Tommelen ned for næringsministerens 30%-vekting av klima og miljø

Anbud365: Tommelen ned for næringsministerens 30%-vekting av klima og miljøDa utredningen fra Anskaffelsesutvalget ble overlevert næringsminister Jan Christian Vestre, røpet han at ville stå på for å gjøre ferdig lovarbeidet innen utløpet av inneværende stortingssesjon, dvs høsten 2025. Nye lover introduseres gjerne 1. juli eller 1. januar, så, om Vestre lykkes, kan vi kanskje ha ny anskaffelseslov 1. juli 2025. På bildet næringsministeren sammen med utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen og sekretariatsleder Samantha Tahir-Hafting i forbindelsen med overrekkelsen av utredningen (foto: NFD).

Skriv ut artikkelen

Et enstemmig Anskaffelsesutvalg vender tommelen ned for næringsminister Jan Christian Vestres krav om å vekte tildelingskriteriene for miljø og klima med 30%, som etter planen skal gjelde fra 1. januar 2024. Det er ikke det mest effektive virkemiddelet til å nå klimamålene, heter det i utvalgets utredning. I stedet mener utvalget at klima- og miljørelaterte krav til selve ytelsen eller kontraktsgjenstanden er det rette. Også i andre trinn i anskaffelsesprosessen dersom det vil gi ytterligere klima- og miljøgevinst uten å medføre uforholdsmessige kostnader for oppdragsgiver. Dette gjelder bare for kunngjøringspliktige anskaffelser.

NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser er nå sendt på høring med frist 10. februar neste år.  

Utvalget skriver at det ikke finner det hensiktsmessig å foreslå et bestemt tiltak, eller en bestemt fase av anskaffelsen, som per definisjon skal være best egnet til å fremme klima- og miljøhensyn. Det mest effektive tiltaket for at offentlige anskaffelser kan bidra til den grønne omstillingen vil i de fleste tilfeller være klima- og miljørelaterte krav til selve ytelsen eller kontraktsgjenstanden, heter det.

Dokumentasjon og anskaffelsesprotokoll

Klima-, miljø- og bærekraftshensyn i offentlige anskaffelser må ha fokus på om det skal kjøpes inn og eventuelt hva som kjøpes inn, like mye som hvordan, fremholder et enstemmig utvalg. Kravet til å dokumentere miljøkartleggingen vil sikre etterprøvbarhet, og bidra til økt bevisstgjøring hos oppdragsgiver. Anskaffelsesprotokollen kan nøye seg med å omtale kartleggingen overordnet, så lenge det gir leverandører og andre som ber om innsyn tilstrekkelig visshet om at kartleggingen er utført i et omfang tilpasset anskaffelsens art og størrelse.

Utvalget mener at det i flere situasjoner vil være andre tiltak som er mer effektive enn å pålegge bruk av klima og miljø som tildelingskriterium og vekte dette med gitt prosentsats. Uten en fleksibilitet til å tilpasse hvordan klima- og miljøhensyn gjennomføres i den enkelte anskaffelse, vil en vektingsregel kunne komme i konflikt med lovens utgangspunkt om å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Detaljregulering kan bli lite treffsikkert, heter det, og øker risikoen for overregulering og utilsiktede virkninger. I enkelte anskaffelser kan det være vanskelig å finne gode nok tildelingskriterier for klima og miljø. Dette kan for eksempel være hvis det er lite klimafotavtrykk å konkurrere om. I andre tilfeller kan det være enkelt å skille og evaluere tilbudene med høy vekting.

Reell gevinst

Utvalget foreslår derfor at det står eksplisitt i lovbestemmelsen at kravet som stilles, skal gi en reell klima- og miljøgevinst. Dette betyr at oppdragsgiver er forpliktet til å vurdere både hvilken del av kontraktsgjenstanden som kravet skal knyttes til, og ikke kan velge avgrensede deler av kontraktsgjenstanden. Ettersom leverandørenes evne til å levere klima- og miljøvennlige løsninger hele tiden er i utvikling, må oppdragsgiver før hver anskaffelse vurdere om det er grunnlag for å skjerpe de krav som stilles, konstaterer utvalget.

Kostnader ved ambisiøse krav

I visse tilfeller vil det være merkostnader knyttet til ambisiøse klima- og miljøkrav. Etter utvalgets syn er det behov for å synliggjøre dette, og også gi anvisning på et vurderingskriterium som viser hvilke merkostnader lovgiver mener det må kunne forventes at offentlige oppdragsgivere påtar seg for å bidra til grønn omstilling.

Utvalget erkjenner at utgangspunktet om 30% vekt på klima og miljø i den nye bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 7‑9 er et forsøk på å kvantifisere noe av det samme. Det er imidlertid bedre å knytte vurderingen direkte til de merkostnadene som det er grunn til å anta at klima- og miljøkrav vil medføre i den enkelte anskaffelse, heter det, og deretter angi et vurderingskriterium som viser at det forventes at oppdragsgiver må være beredt til å bære visse merkostnader, men ikke kostnader som fremstår som uforholdsmessige.

Langt mindre enn intensjonen

En regel som pålegger å vekte klima og miljø med en viss prosentsats, er etter utvalgets syn mindre egnet til å synliggjøre denne avveiningen. Det er ikke vanskelig å innrette en konkurranse slik at den reelle klima- og miljøeffekten blir langt mindre enn intensjonen med 30% vektingen som er vedtatt i anskaffelsesforskriften § 7‑9, for eksempel gjennom lite ambisiøse klima- og miljøkriterier som det er grunn til å anta at nær sagt alle leverandører vil kunne score meget bra på.

Plikten til å vekte klima og miljø med minst 30% i anskaffelsesforskriften § 7‑9 kan tilsi at regjeringen mener oppdragsgiver bør være beredt til å ta større merkostnader. Det er likevel som nevnt ikke mulig å slutte noe sikkert fra en regel om vekting av tildelingskriterier, og til en terskel for hvilke merkostnader som oppdragsgiver må tåle.

Bli den første til å kommentere på "Tommelen ned for næringsministerens 30%-vekting av klima og miljø"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.