og (3). Det skyldes fravær av prosedyreregler i del I, som er ment å gi oppdragsgiver et stort handlingsrom til å organisere konkurransen slik de finner mest hensiktsmessig. Selv om det ikke er krav om prosedyrer i del I, er det likevel viktig å være oppmerksom på at oppdragsgiver fortsatt er forpliktet til å ivareta klima- og miljø i sin anskaffelsespraksis etter anskaffelsesloven (LOA) § 5.

FOA del II: Oppdragsgiver skal angi tildelingskriterier i prioritert rekkefølge, jf. FOA § 8-11 (1). Dermed vil bør-regelen i § 7-9 (3) om å prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste tildelingskriteriene gjelde for disse anskaffelsene, men det vil ikke gjelde et absolutt krav slik vi vurderer det.

FOA del III: Oppdragsgiver skal angi tildelingskriterienes relative vekt ved valg av tilbud, jf. FOA § 18-1 (6). FOA del III gjelder over EØS-terskelverdiene, jf. § 5-1 (3). Hovedregelen om at klima- og miljø skal vektes med minimum 30 prosent, kommer derfor til anvendelse på anskaffelser omfattet av del III.

Gjelder 30 prosent vekting når oppdragsgiver velger å oppgi tildelingskriterienes relative vekt?

Spørsmålet er dermed om oppdragsgiver likevel kan være forpliktet til å følge hovedregelen om 30 prosent vekting av klima- og miljøhensyn, dersom oppdragsgiver velger å oppgi tildelingskriterienes relative vekt. Den nye bestemmelsen i § 7-9 er tross er plassert i FOA sine fellesbestemmelser.

Departementet fastslår tydelig i høringsnotatet, som nevnt ovenfor, at oppdragsgiver er forpliktet til å følge hovedregelen om 30 prosent vekting av klima- og miljøhensyn der oppdragsgiver enten «skal eller velger å angi tildelingskriterienes relative vekt» (vår understreking). Vi er enige i dette.

Pliktregelen om 30 prosent klima- og miljøvekting vil dermed også gjelde for anskaffelser som følger FOA del I og del II, i de tilfeller der oppdragsgiver velger å benytte tildelingskriterienes relative vekt. Oppdragsgiver vil i så fall være omfattet av FOA § 7-9 (2), på samme måte som anskaffelser underlagt del III. Pliktregelen om 30 prosent vekting kan derfor også komme til anvendelse for anskaffelser under EØS-terskelverdiene.

Vi understreker at det fortsatt er uklart hvordan klima- og miljøkravene i FOA § 7-9 skal tolkes og anvendes i praksis. Rettstilstanden er ikke fullstendig klarlagt, og vi vil følge utviklingen nøye fremover med stor interesse. Vær derfor oppmerksom på at vår konklusjon ikke er ment å erstatte juridisk rådgivning, og bør brukes med forbehold. Hver enkelt anskaffelse må vurderes konkret, ikke baseres utelukkende på denne informasjonen. Vi anbefaler alltid å søke profesjonell juridisk rådgivning.


[1] F12.08.2016 nr. 974, forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9.

[2] https://www.regjeringen.no/contentassets/c4273886e0eb4d0cae52571717c277bf/horingsnotat.pdf

[3] Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – 3. Anskaffelsesforskriften – reglene som gjelder | Anskaffelser.no

[4] horingsbrev.pdf (regjeringen.no)

[5] Historiske forskriftsendringer for å styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – Simonsen Vogt Wiig (svw.no)

[6] Høringsnotat – arbeidsdokument sept/okt 2022 (regjeringen.no). Uttalelsen gis under forslag 1 om alltid å vekte med minst 30 prosent.

[7] Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser | Anskaffelser.no

[8] Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – 3. Anskaffelsesforskriften – reglene som gjelder | Anskaffelser.no

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede klima- og miljøkrav: For hvilke anskaffelser gjelder 30 prosent vekting?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.