Skriv ut artikkelen

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten siden sist.  På bildet Erling Hermansen Grøndahl (øverst), så Lovise Bøen Engene og Anders Thue.

I dag: Advokat Anders Thue og advokatfullmektigene Lovise Bøen Engene og Erling Hermansen Grøndahl

Høyesterett

To oppdragsgivere gjennomførte en konkurranse om slamtømmingstjenester. En tilbyder krevde erstatning for positiv kontraktsinteresse og vant frem i tingretten og lagmannsretten. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom slik at saken må tilbake til lagmannsretten. Høyesterett kom til at tilbyderen ikke hadde erstatningsrettslig vern for kravet på positiv kontraktsinteresse, ettersom kontrakt ikke kunne ha vært inngått lovlig. Bakgrunnen for dette var at oppdragsgiver hadde plikt til å avlyse konkurransen på grunn av feil ved prisskjemaet, noe som ble forutsatt i høyesterettsbehandlingen.

KOFA

Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Øksnes kommune gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av byggevarer og håndverkertjenester. Klager mente at anskaffelsesregelverket ble brutt ved at klager ble avvist fra konkurransen og ved at valgte leverandør skulle ha blitt avvist.

Klagenemnda mente at klager hverken oppfylte kvalifikasjonskrav knyttet til kvalitetssystem eller miljøledelsessystem, og at klager derfor skulle avvises.

Klagenemnda mente imidlertid at også valgte leverandør skulle ha blitt avvist, da valgte leverandør ikke hadde dokumentert å råde over underleverandørenes ressurser slik konkurransegrunnlaget stilte krav om. Valgte leverandør kunne da ikke anses å oppfylle kvalifikasjonskrav knyttet til erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

De generelle kravene i § 4

Avinor AS gjennomførte en konkurranse med forhandling for leie av areal på Avinors lufthavner for utøvelse av forretningsvirksomhet innenfor retail, kiosk og servering. Konkurransegrunnlaget åpnet opp for at tilbyderne kunne ta forbehold under forutsetning av at man ble «tildelt en bestemt kombinasjon av delkontrakter (på tvers av kategoriene)», eller ble «tildelt delkontrakter på tvers av kategoriene som samlet har en verdi [minimumsverdi angitt av Tilbyder]». Det fulgte videre av bestemmelsen at «tilbudene faller bort dersom dette forhold ikke inntreffer.»

Klager innga tilbud med forbehold om tildeling av kontrakt i to ulike kategorier, men leverte kun det beste tilbudet for én av kategoriene, og innklagde vurderte klagers forbehold slik at tilbudet da bortfalt. Klager mente at forbeholdet ble tolket feil.

Klagenemnda kom til at klagers anførsel ikke førte frem og viste blant annet til at konkurransegrunnlaget var entydig og at det anga hvilke forbehold som tillates, på hvilke betingelser og hva som ville bli konsekvensene dersom betingelsene for forbeholdet ikke forelå.

Ulovlig tildelingskriterium

Boligbygg Oslo KF gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om internrevisjonstjenester.

Klager mente blant annet at tildelingskriteriet “Oppdragsforståelse” var ulovlig, da det var uklart hva som ville bli vektlagt i evalueringen. Klager hadde levert en revisjonsplan uten tekstinnhold, men som illustrerte hva en revisjonsplan typisk ville inneholde. 

Klagenemnda var ikke enig i at tekstinnhold i revisjonsrapporten ikke var egnet til å vise noe mer om leverandørens oppdragsforståelse. Klagenemnda viser til at formålet med anskaffelsen er å forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av oppdragsgivers prosesser på en systematisk og strukturert måte, og at en revisjonsrapport med tekstinnhold gir oppdragsgiver et bedre grunnlag for å vurdere leverandørens fremstillingsevne, detaljeringsgrad og hvordan forklarende virkemidler vil fungere i praksis. På bakgrunn av dette mente klagenemnda at tildelingskriteriet hadde nødvendig tilknytning til leveransen og var dermed lovlig.

Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Kystnett AS kunngjorde en konkurranse med forhandling for innkjøp av materiell og utføring av bygningsarbeid på en kraftledning i Hamarøy kommune. Klagenemnda mente at Kystnett hadde brutt begrunnelsesplikten ved tildelingsbeslutningen og at evalueringen av referansene til klagers tilbudte miljøansvarlige var vilkårlig og i strid med likebehandlingsprinsippet. Klagers øvrige anførsler, herunder anførsler om at evalueringsprosessen ikke var etterprøvbar, førte derimot ikke frem.

Når det gjaldt begrunnelsen viste klagenemnda til at det av tildelingsbrevet fremgikk at valgte leverandør var vurdert som best i henhold til tildelingskriteriene. I tillegg var det inntatt en tabell med oversikt over de respektive leverandørenes poeng under hvert kriterium. Dette var ifølge klagenemnda ikke tilstrekkelig til å sette klager i stand til å forstå hvilke forhold som har gjort at innklagede bedømte valgte leverandørs tilbud som best ut fra tildelingskriteriene.

Innklagde hadde i forbindelse med klagesaken fremlagt evalueringsmatriser for evalueringen av “Miljø” og “Kvalitet” sammen med en poengmatrise som mer detaljert viste poenggivningen. Klagenemda bemerker at det er kritikkverdig at redegjørelsen for tildelingen ikke ble gitt tidligere, men mente at dokumentasjonen synliggjorde hvordan Kystnett hadde gjennomført evalueringen og at klagers anførsel ga holdepunkter for at kravet til etterprøvbarhet er brutt på selvstendig grunnlag.

Når det gjelder evalueringen av klagers tilbudte miljøansvarlig, hadde Kystnett tolket klagers tilbud, hvor klager ba om å bli kontaktet før innhenting av referanser, slik at klager tok forbehold mot at referanser ble kontaktet. Øvrige tilbyderes referanser ble derimot kontaktet, og klagenemnda mente at evalueringen dermed hadde vært vilkårlig og i strid med likebehandlingsprinsippet.

Klagenemnda kom imidlertid til at de konstaterte bruddene ikke kunne ha påvirket utfallet av konkurransen.

De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Alta kommune (innklagede) gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om en totalentreprise for etablering av nye omsorgs- og utleieboliger for Marienlund bosenter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å håndheve sidetallsbegrensningen på maksimalt to A4-sider for dokumentasjon på tilbudt oppgaveforståelse.

Klagenemnda tok utgangspunkt i at overskridelse av en sidetallsbegrensning kan føre til at en leverandør får større mulighet til å synliggjøre merverdi i sitt tilbud sammenlignet med de øvrige leverandørene og at oppdragsgiver, for å overholde kravene til likebehandling og forutberegnelighet, må håndtere slike overskridelser på en forsvarlig måte.

Innklagede hadde i evalueringen av tilbudene håndtert overskridelsen av sidetallsbegrensningen ved å se bort fra de opplysningene som ikke fremkom innenfor de to sidene. Klagenemnda kom til at dette var en tilstrekkelig forsvarlig håndtering av overskridelsen og at valgte leverandør dermed ikke hadde fått større mulighet til å synliggjøre sitt tilbuds merverdi sammenlignet med de andre leverandørene. Klagers anførsel førte dermed ikke frem. Klager anførte også at leverandøren som overskred sidetallsbegrensningen frigjorde plass til å redegjøre nærmere for de øvrige delene av oppgaveforståelsen. Heller ikke denne anførselen førte frem.

Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell

Rennebu kommune (innklagede) gjennomførte en konkurranse om totalentreprise for bygging av ny brannstasjon. Klager anførte at konkurransen var preget av så alvorlige feil at innklagede hadde avlysningsplikt.

Klagenemnda viste til at innklagede hadde oppgitt motstridende opplysninger om hvilke konkurranseform og regelverk som kom gjaldt for konkurransen og unnlatt å tilgjengeliggjøre kontraktsvilkårene. Det forelå også mangler og uklarheter i konkurransegrunnlaget for hva gjaldt innholdet i kvalifikasjonskravene.

Klagenemnda kom til at konkurransen, sett under ett, var heftet med mangler og uklarheter som kunne ha påvirket hvordan leverandørene utformet sine tilbud. Det kunne heller ikke utelukkes at andre leverandører hadde avstått fra å delta i konkurransen, som følge av manglende i konkurransen. Ettersom feilene gjaldt helt grunnleggende forutsetninger for konkurransegjennomføringen, kunne ikke nemnda se at feilene kunne rettes på annen måte enn ved avlysning. Innklagede hadde dermed en avlysningsplikt.

Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering

Overhalla kommune (innklagede) hadde gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om brøyting og strøing av kommunale veier og plasser. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav.

Det aktuelle kvalifikasjonskravet gikk ut på at leverandørene skulle dokumentere at de hadde nødvendig utstyr for gjennomføringen av kontrakten, ved at tilgjengelig utstyr ble oppgitt i en metodikkbeskrivelse som skulle legges ved tilbudet. Valgte leverandørs tilbud inneholdt ingen slik metodikkbeskrivelse. I forkant av tildelingen ba innklagede derfor leverandøren om å ettersende opplysninger om tilgjengelig utstyr. På bakgrunn av de ettersendte opplysningene, fant innklagede at valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskravet. I etterkant av tildelingen innhentet innklagede likevel ytterligere opplysninger om valgte leverandørs metodikkbeskrivelse.

Klagenemnda kom til at valgte leverandørs opprinnelige tilbud ikke inneholdt noen objektive holdepunkter som tilsa at selskapet oppfylte kvalifikasjonskravet om nødvendig utstyr på tilbudstidspunktet. Innklagede hadde da ikke adgang til å innhente den manglende dokumentasjonen etter tilbudsfristen var gått ut, etter anskaffelsesforskriften § 23-5. At valgte leverandør ikke hadde dokumentert oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om nødvendig utstyr på tilbudstidspunktet medførte at selskapet skulle vært avvist fra konkurransen.

De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Flekkefjord kommune (innklagede) hadde invitert tre tilbydere til å gi tilbud i en konkurranse etter anskaffelsesforskriften del I om asfalteringsarbeid. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen.

Innklagede hadde i konkurransen gitt begge tilbyderne like uttelling for tildelingskriteriet “Leveringstid”, til tross for at leverandørens tilbud manglet opplysninger om leveringstid. Tildelingskriteriet la opp til en rangering av tilbudene ut fra når reasfaltering ville være ferdigstilt, med utgangspunkt i 1. oktober 2022. Valgte leverandør hadde ikke tatt noe forbehold mot ønsket ferdigstillelse, og innklagede tolket dette som at valgte leverandør kunne tilby reasfaltering innen 1. oktober 2022. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde fastlagt innholdet i valgte leverandørs tilbud feil, eller at det fremsto som vilkårlig at tilbyderne hadde fått lik uttelling på kriteriet. Klagers anførsel kunne derfor ikke føre frem. Klagenemnda fant imidlertid at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved evalueringen, ved at det basert på tildelingskriteriet ikke kunne være påregnelig for leverandørene at man ikke ville oppnå noen uttelling for ferdigstillelse innen 1. oktober 2022, når konkurransegrunnlaget åpnet for å tilby ferdigstillelse etter 1. oktober 2022. Bruddet hadde imidlertid ikke hatt betydning for utfallet av konkurransen.

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.