Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

Skriv ut artikkelen

I dag: Advokat Anders Thue

Saken gjaldt avlysning av en konkurranse og kravet til saklig grunn. Retten kom til at oppdragsgiveren hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen. Dermed kunne det ikke bli erstatning for den positive kontraktsinteressen. Oppdragsgiveren hadde imidlertid gjort andre feil og kravet om erstatning for den negative kontraktsinteressen ble gitt medhold.

Saken gjaldt en anskaffelse av en rammeavtale. Det ble hevdet fra klager at det var oppstilt et minstekrav som var uklart, og at feilen medførte avlysningsplikt. Det ble også anført at kravet var vesentlig endret gjennom spørsmål og svar-runden. Ingen av anførslene førte frem.

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tjenester knyttet til eksisterende portefølje. Det ble hevdet fra klagers side at oppdragsgiver brøt regelverket ved ikke å gi valgte leverandørs tilbud lavere score på grunn av uriktig utforming av tilbudet. Videre ble det hevdet at oppdragsgiver hadde foretatt en uriktig normalisering av poengscoren under tilbudsevalueringen. Disse anførslene førte ikke frem. Avgjørelsen inneholder uttalelser som sikkert vil bli diskutert som en del av normaliseringsdebatten på Anbud365.

Saken gjaldt en konkurranse for anskaffelse av hovedbankavtale. Det ble hevdet fra klagers side at innklagede var forpliktet til å avlyse konkurransen. Dette særlig fordi klager ikke hadde gjort en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi og hadde benyttet en ulovlig evalueringsmodell. Anførslene første ikke frem.

Saken gjaldt en del IV-anskaffelse. Det ble hevdet fra klagernes side at det forelå klare holdepunkter for ulovlig tilbudssamarbeid og at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved ikke å avvise de valgte leverandørene. Det ble også hevdet at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved å bruke en evalueringsmodell som ikke fanget opp relevante forskjeller mellom tilbudene. Anførslene førte ikke frem. Avgjørelsen inneholder også uttalelser knyttet til hvilke regler som gjelder for tilbud fra tilknyttede foretak.

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en generalentreprise. Klagenemnda konkluderte etter en konkret vurdering med at den valgte leverandøren ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om erfaring fra oppdrag av samme art, kompleksitet og omfang. Dermed var konklusjonen at leverandøren skulle ha vært avvist. Saken blant annet klagenemndas bruk av uttalelser fra Høyesterett i Flage Maskin-dommen.

Saken gjaldt en FOA del I-anskaffelse. Klagenemnda konkluderte med at innklagede ikke hadde brutt de grunnleggende prinsippene i LOA § 4. Avgjørelsen er svært konkret og ikke av særlig interesse utover at den er en av få saker som gjelder FOA del I.  

Saken gjaldt en anskaffelse av en konsesjonskontrakt. Klagenemnda konkluderte med at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved ikke å utjevne eksisterende leverandørs konkurransefordel. Det ble også konkludert med at det var et brudd å utforme et av tildelingskriteriene i strid med prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet i LOA § 4. Avgjørelsen er interessant fordi konklusjonen i lignende saker ofte har vært at oppdragsgiver har utjevnet konkurransefordeler tilstrekkelig.

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse. Klagenemnda konkluderte med at oppdragsgiver hadde oppstilt en automatisk avvisningsgrunn ved manglende dokumentasjon for oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav på tilbudstidspunktet. Nemnda kom deretter til at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved å etterspørre dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravet. Saken er interessant fordi den også er et eksempel på en oppdragsgiver som havner i trøbbel på grunn av svar på spørsmål før tilbudsfristen.

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse og klagen gikk på at det forelå avvisningsplikt på grunn av manglende kvalifikasjoner. Klagen førte ikke frem.

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse. Det ble hevdet fra klagers side at evalueringen, herunder oppdragsgivers relative normalisering av tildelingskriteriet «løsningsforslag», var brudd på regelverket. I avgjørelsen konkluderer klagenemnda med at det ikke var tilstrekkelig klart om normaliseringen var representativ for evalueringsgruppens skjønnsmessige poenggivning. Dermed lot tilbudsevalueringen seg ikke rette ved normalisering. Evalueringen ble da funnet å være i strid med prinsippene om forutberegnelighet og likebehandling i LOA § 4. Saken er interessant fordi den også inneholder uttalelser som går rett inn i debatten om normalisering på Anbud365.  

Saken gjaldt en åpen tilbudskonkurranse. Klagenemnda konkluderte med at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om miljøledelse.

Klagenemnda uttaler blant annet følgende i avsnitt 30:

«Et miljøledelsessystem regulerer hvordan en virksomhet arbeider med å begrense sin ytre miljøpåvirkning. ISO 14001 og Miljøfyrtårn er tredjepartssystemer som begge krever at det etableres miljømål for virksomheten som forankres i ledelsen, rutiner som bidrar til oppfyllelse av miljømålene og at det innarbeides en metodikk for kontinuerlig forbedring. Innklagedes kvalifikasjonskrav stiller ikke konkrete krav til hva et miljøledelsessystem skal inneholde, og et egenutviklet miljøledelsessystem må ikke nødvendigvis inneholde de samme elementene som ISO 14001 og Miljøfyrtårn. Kravet er likevel at leverandørene skal ha et «system» for miljøledelse. Det er naturlig å tolke dette som at det som et minimum stilles krav til at virksomheten arbeider systematisk med å redusere sin ytre miljøpåvirkning i alle ledd av virksomheten. For å være et system, mener nemnda videre at virksomheten må ha sikret notoritet ved at systemet kommer til uttrykk i et eller flere dokumenter der miljømål, rutiner og eventuelt metodikk for forbedring fremgår. For at virksomheten skal ha et «etablert miljøleiingssystem», må systemet videre være implementert i virksomheten på tilbudstidspunktet. Dette innebærer også at de ansatte må være kjent med systemet og hvordan det skal benyttes(Understreket her)

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.