Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten -okt 2021

Skriv ut artikkelen

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser etc. siden sist.

I dag: Partner, advokat Trine Lise Fromreide

Lagmannsrett

·  LE-2021-113410

Saken gjaldt begjæring om midlertidig forføyning. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for transport og energiutnyttelse av restavfall. ROAF mottok tilbud fra Norsk Gjenvinning Downstream AS (NGD), Ragn-Sells AS og en tredje leverandør. Kontrakten ble tildelt Ragn-Sells AS, hvorpå NGD påklaget tildelingsbeslutningen. Spørsmålet for retten var om ROAF skulle ha medregnet norsk forbrenningsavgift i evalueringen av tilbudet fra Ragn-Sells AS. Lagmannsretten kom til at konkurransegrunnlaget og den evalueringen som fremgikk av dette ikke ga tilstrekkelig forutberegnelighet og ikke var tilstrekkelig klart, med den konsekvens at tildelingsbeslutningen ble truffet i strid med anskaffelsesregelverket.

·  LE-2021-130025

Saken gjaldt begjæring om midlertidig forføyning. Stange kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for totalentreprise for nye Stange ungdomsskole. Kommunen mottok seks tilbud i konkurransen, blant annet fra Escosør AS og Martin M Bakken AS. Kontrakten ble tildelt Escosør AS, hvorpå Martin M Bakken AS påklaget tildelingsbeslutningen.

Martin M Bakken AS gjorde gjeldende at Ecosør AS skulle vært avvist fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav om erfaring. Det ble gjort gjeldende at kommunen opptrådte i strid med anskaffelsesloven § 4 både ved å ha gått utover sitt innkjøpsfaglige skjønn ved tolkningen og anvendelsen av kravet om erfaring fra tilsvarende entreprise av «tilsvarende størrelse, verdi og kompleksitet», og ved å be om ettersendelse av forpliktelseserklæringer i strid med konkurransegrunnlaget.

Lagmannsretten kom, i likhet med tingretten, til at Ecosør AS opprinnelige tilbud inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene fordi forpliktelseserklæringer ikke var vedlagt tilbudet, og at Ecosør AS derfor skulle vært avvist.

Tingrett

·  TOSL-2021-100376

Saken gjaldt begjæring om midlertidig forføyning. Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for statlig fellesavtale om forbruksmateriell. Saksøker, Lyreco Advantage Norway AS (LAN), anførte at oppdragsgiver hadde gjort feil i evalueringen av tildelingskriteriet “Kvalitet”, og at tildelingskriteriet “Miljø” var ulovlig ettersom det ikke var stilt tilstrekkelig dokumentasjonskrav for underkriteriet “Innføring av ytterligere miljøvennlig transport”.

Retten kom til at oppdragsgiver hadde begått en feil ved å ikke angi dokumentasjonskrav for underkriteriet “Innføring av ytterligere miljøvennlig transport” – dermed skulle konkurransen vært avlyst. Med henvisning til denne konklusjonen tok retten ikke stilling til evalueringen av tildelingskriteriet “Kvalitet. 

KOFA

Forsvarsdepartementet v/Forsvarsmateriell (innklagede) gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av taktisk elementbro. Fire leverandører ble prekvalifisert, herunder Zremb Group Consortium (ZGC). På kvalifiseringstidspunktet bestod konsortiet av fire leverandører, og støttet seg i tillegg på kvalfikasjonene til under leverandører Acrow Group, bestående av Acrow Corporation of America og Acrow Global Ltd.

Innklagede mottok tilbud fra tre leverandører. ZGC leverte tilbud, med endringer i konsortiet – blant annet ble det oppgitt en ny leder for konsortiet, Acrow Corporation of America. Etter evaluering meddelte oppdragsgiver at kontrakt var tildelt Acrow Corporation of America.  Janson Bridging Norway AS (klager) anførte at tilbudet fra konsortiet skulle ha vært avvist. 

Spørsmålet for KOFA var om oppdragsgiver kunne tillate en endring av konsortiet etter prekvalfisering. KOFA kom til at oppdragsgivers godkjenning av endringen og valgte leverandørs fortsatte deltakelse i konkurransen ikke brøt med likebehandlingsprinsippet. Klagers anførsel om at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør førte ikke frem.

Sykehusinnkjøp HF gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ikke-akutt pasienttransport for områder tilhørende Helse Stavanger HF. For delområdene Time og Klepp ble Sandnes Taxi AS og Rogaland Taxi AS tildelt rammeavtalene på henholdsvis første og andre prioritert. Klager (Vibå Taxisentral SA), som ble rangert som nummer tre på begge delområdene, anførte at begge leverandørene skulle vært avvist fra konkurransen. Klager fikk medhold i at Sandnes Taxi AS skulle vært avvist fra konkurransen fordi kvalifikasjonskravet om å “være kvalifisert til å utføre persontransport i Norge” ikke var oppfylt. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem eller ble ikke behandlet.

Mattilsynet (innklagede) inngikk i juli 2020 en avtale med valgte leverandør om leie av deler av et kontorbygg som skulle oppføres på en eiendom i Brumunddal. Klager (Høyen Eiendom AS) anførte at kontrakten i realiteten var en bygge- og anleggskontrakt, og at innklagede derfor hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre en konkurranse om kontrakten. Klagenemnda fant at kontrakten korrekt var klassifisert som en leieavtale, og at den dermed var unntatt både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse førte ikke frem.

HIAS IKS (eier/drifter av vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg) (innklagede) gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av totalentrepriser for levering av system for fosforgjenvinning. Etter tildeling av kontrakt begjærte klager (Suez Water AS) midlertidig forføyning for å stanse kontraktsinngåelsen. Klager anførte at habilitetsreglene var brutt, og at valgte leverandør hadde fått en urimelig konkurransefordel. Klagers anførsler førte ikke frem.

Agder fylkeskommune (innklagede) gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om driftstjenester på veg 4203 i Sirdal. Klager (Risa AS) anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av to kvalifikasjonskrav. I tillegg anførte klager at innklagede ikke kunne vektlegge at valgte leverandør ville oppfylle kravet om kapasitet ved gjennomføringen av kontrakten, da kvalifikasjonskrav må være oppfylt på tilbudstidspunktet. Klagers anførsler førte ikke frem.

Sykehusinnkjøp HF (innklagede) gjennomførte en konkurranse med forhandlinger for anskaffelse av rammeavtale av anestesiapparater for levering til Haukeland universitetssykehus, Kysthospitalet i Hagavik og Voss sjukehus. Klager (Dräger Norge AS) anførte at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist fordi det inneholdt vesentlige avvik, og at konkurransegrunnlaget var ulovlig uklart. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt anskaffelsesregelverket.

Bufetat (innklagede) gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om innkjøp av audiovisuelt utstyr. Klager (Audiens Norge AS) anførte at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved evaluering av tildelingskriteriene og ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag. Klager hevdet at konkurransen skulle vært avlyst og at kontraktsinngåelsen innebar en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsler førte ikke frem.

NAV gjennomførte en anskaffelse etter forskriftens del IV for inngåelse av rammeavtaler om arbeidsmarkedstiltaket Avklaring. Klager (Helgeland Industrier AS) anførte at evalueringsmetoden endret tildelingskriterienes vekt og derfor var i strid med kravet til forutberegnelighet. Klager anførte også at evalueringsmetoden ble fastsatt etter tilbudsåpning, og at det ble gjort feil ved evalueringen. Klagers anførsler førte ikke frem.

NAV gjennomførte en anskaffelse etter forskriftens del IV for inngåelse av rammeavtaler om arbeidsmarkedstiltaket Oppfølging. Klager (Galvano kompetanse AS) anførte at evalueringsmetoden endret tildelingskriterienes vekt og derfor var i strid med kravet til forutberegnelighet. Klager anførte også at evalueringsmetoden ble fastsatt etter tilbudsåpning, og at det ble gjort feil ved evalueringen. Klagers anførsler førte ikke frem.

Nordreisa kommune (innklagede) gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av møbler og inventar til Høgegga barnehage, etter at den første konkurransen ble avlyst. Det var ikke uttrykkelig angitt i anskaffelsesdokumentene hvilket regelverk anskaffelsen skulle følge. Klagenemnda kom til at det likevel var tilstrekkelig klart at anskaffelsen fulgte forskriften del I og del II, men at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å foreta en forsvarlig beregning av anskaffelsens verdi.

Klager (Lekolar AS) sin anførsel om at innklagede har brutt regelverket ved ikke å gi en begrunnelse for avlysningen av den første konkurransen førte frem. Klager hadde ikke saklig klageinteresse i å få vurdert de øvrige anførslene knyttet til gjennomføringen av den første konkurransen.

Klagers anførsel om at innklagede har brutt regelverket ved ikke å angi tilstrekkelig klart at anskaffelsen besto av delkontrakter førte ikke frem. Klagenemnda kom til at innklagede har brutt regelverket ved ikke å fastsette en karensperiode etter tildelingen, men bruddet kunne ikke ha påvirket utfallet av konkurransen.

Stranda kommune (innklagede) gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av prosjekteringstjenester i forbindelse med bygging av ny brann- og ambulansestasjon. Klagers (Longva Arkitekter AS) anførsler om at innklagede hadde foretatt en tildelingsevaluering i strid med prinsippet om forutberegnelighet førte ikke frem.

Arbeidstilsynet gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse om inngåelse av rammeavtale for konsulenttjenester. Klager (Ework Group Norway AS) anførte at tildelingskriteriet «Tilbudt kompetanse» ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til leveransen og at det derfor var ulovlig. I tillegg anførte klager brudd på habilitetsreglene. Klagers anførsler førte ikke frem.

Stryn kommune (innklagede) inngikk i 2016 en avtale med Vinsrygg Eigedom AS som ga selskapet rett til å deponere overskuddsmasser fra sin tomt, på innklagedes tilgrensende tomt. I tillegg til å deponere overskuddsmasser, opparbeidet Vinsrygg Eigedom AS/Vinsrygg Maskin AS (Vinsrygg) deler av tomten. Innklagede solgte senere deler av den opparbeidede tomten til Kveen AS (klager), og Vinsrygg fremsatte da krav om vederlag for opparbeidelsen som var gjort på denne delen av tomten, hvorpå kommunen gjennom en avtale i 2020 tilkjente Vinsrygg et vederlag på 3 530 000 kroner. Klager anførte at denne avtalen innebar en vesentlig endring av avtalen fra 2016, og at innklagede derfor hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda kom til at avtalen fra 2020 ikke utgjorde en vesentlig endring av den opprinnelige kontrakten, og at det ikke var tale om en ulovlig direkte anskaffelse.

Lyse Elnett AS (innklagede) gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale for leveranse av tjenester og elektromekanisk utstyr. GE Power Norway AS (klager) anførte at innklagede hadde plikt til å avlyse konkurransen, og viste til flere grunnlag for dette; i) det var ikke gjennomført forhandlinger som beskrevet, ii) det var satt en for kort tilbudsfrist, iii) innklagede hadde brutt de grunnleggende prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet gjennom avklaringer og tekniske spesifikasjoner, og iv) det var oppstilt krav som kun valgte leverandør kunne oppfylle. KIagers anførsel førte ikke frem.

Oslo kommune (innklagede) gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av en elektrisk isprepareringsmaskin til Sonja Henie ishall. Klager (Engo Nordic AB) gjorde gjeldende en rekke innsigelser mot innklagedes utforming og gjennomføring av konkurransen, deriblant at innklagede hadde stilt konkurransevridende krav, at det var benyttet en ulovlig evalueringsmetode og at innklagede var forpliktet til å oppgi fullstendig poengmatrise i begrunnelsen for valg av leverandør. Klagenemnda fant at ingen av klagers anførsler førte frem.

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av levering av ikke-akutt pasienttransport for områder tilhørende Helse Stavanger HF. Kontrakt for delområde ble tildelt to leverandører på første og andre prioritet. Klager (Jæren Maxitaxi AS) fikk medhold i at valgte leverandør på andre prioritet skulle vært avvist. Klager fikk ikke medhold i at bedømmelsen av tilbudet til valgte leverandør på første prioritet var gjennomført i strid med føringene i konkurransegrunnlaget.

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for kjøp av møbler og inventar til kontor, institusjon, skole og barnehage. Kontrakten var oppdelt i seks delkontrakter, og det ble inngått rammeavtale med to leverandører for hver delkontrakt. Klager (P M Danielsen kontorutstyr AS) anførte at det forelå avvisningsplikt av leverandørene som var prioritert som nr. 1 og nr. 3 på delkontrakt 1 og 2. Videre anførte klager at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet «kvalitet» på samtlige delkontrakter. Klagers anførsler førte ikke frem.

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.