Sentrale utviklingstrekk i offentlige anskaffelser – del 2 av 3

Anbud365: Sentrale utviklingstrekk i utviklingen innenfor offentlige anskaffelser – del 2 av 3Integritet og ansvarlighet hos innkjøpere, oppdragsgiver og leverandører må være til stede for å sikre et best mulig resultat, understreker artikkelforfatteren. Innenfor nettopp dette området gjøres det viktig arbeid fra de nasjonale standardiseringsorganisasjonene i hele Europa og ikke minst av Standard Norge. Målet er å etablere en standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Av Jacob M Landsvik, innkjøpssjef ved Universitetet i Oslo

Ifølge kalenderen har jeg arbeidet med offentlige anskaffelser i mer enn 22 år. Det har vært 22 år først og fremst preget av en formidabel kompetanseutvikling, men også en enorm teknologisk utvikling i form av digitalisering. Jeg ble inspirert til å skrive dette innlegget etter å ha lest boken til Dag O. Hessen, «Verden på vippepunktet». Der skriver Dag O. Hessen på s. 36: «Et av hovedprinsippene i Darwins evolusjonsteori er at det alltid vil finne sted en konkurranse om ressursene så lenge de er begrenset – noe de ofte er».

Et nytt og forenklet anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017. Det oppdaterte regelverket bidrar til mer effektiv ressursbruk, økt markedsadgang og tydeligere krav til innovasjon og bærekraft. Videre legger regelverket godt til rette for at offentlige oppdragsgivere gjennom sine anskaffelser kan ivareta viktige samfunnshensyn. Den nye stortingsmeldingen fra april 2019 om hvordan anskaffelsene kan utføres mest mulig effektivt innenfor det regelverket vi har, nevner følgende viktige behov:

•        Behovet for økt innkjøpskompetanse hos ledere og bruk av offentlige anskaffelser som strategisk verktøy

•        Bruk av standarder for å sikre informasjonsflyt både nasjonalt og internasjonalt i anskaffelsesprosesser

•        Behovet for å kunne sammenligne ved å hente ut statistikk basert på standardiserte kategoristrukturer

Et Europeisk regelverk for offentlige anskaffelser danner bakgrunnen for opprettelsen av europeisk standardiseringsarbeid. Dette kom som et initiativ fra EU-kommisjonen basert på et behov hos interessentene i forbindelse med innføringen av anskaffelsesdirektivene i 2014. Standard Norges svenske søsterorganisasjon SIS har fått i oppdrag å lede det europeiske arbeidet (CEN/TC 461) Den europeiske komiteen startet utviklingen av en standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser i et oppstartsmøte i Stockholm den 12. juni 2019. Standard Norge har opprettet en norsk speilkomité for å følge arbeidet til den europeiske komiteen. Den norske speilkomiteen har arbeidet siden våren 2019 med en bred deltagelse fra offentlige oppdragsgivere, næringslivet og ulike interesseorganisasjoner.

Grunnelementer i anskaffelsesfaget

Integritet og ansvarlighet er grunnelementene i anskaffelsesfaget. Dersom oppdragsgiver, anskaffelsesrådgiver og aktuelle leverandører ikke legger disse forutsetningene til grunn for deltagelse i offentlige anskaffelser, hjelper det ikke hvor mye kunnskap, hvor store ferdigheter man innehar, eller graden av modenhet man har oppnådd. Dommene i sakene om Nedre Romerike vannverk og i Undervisningsbygg KF i Oslo kommune viser med all tydelighet at integritet og ansvarlighet var nærmest fraværende i anskaffelsene som ble gjort i nevnte virksomheter. Der det ikke er forberedt motstand i form av en stadig pågående etisk refleksjon gjennom gode diskusjoner og gjort i stand hindringer i form av etterlevelse av eksterne og interne lover og forskrifter, vil forfallet etter hvert bre om seg i form av uetisk adferd og i verste fall korrupsjon. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal beskytte anskaffelses-prosessen og de som er ansvarlig, mot påvirkning av krefter som ønsker å vri resultatet av anskaffelsen i en bestemt retning. Det er imidlertid ikke nok med et regelverk. Integritet og ansvarlighet hos innkjøpere, oppdragsgiver og leverandører må være til stede for å sikre et best mulig resultat. Innenfor nettopp dette området gjøres det viktig arbeid fra de nasjonale standardiseringsorganisasjonene i hele Europa og ikke minst av Standard Norge. Målet er å etablere en standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Mandatet til komiteen i Standard Norge er:

Komitearbeid for standardisering

«Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innen offentlige anskaffelser. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 461 Public Procurement og støtte de norske deltakerne i den europeiske komiteen og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av den europeiske komiteen, CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

•        Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

•        Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

•        Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.

•        Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år.»

Standarden kommer til å berøre følgende temaer:

•        Integritets- og ansvarlighetspolicy for offentlige anskaffelser

•        Risikohåndteringsstrategi for området integritet for offentlige anskaffelser

•        Intern retningslinje for ansatte som jobber med offentlige anskaffelser

•        Integritetsforsikring mellom oppdragsgiver og leverandør

•        System for å håndtere data knyttet til offentlige anskaffelser og kvalitet i tilhørende prosesser

Den nye standarden skal:

•        Styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter på tvers av landegrenser

•        Bidra til effektiv gjennomføring av avtaler og forpliktelser

•        Forenkle og øke grenseoverskridende handel basert på offentlige anskaffelser

Tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, nå DFØ har uttalt i anledning digitalisering av anskaffelsesprosessen i Anbud365, 25.01.2017: «Det dreier seg om endring og endringsledelse, ifølge André Hoddevik. Teknologien er i den sammenhengen en mindre utfordring. Så lenge standardiseringen ikke er kommet lenger, er gevinstene hittil ikke stort større enn hva man oppnår ved å erstatte papir og budbil.» Utfordringen er fremdeles standardisering dersom man ønsker å bidra til en mer systematisk forbedring og gevinstrealisering innenfor offentlige anskaffelser.

Del 1 i denne serien sto 11.januar

Del 3 i denne serien sto 14.januar

Bli den første til å kommentere på "Sentrale utviklingstrekk i offentlige anskaffelser – del 2 av 3"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.