Virksomhetsoverdragelse etter anbud: Faktisk tilknytning gav utslaget

Anbud365: Virksomhetsoverdragelse etter anbud Faktisk tilknytning gav utslagetRana tingrett avsa dom i en sak som gjaldt virksomhetsoverdragelse i kjølvannet av en anbudskonkurranse.

Skriv ut artikkelen

Tre ansatte på en hurtigbåt-rute vant gjennom i retten med sitt krav om å bli virksomhetsoverdratt da hurtigbåt-ruta de jobbet på, ble overtatt av ny operatør etter anbudskonkurranse. Utslagsgivende var hva slags hovedtilknytning de tre hadde der de var ansatt før overdragelsen. Spørsmålet om hvordan det skal avgjøres hvor arbeidstakere har sin hovedtilknytning er lite drøftet i norsk rett, skriver domstolen, som la til grunn den reelle, faktiske tilknytningen.

Saken for Rana tingrett (TRANA-2020-139479) gjaldt virksomhetsoverdragelse i forbindelse med en anbudskonkurranse. Det dreier seg om spørsmålet om det foreligger krav på overføring av tre arbeidsforhold i forbindelse med overdragelse av et transportløyve fra gammel til ny operatør i etterkant av en konkurranse i medhold av yrkestransportlova § 8.

I anbudskonkurransen hadde den aktuelle hurtigbåtruten fått ny operatør. Oppdragsgiver var Nordland fylkeskommune, og av konkurransegrunnlaget at valgt operatør skal «… sørge for at yrkestransportloven § 8 om ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven §§ 16-2 til 16-7 blir fulgt)». Oppdragsgiver, heter det, er ikke part i forholdet mellom eksisterende operatør, ny operatør og deres ansatte.

Usaklig og uriktig oppsigelse

De tre ansatte hos den tidligere operatøren gikk til retten da de ikke fikk overført sine arbeidsforhold slik de hadde krav på. Dette må, ifølge tingretten, må etter rettens syn anses som en de facto oppsigelse. Oppsigelsen er uformriktig og usaklig og er derfor å anse som ugyldig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12, vara domstolens konklusjon. Reglene i yrkestransportlova § 8 og arbeidsmiljøloven § 16-2 til § 16-7 ble utslagsgivende.

Det er enighet mellom partene om at grunnvilkårene i yrkestransportlova § 8, at løyvet er tildelt ved konkurranse og at virksomheten drives med samme type transportmiddel som før, er oppfylt. Reglene om arbeidstakeres rettigheter ved overdragelse av virksomhet i arbeidsmiljøloven § 16-2 til § 16-7 ble da lagt til grunn for de ansattes arbeidsforhold hos den tidligere operatøren ved overføring av ruta.

Organisatorisk eller faktisk tilknytning?

Det har vært omdiskutert blant annet i teorien om det er den organisatoriske eller den faktiske hovedtilknytningen for arbeidstakerne som er avgjørende, fremholder retten. Diskusjonen har sin bakgrunn i Botzen-dommen (C-186/83) fra EU-domstolen som oppstilte en organisatorisk avgrensning av hvilke arbeidstakere som følger med ved overdragelse av en del av en virksomhet. I virksomheter uten klare organisatoriske rammer er det i norsk teori lagt til grunn at den primære eller reelle hovedtilknytningen blir avgjørende. Spørsmålet om hvordan det skal avgjøres hvor arbeidstakere har sin hovedtilknytning er lite drøftet i norsk rett.

Spørsmålet for retten ble om de tre har hatt sin arbeidsmessige hovedtilknytning til ruten som ble overtatt av den nye operatøren. Selv om arbeidet som daglig leder medfører at den ene av de ansatte ikke utelukkende arbeidet som matros på ruten er det etter rettens syn like fullt klart at arbeidstiden i all hovedsak ble bruk som matros på ruten. Etter rettens syn var derfor hovedtilknytning på overføringstidspunktet arbeidet som matros på ruten. Vedkommende hadde dermed krav på å få sitt arbeidsforhold slik det var på tidspunktet for overdragelse overdratt til den nye operatøren.

Først overføre, så evt oppsigelse

Det samme gjaldt en annen av de ansatte. Skulle, heter det, den nye operatøren mene at denne stillingen er overflødig, vil de måtte håndtere dette med nedbemanning eller lignende i tråd med arbeidsmiljølovens regler i etterkant av at arbeidsforholdet hennes er overført til ny operatør. Den tredje ansatte hadde pga sykdom ikke har vært i jobb siden 2018 endrer dette utgangspunktet. Men det endret ikke rettens syn – også her var det grunnlag for krav på å få sitt arbeidsforhold slik det var på tidspunktet for overdragelse overdratt til den nye operatøren.

Den nye operatøren ble dømt til å betale erstatninger til de tre ansatte – tapt arbeidsinntekt og oppreisning frem til de tre kan gjeninntre i arbeidsforholdet hos den nye operatøren. Etter rettens foreløpige beregninger utgjør erstatningsbeløpet til sammen drøyt en halv million kroner. Tar man med erstatning for saksomkostningene, er beløpet nærmere 700 000 kroner.

Bli den første til å kommentere på "Virksomhetsoverdragelse etter anbud: Faktisk tilknytning gav utslaget"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.